helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Slawistiska bibliografija
Anja Pohončowa je wot septembra 2008 čłonka Komisije za linguistisku bibliografiju při mjezynarodnym komiteju slawistow, při čimž je wona zamołwita za zapřijeće sorabistiskich publikacijow a za zestajenje a hladanje lisćiny hornjo- a delnjoserbskich klučowych słowow.
W nadawku komisije w Instituće za slawistiku Pólskeje akademije wědomosćow realizowany kooperaciski projekt „iSybislaw“ je jako specialistiska bibliografija noweho typa koncipowana, kotraž skići jako datowa banka w interneće bohate informacije (mjez druhim klučowe słowa, anotacije) wo najnowšej rěčespytnej fachowej literaturje (wot lěta 1992). Z tym zmóžnja so zaměrne pytanje, kotrež wjedźe k přiměrjenym a dokładnišim wuslědkam. Zapřijeće sorabistiskich publikacijow do njeje spěchuje widźomnosć sorabistiki w mjezynarodnym wědomostnym swěće.
W kooperaciji z uniwersitu w Amsterdamje wobdźěła A. Pohončowa sorabistiske rěčespytne publikacije tež za Brill Linguistic Bibliography Online , kotraž nastawa pod patronatom Stajneho mjezynarodneho komiteja linguistow . Dokelž jedna so w tutym padźe wo najaktualniše publikacije, móža so tute informacije po wěstej modifikaciji tež do systema iSybislaw přewzać.

Wobdźěłarka: dr. Anja Pohončowa

Zarjadowanja & nowiny

APERO na zahrodźe

„Demokratie – Eine gefährdete Lebensform“ – předstajenje knihi a debata
Till van Rahden a Lutz Rathenow w rozmołwje z Rolandom Löfflerom

15.7.2020, 17.00 hodź.

» dale

Biblioteka za wupožčenje wotewrjena / čitarnja a archiw štwórtk wotewrjenej

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej kóždy štwórtk wot 10.00 hač 16.00 hodź. wotewrjenej.
Přizjewjenje (telefonisce abo přez mailku) je trěbne, dokelž smě jenož jedyn wužiwar/ jedna wužiwarka w čitarni dźěłać.
Nošenje škitneje maski před hubu a nosom je winowatosć.

Skazanu literaturu móžeće nadal wot pó.-srj. 10.00 do 14.00 hodź. a štw. hač do 16.00 hodź. wotewzać. K tomu směće jenož jednotliwje zastupić. Hdyž před abo w bibliotece přebywaće, wobkedźbujće prošu dodźerženje hygieniskich naprawow.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

Swět so měri do Budyšina, zo by serbsce wuknył

Wobdźělnicy z wosom krajow a štyrjoch kontinentow přińdu na lětni ferialny kurs - Mjezynarodny kurs serbšćiny Serbskeho instituta / Wšitke městna wobsadźene – tak spěšnje, kaž hišće ženje

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN