Blühender Apfelbaum auf einer Streuobstwiese in der Lausitz © SI (2022)
Budyšin
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Chóśebuz
Wótnožka za dolnoserbske slěźenja
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Augusta Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Pśi Grodowej cerkwi 2
03046 Choćebuz
+49 355 486448-0
Foto von dr. Anja Pohončowa
Anja Pohončowa © Serbski institut

dr. Anja Pohončowa

wědomostna sobudźěłaćerka, Budyšin

e-mail: anja.pohoncowa@serbski-institut.de


Dźěłowe wobłuki

 • spisowna hornjoserbšćina w zańdźenosći a přitomnosći
 • leksikologija, słowotwórba a leksikografija hornjoserbšćiny
 • moderna terminologija w hornjoserbšćinje
 • bibliografija sorabistiskeho rěčespyta


ProjektyVita

 • 1989–1994 studij sorabistiki a rusistiki na Lipšćanskej uniwersiće
 • 1995–1999 doktorandka na Serbskim instituće z.t., wotrjad zadelnjoserbske slědźenja
 • 2000 promocija na Techniskej uniwersiće w Drježdźanach k leksikaliskemu wobwliwowanju delnjoserbskeje spisowneje rěče přez hornjoserbšćinu
 • wot septembra 1999 sobudźěłaćerka w rěčespytnym wotrjedźe Serbskeho instituta Budyšin


Čłonstwo

 • předsydka Maćicy Serbskeje
 • Hornjoserbska rěčna komisija
 • Komisija za linguistisku bibliografiju při Mjezynarodnym komiteju slawistow
 • Komisija za słowjansku słowotwórbu při Mjezynarodnym komiteju slawistow


Publikacije (wuběr)

