helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

AKTUALNE


Zarjadowanja

13. do 24. septembra 2021
"Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918"

Nowa wustajeńca Serbskeho instituta je so w aprylu 2021 předstajiła. Za wustajeńcu su wědomostnicy w něhdźe 40 archiwach rešeršowali, wot Washingtona D.C. hač do Prahi. Z bohateho fundusa su mnohe dotal mało znate dokumenty a wobrazy za prezentaciju wubrali, mjez druhim z Archiwneho zwjazka Budyšin, ze Serbskeho muzeja a ze Serbskeho kulturneho archiwa. Wustajene su tež lětaki, fota, karikatury a politiske plakaty.

Taflowa wustajeńca steji hač do 6. septembra 2021 w Kamjentnym domje, po tym pućuje do Drježdźanskeje krajneje a uniwersitneje biblioteki SLUB (dalše informacije slěduja).

Wustajeńca so spěchuje wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborska, wot Sakskeho statneho knježerstwa, wot Němsko-Čěskeho fonda přichoda/ Česko-německý fond budoucnosti a wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Serbski institut Budyšin
16. septembra 2021, 14:00 hodź.
"Weltkulturerbe als Chance für kulturelle Resilienz? Aspekte des Minderheitenschutzes bei der Erbe-Werdung Lausitzer Bergbaufolgelandschaften"

němskorěčny přednošk Jenny Hagemannoweje, Fabiana Jacobsa a Lutza Laschewskeho w ramiku konferency "KULTUR(tagebau)LANDSCHAFT" (blok 3 z titulom "Kulturraum …vom Erben, Erhalten, Wandeln und Inwertsetzen")
BTU Choćebuz-Zły Komorow
15.-17. september 2021
Konferenca
KULTUR(tagebau)LANDSCHAFT. Strukturen der Tagebaufolge lesen, verstehen, gestalten, entwickeln
Keynote: Uwe Rada (taz)

Moderacija: Ellen Schweda (MDR Kultur)

‎program konferency undefined
atelier Oestreich při BTU Choćebuz-Zły Komorow, na centralnym campusu w Choćebuzu, Konrada Wachsmannowa aleja, twarjenje 2 C/D
28. septembra 2021, 19:00 hodź.knižna premjera
Michael Richter: Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg. Studie zu den wendisch-deutschen Kreisen in Sachsen und Niederschlesien 1937 bis 1945.

(Spisy Serbskeho instituta 68)
zastup darmotny

zhromadne zarjadowanje z Ludowym nakładnistwom Domowina a z Kamjentnym domom a z podpěru archiwneho zwjazka Budyšin

dwuzwjazkowa publikacija móže so wot 6.9. k subskripciskej płaćiznje 49,90 eurow Euro pola LND skazać
Kamjentny dom Budyšin
10. nowembra 2021, 14:00 do 19:00 hodźInstitutny dźeń 2021
dalše informacije tu sćěhuja
Kulturna fabrika Wojerecy

nowinki


W rubrice medijowa informacija su dalše aktualne nowinki Serbskeho instituta wozjewjene.

Screenshot des Twitter-Kanals des Sorbischen Instituts

Serbski institut na twitteru

W měrcu 2020 wotewri institut swój kanal na twitteru @serbskiinstitut .

Na www.twitter.com/serbskiinstitut nětko přidatnje k našej webstronje a wokolnikej wo nowostkach rozprawjamy.

» Slědujće nam .


„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło. Na wotewrjenju w Centeru na Žitnych wikach w Budyšinje je ministerka kultury Barbara Klepsch hesło „Sorbisch? Na klar.“ a motiwy kampanje wotkryła.

Zaměr je, kedźbnosć za serbsku rěč budźić, wědu šěrić kaž tež akceptancu a připóznaće za jeje wužiwanje w zjawnosći přisporjeć. Serbšćina ma so nětko a nadal we wšědnej komunikaciji swójbow, w cyrkwi a šulach samozrozumliwje wužiwać, ale runje tak w předewzaćach a zjawnych zarjadach.

» na kampanju: www.sorbisch-na-klar.de .

.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Biblioteka a archiw zaso wotewrjenej

Wo wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN