helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Tutón projekt spěchuje so přez dawkowe srědki krajneho etata wobzamknjeny wot Sakskeho krajneho sejma.
„Serbska Łužica“ – sony a rumy narodneje mjeńšiny wot 1918 hač do dźensnišeho

Serbski institut w Budyšinje zrealizuje slědźenske předewzaće, kotrež so přez Statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo w ramiku programa duchownych wědomosćow 2018-2020 pod ćežišćom „1918 – Chiffre für Umbruch und Aufbruch“ wot aprila 2018 hač do decembra 2020 spěchuje. W srjedźišću interdisciplinarneho předewzaća steja předstawy serbskeje Łužicy, kotrež zdobychu sej w zwisku z noworjadowanjom Europy po 1918 relewancu a kotrež so w běhu 20. lětstotka wot wšelakorych akterow z rozdźělnymi motiwami a z rozdźělnym wuspěchom dale wuwiwachu. Předewzaće zaběra so z funkciju kaž tež z wuskutkom, kotrež tute předstawy wot 1918 hač do přitomnosće rozwiwachu. Wosebity fokus leži při tym na „přirodźe“ a na rumje. Praša so za tym, kak daloko su so objekty přirody, přirodne rumy, přirodne resursy kaž tež specifiske wužiwanje přirody do koncepcije Serbow jako narodna mjeńšina zapřijeli a kajke prawa so z wobchadom z přirodu a krajinu za Serbow wudachu? Tute prašenje so w ramiku dwěju dźělnych projektow wobdźěła, zo byštej so historiska kaž tež tučasna perspektiwa zwjazałoj. Projekt zepěra so při tym na teorije a metody, kotrež buchu w ramiku slědźenja za poćahami mjez čłowjekom a přirodu wuwite (Stawizny wobswěta, Political Ecology, Environmental Humanities). Při tym wužiwaja so w koncepcionelnym zmysle historisko-archiwaliske metody, diskursowe analyzy, kolektiwne kartěrowanje a kwalitatiwne interviewy.

Wobdźěłanje: Dr. Jana Piňosová (nawodnistwo), Marcel Langer

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Biblioteka a archiw zaso wotewrjenej

Wo wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN