helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

AKTUALNE


Wokolnik


Pśeglěd zarědowanjow

23. - 25.04.2020

Zejźenje wobrazowych archiwow wótměwa se dla rozšyrjenja koronawirusa digitalnje.

Zejźenje staja fokus na institucije, ako se staraju wó zběrki wobrazow, na aktery a akterki, kótarež w toś tych archiwach resp. z nimi źěłaju, kaž teke na praktiki, kenž zwisuju z dokumentaciju, z wužywanim a ze specifiskeju fachoweju analyzu.

» Call for Papers za zejźenje wobrazowych archiwow"
online

NowosćiSerbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc. Na zachopnem zarědowanju w centru na budyšyńskich Žytnych wikach jo sakska kulturna ministaŕka Barbara Klepschowa wótekšyła slogan »Serbski? No ale!« a motiwy kampanje.

Zaměr jo buźenje zajma za serbšćinu, šyrjenje wědy wó njej a pówušenje akceptance a pśipóznaśa za to, gaž wóna se zjawnje wužywa. Serbšćina dej byś a wóstaś samorozmějucy źěł wšedneje komunikacije we familijach, cerkwjach, šulach, ale teke pśedewześach a w zjawnem zastojnstwje.

» kampanja pód www.sorbisch-na-klar.de .

Wótněnta se pśizjawiś za lěśojski kurs serbšćiny (Glědajśo: Wšykne městna su wobsajźone!)

11.02.2020: Wjaselimy se pśez wósebnje wjeliki zajm za lětosny kurs. Za lěśojski kurs 2020 su wšykne městna wobsajźone. Pśizjawjeński formular njestoj togodla wěcej k dispoziciji.

Serbski institut pśigótujo dalšny mjazynarodny lěśojski kurs za (górno)serbsku rěc a kulturu. Wón se wótmějo lětosa wót 24. julija do 8. awgusta w Budyšynje. Wótněnta jo móžno, se za njen pśizjawiś. Pśisłušny formular a dokradnjejše informacije wó kursu namakajośo how .

Maśo-li pšašanja, wobrośćo se pšosym na dr. Fabiana Kaulfürsta .
.
.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
download mw

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN