Budyšin, Drježdźany - 20.02.2021

140 historiskich dokumentow při online wubědźowanju dešifrěrowane

Dobyćer transcribathona (18./19.2.) je Benjamin Spendrin, student stawiznow Techniskeje uniwersity w Darmstadće. Wony student je w běhu 24 hodźin cyłe 37 dokumentow z Łužiskich archiwow transkribował a podaća wo městnje a wosobach dodał. Cyłkownje bu we wubědźowanju 140 dokumentow wobdźěłanych, na přikład listy, łopjena z aktow a strony z hospodarskich knihow. To wotpowěduje dokładnje 116.796 transkribowanym znamješkam. Štyri łužiske žórła, kotrež stej Budyski statny filialny archiw a Kamjenski měšćanski archiw k dispoziciji stajiłoj, su nimale dotranskribowane.

Skerje symboliski charakter maja knižne myta za najpilnišich wobdźělnikow tuteje njewšědneje akcije, kotraž steji za žiwy projekt citizen-science (wědomosće za wobydlerjow a wobydlerki a z nimi). Aktiwnje wobdźěliło je so 15 wosobow. Ćichich wobkedźbowarjow bě tójšto wjac. Wšitcy wobdźělnicy, wot studenta/studentki hač k wuměnkarjej/wuměnkarce, zajimuja so za stare rukopisy a je rady wučitaja. Překwapjace bě, zo njeběštej za wobdźělenje rozsudźacej regionalna zwjazanosć a wosobinski poćah k wobsahej a temje. W slědowacym zakónčacym a hódnoćacym kole běchu jenož pozitiwne reakcije słyšeć. Za wjetšinu bě zhromadne dźěło jara pozbudźowace, wosebje tež, zo je postup dźěła hnydom widźomny, a zo wostanu dokumenty trajnje zjawnje přistupne.

Dr. Friedrich Pollack, nawoda kulturnowědomostneho wotrjada w Serbskim instituće, kotryž je so sam wobdźělił, je jara spokojom: „Zarjadowanje je pokazało, što wšo zamóže skupinska – “rojowa” – inteligenca. To ma wulki potencial za stawizniske a kulturnowědomostne dźěło Serbskeho instituta. Přemyslujemy hižo, kak móhli tajke zarjadowanja k sobučinjenju w přichodźe snano husćišo přewjesć. Zajimawych dokumentow k serbskim a łužiskim stawiznam wšak mamy dosć.“ Martin Munke, referatny nawoda w SLUB: “Wosebje zajimawa bě zestawa skupiny priwatnje a powołansce zajimowanych, runje tak kaž swójbnych slědźerjow a wědomostnikow. Runje to chcemy z tak mjenowanej citizen-science docpěć: zwjazać swětaj čestnohamtskeho a profesionelneho rozestajenja z wědomostnje relewantnymi temami.“

18./19. februara mějachu zajimcy přiležnosć, we wirtuelnych rumnosćach Serbskeho instituta a Sakskeje krajneje a uniwersitneje biblioteki (SLUB) industrijne stawizny Łužicy wotkryć – na ćišće njewšědne wašnje při 24hodźinskim transcribathonje „Sakska at Work“. Wubědźowanje we transkribowanju je europski crowdsourcing-projekt. Wobdźělnicy dešifruja historiske dokumenty a přenjesu je do formy, kotruž móža tež ličaki čitać. Po tym wostanu transkribowane (přenjesene) dokumenty trajnje na portalu europeana.eu přistupne – w centralnej wirtuelnej bibliotece za stawizny a kulturu Europy. Zajimcy móža tež po zakónčenju wubědźowanja dale dešifrować a wukonjeja na tute wašnje drohotny přinošk k rozestajenju z regionalnymi stawiznami.

Organizator zarjadowanja za sobučinjenje je institut “Facts & Files”. Transcribathon je zhromadny projekt z Europeanu a 4. Sakskej krajnej wustajeńcu “500 lět industrijna kultura w Sakskej”. SLUB w Drježdźanach a Serbski institut staj zarjadowarjej a partneraj projekta.

Dalše informacije a lisćina wuslědkow: https://europeana.transcribathon.eu/runs/sachsen-at-work/saw-2021/
Medijowa zdźělenka wot 20.2.2021 jako pdf-dataja