Cover von  Zur Integration sorbischer Personennamen ins Deutsche

Zur Integration sorbischer Personennamen ins Deutsche

Volkmar Hellfritzsch

103 stronow. A5-brošura

ISBN: 978-3-9816961-3-4
Płaćizna: 2,50 €
Lěto wudaća: 2016

Wobsah

W historiskim serbsko-němskim kontaktnym arealu su w dokumentach serbske wosobowe mjena we wulkej ličbje wobswědčene. Předležace pojednanje zaběra so z prašenjom, na kotre wašnje je so w běhu historiskeho wuwića na wšelakich runinach rěčneho systema integracija tutych mjenow do němčiny wotměła. Ćežišćo twori při tym fonematisko-grafematiska runina, tola tež na morfologiskej a semantiskej runinje hodźa so procesy integracije wobkedźbować. Zakład přepytowanja twori wobšěrny korpus wosobowych mjenow ze wšěch historiskich schodźenkow wuwića hornjo- a delnjoserbšćiny, kotryž je awtor z dotal wozjewjenych slawistiskich a germanistiskich mjenowědnych publikacijow zdobył.
Pojednanju sćěhujetej wobšěrnej registraj: zapis apelatiwow, kotrež tworja motiwaciju wobjednanych wosobowych mjenow, a register naspomnjenych serbskich mjenow. Dźewjeć tabelow poskića přehlad wo wuwiću grafiskeje realizacije wubranych konsonantiskich fonemow wot 13./14. hač do 18. lětstotka kaž tež systematizaciju poćeženja jednotliwych grafemow.


wulkosć: 0.15 MB
wulkosć: 0.06 MB