helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Rubrikbild
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

MEDIJE


pśigranjański partnaŕ

Madlen Domašcyna
Tel. +49 3591 4972-54
presse@serbski-institut.de

Wokolnik


Medijowe informacije


Wobšyrna zběrka Serbskego kulturnego archiwa se digitalizěrujo – Zawóstajeństwo Bogumiła Šwjele – znankstwo nowšeje historije, kótarež njama swójogo rownja – buźo digitalnje pśistupne

(Budyšyn/ 20.10.2020)

Wót 1. oktobera źěła se w Serbskem instituśe w Budyšynje na tom, aby zawóstajeństwo Bogumiła Šwjele (1873–1948) digitalizěrowali a nadrobnje katalogizěrowali. Šwjela jo był faraŕ, rěcywědnik, casnikaŕ, pisaŕ pśestajaŕ a kulturny politikaŕ w Dolnej Łužycy. Projekt financěrujo Nimske slěźaŕske zjadnośeństwo (DFG) z 110.000 euro, pśez spěchowański program „Digitalizěrowanje a katalogizěrowanje” (Systemy za spśistupnjenje wědomnostneje literatury a informacijow). Projekt ma titel "Archiwowe registery a žrědła: Digitalizěrowanje a nadrobne katalogizěrowanje zawóstajeństwa Bogumiła Šwjele", a cas za njen jo wustajony na 18 mjasecow, do měrca 2022.

Zagronita za projekt dr. Annett Brězanec měni: "Zawóstajeństwo Bogumiła Šwjele słuša k tym nejwětšym zběrkam w Serbskem kulturnem archiwje. Šwjela ze swójim žywjenim, wugbanim a statkami licy se k serbskej inteligency swójogo casa. We žednej drugej zběrce našogo archiwa njenamakajomy drugu taku nadrobnu dokumentaciju dolnoserbskeje rěcy, kultury wšednego žywjenja a procowanjow wó jeju zeźaržanje. Prědny raz digitalizěrujomy zawóstajeństwo takeje wjelikosći."

Šwjelowe zawóstajeństwo wopśimjejo zběrku dokumentow k statnej a cerkwinej politice napśeśiwo Serbam, k sebjeorganizaciji serbskego kulturnego žywjenja, rěcnohistoriske zběrki stroninych, familijowych a wejsnych mjenjow, gramatiku, słownikowu zběrku a etnologisko-rěcnu zběrku k wšyknym fasetam dolnoserbskeje ludoweje kultury.

Projekt ma wótglědanje, te drogotne žrědła k nowšej historiji we online-portalach kaž Kalliope zjawnje spśistupniś – we grafiskich datajach a z nadrobnymi wopśimjeśowymi informacijami, kótarež słuže jich namakanju. Te materialije deje pó dokóńcowanju projekta se teke weportalu SORABICON wózjawiś.

Ako wědomnostny sobuźěłaśeŕ źěła etnolog a historikaŕ dr. Pětš Jan-Brězan na tom projekśe, wó techniske źěło staratej se Jan Kral a Měrćin Brycka. Ako zagronita za projekt koordiněrujo jen dr. Annett Brězanec, wjednica Kulturnego archiwa pśi Serbskem instituśe. Wito Bejmak, wjednik Serbskeje centralneje biblioteki, jo zagronity za IT-implementaciju.

(c) Serbski institut, 2020
Rjadowaki ze zawostajenstwom Šwjele w polcach magacina Serbskeho kulturneho archiwa

Dwě mapce Šwjeloweho zawostajenstwa w Serbskim kulturnym archiwjeGruppenfoto vor der Sorbischen Kulturinformation in Bautzen: Neun Vertreter des Länderkomites EBLUL Deutschland (Vertretung des ehemaligen Europäischen Büros für Sprachminderheiten)
(c) Serbski institut (2020)

Kak mógu se regionalne a mjeńšynowe rěcy w pśichoźe organizěrowaś?

Rěcne eksperty se w Budyšynje zejšli

(Budyšyn/ 22.09.2020) 22. septembra su se w Budyšynje na swóju lětnu zgromaźinu zejšli rěcne eksperty regionalnych a mjeńšynowych rěcow Nimskeje, ako su zjadnośone w krajnem komiteju EBLUL Nimska (něga Europski běrow za mjenje rozšyrjone rěcy – European Bureau for Lesser-Used Languages EBLUL). W srjejźišću su stojali rozpšawy wó aktualnej situaciji mjeńšynow a jich rěcow a diskusija wó nowych projektach. Górnoserbšćinu zastupujo w gremiumje dr. Jana Šołćina, rěcywědnica w Serbskem instituśe, a dolnoserbšćinu dr. Hauke Bartels, direktor Serbskego instituta. Wjacor su se w Serbskem domje pśedstajili – dla koronapandemije wobgranicowanej – zjawnosći slědujuce regionalne a mjeńšynowe rěcy: dańšćina, saterofrizišćina, pódpołnocna frizišćina, dolnonimšćina, plautdietsch a romašćina. Jadna z nastupnosćow zmakanja jo była, až Budyšyński publikum wó tych rěcach něco zgónijo a je słyšy.
EBLUL Nimska źěła wót lěta 2012 pód kšywom FUEN (Federalistiska unija europskich narodnych kupkow). Wón zasajźujo se za regionalne a mjeńšynowe rěcy w Nimskej. To pótrjefijo mimo wušej naspomnjonych rěcow teke górno- a dolnoserbšćinu.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

