helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

AKTUALNE


Zarjadowanja

Koronapandemije dla krótkodobnje žane prezentne zarjadowanja njepřewjedźemy. Na tutym městnje namakaće přichodne, tučasnje planowane, zjawne zarjadowanja kaž tež zarjadowanja w digitalnym formaće:
27. - 29. meja 20213. Zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow


Interdisciplinarna wuměna a mjezsobne zeznaće slědźerkow a slědźerjow, kotřiž so ze Serbami pod regionalnym abo specifisko-tematiskim widom zaběraja resp. tajke dźěło planuja (na př. bachelorske, masterske, magisterske resp. doktorske dźěło abo post-doc-projekt).

Program dorostoweho zetkanja

Dalše informacije a kontakt, hlej připowědźenje wot 23.2.2021
digitalnje
6./7. meje 202122. lětne zeńdźenje dźěłoweho kruha za nakrajne rumy Němskeho towarstwa za geografiju a předchadźaca dorostowa dźěłarnička

Lětne zeńdźenje a dźěłarnička organizuje Serbski institut zhromadnje z Thünenowym institutom za nakrajne rumy (Brunšwik) - prěni króć we Łužicy. Zarjadowani wěnujetej so w přirunowacej perspektiwje poměrej mjez wjetšinami a mjeńšinami na kraju. Program steji na domjacej stronce dźěłoweho kruha za nakrajne rumy.

Dalše informacije pod ak-laendlicher-raum.de a call for papers jako pdf .
online (z Budyšina)
20. apryla 2021

Wotewrjenje pućowanskeje wustajeńcy "Swoboda kiwa. Serbja amjeńšinowe prašenje po 1918"


Wustajeńca informuje wo wuwiću serbskeho prašenja we zwisku z noworjadowanjom Němskeje a Europy po 1. swětowej wójnje a pokazuje tež pózdnje sćěwki tutoho časa hač do dźensnišeho. Wustajeńca je w Serbskim muzeju w Budyšinje natwarjena a tam hač do 28. meje zjawnosći přistupna, rućež muzeje zaso durje wotewru (staw: kónc apryla). Po tym dźe taflowa wustajeńca na pućowanje po Łužicy, Sakskej a Braniborskej kaž tež po Čěskej a Pólskej. Zjawne zarjadnišća, kiž maja zajim na wupožčenju, njech wobroća so na Serbski institut.

Wustajeńca so spěchuje wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborska, wot Sakskeho statneho knježerstwa, wot Němsko-Čěskeho fonda přichoda/ Česko-německý fond budoucnosti a wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

digitalna prezentacija (za zastupjerjow medijow)

nowinki


W rubrice medijowa informacija su dalše aktualne nowinki Serbskeho instituta wozjewjene.

Screenshot des Twitter-Kanals des Sorbischen Instituts

Serbski institut na twitteru

W měrcu 2020 wotewri institut swój kanal na twitteru @serbskiinstitut .

Na www.twitter.com/serbskiinstitut nětko přidatnje k našej webstronje a wokolnikej wo nowostkach rozprawjamy.

» Slědujće nam .

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Biblioteka a archiw zaso wotewrjenej

Wo wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca, podlěšena hač do 18. junija 2021 w Serbskim muzeju w Budyšinje - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN