Budyšyn
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšyn
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Chóśebuz
Wótnožka za dolnoserbske slěźenja
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Pśi Grodowej cerkwi 2
03046 Chóśebuz
+49 355 486448-0

Serbski kulturny archiw

Serbski kulturny archiw jo jadnučki zjawny archiw za serbske a sorabistiske dokumenty a zběrki. Tak ako biblioteka jo archiw nastał na zakłaźe zběrkow něgajšneje Maśice Serbskeje. Wjeliki źěl archiwalijow twórje zawóstajeństwa serbskich procowarjow, wědomnostnikow, spisowaśelow, wuměłcow a komponistow Dolneje a Górneje Łužyce. Dalšny wažny wobstatk jo aktowy archiw Domowiny wót jeje załoženja w l. 1912 až do l. 1989. K tomu pśidu pódłožki serbskich towaristwow, na pś. Maśice Serbskeje, studentskich zjadnośeństwow, chorow, sportowego towaristwa „Sokoł“ kaž teke někotarych kubłanišćow a institucijow NDRskego casa. Wuznamne mjazy wobstatkami su naglědne zběrki fotografijow, zawóstajeństwa fotografow, zukowe paski, wideja a filmowe nagrawanja. Mimo togo zběramy kwalifikaciske źěła, casnikowe wurězki, plakaty a programowe zešywki. Chowamy a pśistupnimy je za historiske slěźenje. Rowno tak twórje wóni zajmny pókład za źinsajšne serbske kulturne žywjenje.
Wjeliki źěl wobstatkow w Serbskem kulturnem archiwje su dary. Wjaselimy se kuždyckemu pśedmjatoju – dopisoju, protokoloju serbskich towaristwow, fotografiji, amaterskemu filmoju, dopomnjeńce –, z kótarymž wudopołnijo se wobraz našych stawiznow a našeje kultury.

We wirtuelnej cytaŕni su wšykne póbitowanja Serbskego kulturnego archiwa a Serbskeje centralneje biblioteki na jadnom městnje zgromaźone.

Wótwórjeński cas

Pónjeźelu – srjody: 9.00 – 16.00 góź.
Stwórtk: 9.00 – 18.00 góź.
Pětk: zacynjone

Dla twaŕskich źěłow w magacinach wót 8. 4. až do 6. 5. 2024 muse wužywarje biblioteki a archiwa z tym licyś, až njamóžomy wšykne knigły, casniki, casopise a dokumenty, kótarež kśě se wupóžycyś abo z kótarymiž kśě w cytarni źěłaś, pśedpołožyś. Pšosym wobgóńśo se do Wašogo woglěda, lěc móžomy Waše žycenja dopołniś.

Kontakt: biblioteka-archiw@serbski-institut.de
Telefon: 03591 4972-33, -34


wjelikosć: 0.04 MB
wjelikosć: 0.05 MB