Kajke informacije wo frazeologizmach podawa Hornjoserbski frazeologiski słownik w interneće?

 • spowšitkownjenu „słownikowu“ formu hornjoserbskeho frazeologizma
  • Substantiwiske frazeologizmy jewja so w nominatiwje, na př.: nócny hawron.
  • Adjektiwiske jewja so w nominatiwje a po móžnosći w formje maskulina, na př.: hłupy, zo móhł hłupych z nim łójić.
  • Werbalne frazeologizmy jewja so w infinitiwje (dešćikej dźěrki štapać), w róžkatych spinkach přidawa pak so w róžkatych spinkach forma 3. wosoby singulara, zwjetša w prezensu a indikatiwje, na př.: [něchtó dešćikej dźěrki štapa]
  • Krute frazeologiske přirunanja podawaja so ze zakładom přirunanja, na př.: strowy kaž bar.
  • Walenca frazeologizma podawa so w kursiwnym pismje, na př.: něchtó dešćikej dźěrki štapa.
  • Fakultatiwne komponenty frazeologizma (słowa, kotrež hodźa so wuwostajić) podawaja so w kulojtych spinkach, na př. (kaž) na hozdźikach sedźeć.
  • Komponenty, kotrež móža so město druheho słowa zasadźić (kotrež tworja substitutiwne warianty) podawaja so w kónčkojtych spinkach, na př.: do dźěrkawca dejić ‹cydźić›.
 • serbske a němske wopisanje woznama frazeologizma ‘w jednorych pazorkach’
 • němske frazeologizmy a ekspresiwne kompozita jako ekwiwalenty serbskeho frazeologizma
 • gramatiske podaća wo formje frazeologizma
  • adj: adjektiw
  • adw: adwerb
  • anim: animatum
  • du: dual
  • fem: femininum
  • imp: imperatiw
  • ip: imperfektiv
  • komp: komparatiw
  • konj: konjunktiw
  • neg: negowane
  • njewos: njewosobowe
  • nonanim: nonanimatum
  • p: perfektiwne
  • perf: perfekt
  • pl: plural
  • plperf: pluskwamperfekt
  • pret: preteritum
  • prez: prezens
  • sg: singular
 • stilistiske kwalifikatory za serbske frazeologizmy
  • bibl: bibliske
  • ekspr: ekspresiwne
  • eufem: eufemistiske
  • folkl: folkloristiske
  • iron: ironiske
  • kniž: knižne
  • pejor: pejoratiwne
  • poet: poetiske
  • publ: publicistiske
  • region: regionalne
  • wobch: wobchadnorěčne
  • wulg: wulgarne
  • zestar: zestarjene
  • žort: žortne
 • dotalne městna registrowanja frazeologizma w serbskich słownikach a frazeologiskich zběrkach
 • přikłady wužiwanja frazeologizmow z hornjoserbskeje literatury a publicistiki