Stajny monitoring hornjo- a delnjoserbskeho pismowstwa

Na zakładźe dotalneho dźěła na dokumentaciji serbskeho pismowstwa a wosebje na jeho digitalizaciji w formje korpusowych tekstow wysokeje kwality je institut wot 2017 nowe, dołhodobnje zapołožene předewzaće “stajneho monitoringa” (wuhódnoćenja) hornjo- a delnjoserbskeho pismowstwa přihotował. W srjedźišću projekta steji systematiska analyza tekstow z metodami korpusoweje linguistiki. Při tym hromadźa so běžnje nowe słowa, formy a pisanske warianty, kotrež so potom linguistisce hódnoća. Na tutym zakładźe móža so elektroniske resursy – mjez nimi předewšěm grataj za awtomatisku prawopisnu kontrolu – prawidłownje aktualizować kaž tež we wěstych wotstawkach nowe nakłady trěbnych „prawopisnych słownikow“ zestajeć. Při tym je trjeba rozeznawać mjez běžnymi nadawkami (we wobłuku tutoho předewzaća) a po wobsahu zwjazane a časowje wobmjezowanymi přidatnymi projektami. Poslednje bychu so na př. měrili – tak je planowane – na jónkrótne přewzaće datoweho wobstatka 7. nakłada „Völkela“ abo redakcionelne přihotowanje dalšich nakładow hornjoserbskeho prawopisneho słownika. Po połlětnej koncepcionelnej fazy 2018 realizowaše so projekt 2019-2020 w pilotowej fazy a spěchowaše so wosebje wot Załožby za serbski lud (projekt třećich srědkow). Wot 2021 wjedźe so dźěło we wobłuku “konsolidaciskeje fazy” jako regularny slědźerski projekt dale. Za to přizwoli so institutej přidatne planowe městno (0,75).Tuchwilu analyzuje so pismowstwo lětnika 2020.


Wuslědki

Cyłkowny projekt a prěnje wuslědki wuhódnoćenja pismowstwa lětnika 2019 předstajichu so nadrobnje w Lětopisu, zeš. 2021/2, s. 74–136 (Hauke Bartels / Fabian Kaulfürst / Marcin Szczepański / Sonja Wölke: Das Monitoring des sorbischen Schrifttums. Grundlagen und erster Jahresbericht eines neuen Forschungsvorhabens).

Nawod projekta: Hauke Bartels, dr. habil. Sonja Wölkowa (hač do 03/2022)
Na projekće wobdźěleni: Marcin Szczepański, Richard Bígl, Leńka Šołćic, Joanna Szczepańska, Anja Pohončowa, dr. Timo Meškank

Spěchowarjo

Logo von

Předewzaće spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.