Institut

Serbski institut ze sedłom w Budyšynje a wótnožku w Chóśebuzu pśepytujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Dolnej a Górnej Łužycy w zachadnosći a pśibytnosći. Wón zběra a archiwěrujo k tomu notne materialije, pśigótujo je za wědomnostne slěźenje a spśistupnja je rownocasnje zjawnosći. Mimo togo su interdisciplinarne slěźenja instituta wusměrjone na aktualne połoženje, na wósebnosći a pśirownowanje małych rěcow a kulturow w Europje. Sobuźěłaśerje wopytuju kulturnu a rěcnu praksu Serbow we wobyma Łužycoma ze swójimi móžnosćami pódpěrowaś.

K institutoju słušatej Serbska centralna biblioteka a Serbski kulturny archiw ako jadnučkej zjawnej specialnej zběrce serbskich a sorabistiskich bibliotekowych a archiwnych wobstatkow.

Serbski institut kooperěrujo z drugimi wědomnostnymi institucijami w tu- a wukraju. Jogo fachniki wugbaju wucbne nadawki na uniwersitach a wusokich šulach. Kužde druge lěto wugótujo institut mjazynarodny prozdninski kurs za serbsku rěc a kulturu.

Serbski institut jo se wutwórił k 1. januarjoju 1992 wót Lichotnego stata Sakska gromaźe z krajom Bramborska. Pó swójej pšawniskej formje jo wón zapisane towaristwo. Jogo tradicije ako zwenkauniwersitarne slěźenišćo złožuju se na Institut za serbski ludospyt, kótaryž jo se załožył w lěśe 1951 a jo pśisłušał wót 1952 do 1991 Nimskej akademiji wědomnosćow (wót 1972: Akademiji wědomnosćow NDR).

pśir. górnoserbska wersijaLogo von

Serbski institut spěchujo se institucionelne wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe etatow, wobzamknjonych wót Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborska a Sakskego krajnego sejma.