Knihi

Online-publikacije a projektowe wuslědki

Nastawki

 • (Nje)akceptanca cuzorěčneho wliwa při tworjenju nowych słowow z wida rěčneje kultury w hornjoserbskej spisownej rěči w 20./21. lětstotku, in: P. Kowalski (red.): Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej, Warszawa, 2021, s. 263–277
 • Sorbisch, w: Rahel Beyer, Albrecht Plewnia (wud.): Handbuch der Sprachminderheiten in Deutschland, Tübingen, 2020, S. 227–269 (sobuawtor: Thomas Menzel)
 • Zawjazanje Serbskeje bibliografije do digitalnych informaciskich systemow, w: Lětopis 65 (2018) 2, s. 112–121 (sobuawtor: Wito Bejmak)
 • Uniwerbizacija w hornjoserbšćinje, in: Amela Šehović (Hg.): Zbornik radova. Osamnaesta međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima, Sarajevo, 4–7. aprila 2017. Slavistički komitet , Sarajevo, 2018, s. 353–362
 • Zarys hornjoserbskeje słowotwórby, in: Lětopis 64 (2017) 1, s. 71–86
 • Rol’ praktičeskich rekomendacij po kul’ture rěči v verchnolužickich SMI, in: RAN, Institut slavjanovedenija (wud.), S. S. Skorvid (otv. red.): Minoritarnye i regional’nye jazyki i kul’tury slavii, Moskva 2017, s. 186–195
 • Internetowe žórła jako zakład rěčnych analyzow serbšćiny? in: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hgg): Wortbildung und Internet. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee 2016, s. 351–364
 • Adjektiwiske diminutiwy w hornjoserbšćinje, w: Stramljič Breznik, Irena (wud.): Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga / Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rol’ / Diminutives in Slavic Languages : Form and Role. Maribor 2015. – (Knijžna zbirka Zora; 113), s. 319–330
 • Upper Sorbian, in: Müller, Peter O.; Ohnheiser, Ingeborg; Olsen, Susan; Rainer, Franz (wud.): Word-Formation 40.4. An International Handbook of the Languages of Europe, De Gruyter, 2016, s. 2811–2831
 • Rěčne kućiki w serbskim rozhłosu. Tradicija rěčneho poradźowanja jako srědk rěčneje kultury w hornjoserbšćinje, in: Jana Šołćina, Božo Ćorić (red.): Słowjanske spisowne rěče a medije. Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komitej slawistwo, Budyšin 18.–21.6.2014, Budyšin 2015 (Kleine Reihe des Sorbischen Instituts; 25), s. 183–189
 • Hornjoserbska rěčespytna terminologija , in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 49 (2014) , s. 232–244
 • Sorbisches Kulturlexikon, hrsg. von F. Schön und D. Scholze unter Mitarbeit von S. Hose, M. Mirtschin und A. Pohontsch, Bautzen 2014, 579 s.; awtorka: Obersorbisch, s. 291–294 , Wendisch, s. 497–498, Wortbildung, s. 524–526; sobuawtorka: Alphabet, s. 11, Interferenz, s. 167–170, Orthografie, S. 294–297, Sorbisch, s. 373– 375, Sprachkultur, s. 391–393, Sprachpolitik, s. 393–395, Sprachpurismus, s. 395–396, Wörterbücher, s. 526–530, Wortschatz, s. 531–533
 • Hornjoserbska słowotwórba – staw slědźenja a perspektiwy, in Zeszyty Łużyckie, Warszawa 47 (2013), s. 106–120
 • Wužiwanje swójskich mjenow w hornjoserbšćinje, in: Lětopis 60 (2013) 2, s. 58–73
 • Kompleksne adjektiwy w hornjoserbšćinje, w: Leksikologiske přinoški II. IV seminar serbskeje słowotwórby a leksiki. Uniwersytet Gdański / Serbski institut 31.5.–1.6.2012 / Redaktion: Małgorzata Milewska-Stawiany, Sonja Wölke, Budyšin 2013 (Kleine Reihe des Sorbischen Instituts; 17), s. 32–44
 • Wosebitosće při wužiwanju słowotwórbnych srědkow w publicistice Jakuba Barta-Ćišinskeho, in: Dietrich Scholze, Franz Schön (wud.), Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909. Erneuerer der sorbischen Literatur / Wobnowjer serbskeje literatury, Budyšin 2011 (Spisy Serbskeho instituta;54), s. 224–232
 • Wužiwanje za NDR-ski čas typiskich mjenow w ertnej hornjoserbšćinje, in: Zeszyty Łużyckie, Warszawa 44 (2010), s. 148–161
 • Internacionalizmy w hornjoserbskej spisownej rěči přitomnosće. Zarys problematiki (= Internationalismen in der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Abriss der Problematik), in: Lětopis 56 (2009) 1, s. 81–92
 • Spreewaldstuben in Berliner Museen, in: Sorbische Kostbarkeiten = Serbske drogostki / herausgegeben vom Wendischem Museum Cottbus, Cottbus/Chóśebuz 2009, S. 41–69
 • Neologizmy w hornjoserbskej spisownej rěči a jich leksikografiske fiksěrowanje (= Neologismen in der obersorbischen Schriftsprache und ihre lexikographische Fixierung), in: Leksikologiske přinoški : III. seminar serbskeje słowotwórby / red. M. Milewska-Stawiany und S. Wölkowa, Bautzen/Budyšin 2008, s. 43–49
 • Zawjazanje Serbskeje bibliografije do digitalnych informaciskich systemow, in: Lětopis 65 (2018) 2, s. 112–121 (sobuawtor: Wito Bejmak)
 • Kito Wylem Broniš (1788–1881) – pózabyty dolnoserbski rěcywědnik(= Christian Wilhelm Bronisch 1788–1881 : ein in Vergessenheit geratener niedersorbischer Sprachforscher), in: Lětopis 54 (2007) 2, s. 65–89
 • Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy (= Neueste Tendenzen in der Entwicklung der niedersorbischen Schriftsprache), in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe: Język, Literatura, Kultura, Łódź 3 (2006), s. 73–82
 • Schrift, Rechtschreibung und Aussprache, in: Der Niedersorben Wendisch, Bautzen 2003, s. 22–29
 • Tworjenje moderneje serbskeje leksiki w konflikće mjez słowjanskej słowotwórbu a němskim wliwom (= Bildung moderner Lexik im Konflikt zwischen slawischer Wortbildung und deutschem Einfluss), in: Komparacja współczesnych języków słowiańskich : Słowotwórstwo/Nominacja / red. Ingeborg Ohnheiser, Opole 2003, s. 160–170 (sobuawtorka: Jana Schulz)
 • Leksikaliske wobwliwowanje dolnoserbskeje pisneje rěcy pśez gornoserbšćinu (= Zur lexikalischen Beeinflussung der niedersorbischen Schriftsprache durch das Obersorbische), in: Lětopis 48 (2001) 1, s. 13–23
 • Procowanja wo pśibliženje gorno- a dolnoserbskego pšawopisa po lěśe 1945 (= Bemühungen um eine Annäherung der ober- und niedersorbischen Rechtschreibung nach 1945), in: Lětopis 47 (2000) 1, s. 3–21

Recensije a rozprawy

 • Za dr. Helmutom Jenčom, w: Lětopis 68 (2021) 1, S. 137–139 (sobuawt.: Jana Šołćina)
 • XVI. mjezynarodny kongres slawistow w Běłohrodźe, 20.–27. awgusta 2018, w: Lětopis 66 (2019) 1, s. 141–145 (sobuawt.: Thomas Menzel, Jana Šołćina)
 • rec.: Wenzel, Walter: Namen und Geschichte. Orts-und Personennamen im deutsch-westslawischen Sprachkontaktraum als historische Zeugnisse. Baar-Verlag: Hamburg 2014, w: Lětopis 62 (2015) 2, S. 167–168
 • Konferenca “Słowjanske spisowne rěče a medije”, w: Lětopis 62 (2015) 1, s. 131–134 (sobuawt.: Sonja Wölkowa)
 • Mjezynarodna konferenca “Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dźiś a jutro” we Waršawje, 3./4. oktobra 2013, w: Lětopis 61 (2014) 1, s. 144–146 (sobuawt.: Sonja Wölke)
 • Mjezynarodny sympozij slawistow w Moskwje, in: Rozhlad 59 (2009) 6, s. 226–227 (sobuawtorka: Jana Šołćina)
 • Erika Worbs, Andrzej Markowski, Andreas Meger: Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989. Harrassowitz-Verlag: Wiesbaden 2007, 320 s., Rez. in: Lětopis 56 (2009) 1, s. 131–133
 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego : językoznawstwo łużyckie za lata 1998–2004, Online

wulkosć: 0 MB