(Chośebuz, 21.03.2020) Kak se groni wěstej městnosći dolnoserbski? Móžo jadno dolnoserbske mě wótpowědowaś wšakich nimskim? Kótare dolnoserbske źinsajšne a něgajšne mjenja sedlišćow zewšym eksistěruju? Na toś te pšašanja móžo se wótegranjaś z pomocu nowego internetowego boka Serbskego instituta.

Sobuźěłaśerje Serbskego instituta w Chóśebuzu su z wjelich žrědłow znosyli dolnoserbske mjenja sedlišćow, su material strukturěrowali a systematizěrowali. Wuslědk jo nowy informaciski serwis wó serbskich mjenjach online – nejžpjerwjej wó dolnoserbskich mjenjach sedlišćow. Na znatem informaciskem portalu wó dolnoserbšćinje www.dolnoserbski.de namakajo se toś ten nowy bok wótněnta ako źewjeta rubrika. Komfortabelne pytanje wólažcyjo namakanje žyconych informacijow.
Dr. Hauke Bartels , rěcywědnik a direktor Serbskego instituta: „Tematika serbskich swójskich mjenjow jo se w našom slěźaŕskem źěle pak raz jawiła a zajm za mjenja jo generelnje wjeliki. Toś smy se rozsuźili, aby natwarili nowy informaciski serwis wó serbskich swójskich mjenjach, kótaryž pśistupni kuždemu zajmowanemu daty ze wšakich žrědłow (ako pó źěłach njejsu digitalnje pśistupne) na komfortabelnu wašnju online.

Rozšyrjenje se juž planujo
Dotychměst wopśimjejo portal mjenja sedlišćow ze serbskego sedleńskego ruma w Bramborskej. W pśiducem casu dej wón se rozšyriś wó dolnoserbske mjenja sedlišćow w zbytku Bramborskeje, wó geografiske mjenja a mjenja krajow. Pśichodnje deje se pśiwześ teke serbske pśedmjenja a swójźbne mjenja. Perspektiwiski planowane jo rozšyrjenje wó dalšne typy mjenjow a na górnoserbski rěcny rum.

Komfortabelnje pytaś
Pśi pytanju na online-portalu mógu se separatnje wótpšašowaś nimske a serbske warianty mjenjow. Dodatnje móžo se wuzwóliś, lěc dej se z pomocu kompleksnego wótpšašowanja pytaś a lěc deje se zapśimjeś teke zestarjete formy mjenjow.
Wuslědk pytanja wopśimjejo wobydlone městna (źěły městnow, jsy, města) kaž teke zastojnstwowe jadnotki w nowej a – źož daty pśedlaže – teke starej wašni pisanja. Pśez link we wuslědkach pytanja dostanjo wužywaŕ dalšne informacije, mj. dr. geografiske koordinaty na Open Street Map, zwězanu leksiku (na pś. pomjenjenje wobydlarja / wobydlaŕki, wótwóźonu adjektiwisku formu), dalej pokazki na dolnoserbske internetowe słowniki, na Wikipediju, na dalšne zapiski w datowych bankach a pokazma na wědomnostnu literaturu.

Dokradne pódaśa wó fleksiji inkluziwne
Pśi aktualnje płaśecych formach mjenjow, pla pomjenjowanjow za wobydlarje a pla adjektiwow stoje kompletne deklinaciske tabele, ako pódpěruju korektne wužywanje mjenjow.

Nowy informaciski serwis z krotkim a słodkim:
  • nowy internetowy bok wó dolnoserbskich swójskich mjenjach: https://dolnoserbski.de/mjenja
  • zaměry: dolnoserbske swójske mjenja zběraś a systematizěrowaś a wuslědki šyrokej zjawnosći pśistupniś
  • komfortabelne pytanje z wobšyrnymi wuslědkami, ako zalinkuju dalej wjeźece žrědła informacijow w interneśe


* Projekt jo se spěchował wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodaŕskich planow, wobzamknjonych wót Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.

Download Medijowa informacija

Medijowy archiw


Starše zapiski

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN