helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Lehrmittel.100668-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Stawizny

Lěćne ferialne kursy za serbsku rěč a kulturu w Budyšinje zarjaduja so wot 1967 zwjetša w dwulětnym rytmusu – w 1960-80tych lětach přez Lipsčansku uniwersitu, wot 1992 wot Serbskeho instituta w Budyšinje. Wone posrědkuja w formje třitydźenskeho intensiwneho kursa zakłady k samostatnemu nawuknjenju serbskeje rěče resp. słuža k wudospołnjenju awtodidaktisce přiswojenych znajomosćow a jich nałožowanju na městnje. Dale chce kurs budźić zajim za serbsku rěč a kulturu, zo by so w centrach slawistiskeho slědźenja a kubłanja tež sorabistice kedźbnosć wěnowała a chce dobywać multiplikatorow, kiž wo serbskim žiwjenju a narodnostnej politice w Němskej we wukraju rozprawjeja.

Na dotalnych lěćnych ferialnych kursach wobdźěli so wjace hač 500 profesorow, docentow, studentow, žurnalistow a přełožowarjow z 30 krajow a nimale wšěch kontinentow swěta. Widźomne wuslědki tutych kursow su mnohe disertacije a magisterske dźěła k serbskej rěči, kubłanskej politice, stawiznam tak kaž přełožki a wozjewjenja serbskeje literatury we wukraju hač k zajimawym publikacijam kursantow.

Z organizatoriskich a kapacitnych přičin móžachu so na ferialnych kursach do 1994 stajnje 25-30 zajimcow wobdźělić, po saněrowanju internata Serbskeho gymnazija zmóžnichmy 50 powabjacym wobdźělenje na kursu. Ličba přizjewjenjow wučinješe sčasami hač do 100 zajimcow.

Wot kursantow zběra so stopnjowacy popłatk za wobdźělenje. Wysokosć popłatka orientuje so na wudawkach za zastaranje a přenocowanje. Při tym wobkedźbuja so tež socialne aspekty powabjacych (studenća, přistajeni wědomostnicy) kaž tež wuměnjenja w krajach z kotrychž pochadźeja.

Dotalne lěćne ferialne kursy:

I. Mjezynarodny wysokošulski kurs za sorabistiku. – 1967 (16.7.-31.7.)
26 wobdźělnikow z 9 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Awstriskeje, Šwedskeje a Francoskeje

II. Mjezynarodny wysokošulski kurs za sorabistiku. – 1969 (13.7.-28.7.)
26 wobdźělnikow z 10 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Italskeje, Jendźelskeje a USA

III. Mjezynarodny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1971 (12.7.-25.7.)
29 wobdźělnikow z 10 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Awstriskeje, Francoskeje, Norwegskeje, Jendźelskeje a Japanskeje

IV. Mjezynarodny wysokošulski kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1973 (11.7.-25.7.)
25 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich, z Awstriskeje, Jendźelskeje a Japanskeje a USA

V. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1975 (14.7.-27.7.)
35 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Awstriskeje, Nižozemskeje, Italskeje

VI. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1977 (18.7.-30.7.)
37 wobdźělnikow z 9 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Jendźelskeje, Nižozemskeje a Italskeje

VII. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1982 (13.7.-27.7.)
23 wobdźělnikow z 12 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Belgiskeje, Italskeje, Šwedskeje, Japanskeje a USA

Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1992 (13.7-31.7.)
22 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Japanskeje a USA

Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1994 (18.7.-5.8.)
36 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Japanskeje a USA

X. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1996 (15.7.-2.8.)
46 wobdźělnikow z 16 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Francoskeje, Šwedskeje, Norwegskeje, Jendźelskeje, Južneje Koreje, Japanskeje a USA

XI. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1998 (27.7.-14.8.)
50 wobdźělnikow z 18 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Jendźelskeje, Finskeje, Egiptowskeje, Južneje Koreje, Japanskeje, USA

XII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2000 (17.7.-4.8.)
55 wobdźělnikow z 17 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Jendźelskeje, Islandskeje, Finskeje, Japanskeje, USA

XIII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2002 (15.7.-1.8.)
51 wobdźělnikow z 17 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Francoskeje, Italskeje, Finskeje, Kanady, Taiwana, USA

XIV. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2004 (26.7.-13.8.)
47 wobdźělnikow z 13 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Finskeje, Nižozemskeje, Japanskeje a USA

XV. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2006 (24.7.-11.8.)
48 wobdźělnikow z 14 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Madźarskeje, Nižozemskeje, Jendźelskeje, Finskeje, USA a Brasilskeje

XVI. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2008 (27.7.–15.8.)
49 wobdźělnikow z 16 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Madźarskeje, Awstriskeje, Finskeje, Japanskeje a USA

XVII. Lěśojski ferialny kurs za serbsku rěc a kulturu - 2010 (26.7.-13.8.) w Choćebuzu
39 wobdźělnikow z 12 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Finskeje, Jendźelskeje, Španiskeje a USA

XVIII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2012 (30.7.–17.8.) w Budyšinje
35 wobdźělnikow ze 14 krajow

Serbska lětnja šula. – 2012 (4.–16.8.) w Lipsku (1. tydźeń) a Budyšinje (2. tydźeń)
27 wobdźělnikow z 9 krajow

Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu – 2016 (8.–23.7.) w Budyšinje
17 wobdźělnikow ze 7 krajow

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN