helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Spisy Serbskeho instituta 62

Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen

Internationale Konferenz des Sorbischen Instituts 14.─15. 10. 2011 in Cottbus/Chóśebuz

Wudałoj Sonja Wölkowa a Hauke Bartels

239 stronow, brošura
ISBN 978-3-7420-2343-8
płaćizna: 29,90 Euro

Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin 2015
Hladajo na geografiske rozšěrjenje je němčina za słowjanske rěče jedna z najwažnišich kontaktnych rěčow. Wona njeje jenož w słowoskładźe, ale tež w gramatiskich systemach mnohe slědy zawostajiła. Runje tutón naposledk mjenowany aspekt steji w zańdźenych lětdźesatkach w přiběracej měrje w fokusu kontaktneje linguistiki. W nazymje lěta 2011 wěnowachu so w Choćebuzu we wobłuku wědomostneje konferency Serbskeho instituta slawisća z Němskeje, Pólskeje, Čěskeje, Šwicarskeje, Chorwatskeje a Słowjenskeje tutej temje. Předležacy zběrnik spřistupnja wjetšinu přinoškow z tuteje konferency. W nich so na wšelakore wašnje wobswětluja mechanizmy, faktory a wuskutki wliwa němčiny na słowjanske rěče. Na jednym boku přepytuje so z pomocu přirunowanja wjacorych kontaktnych situacijow skutkowanje wšelakorych rěčnych a zwonkarěčnych wuměnjenjow na konkretne wuformowanje interferencnych zjawow, na druhim boku steji w srjedźišću systematizacija typiskich wuskutkow němsko-słowjanskeho rěčneho kontakta resp. nadrobne wopisanje jednotliwych kontaktnych inowacijow na gramatiskim polu na zakładźe korpusowych přepytowanjow.
Předležacy zwjazk skići nowe dopóznaća na polu sorabistiki a slawistiki a je zdobom přinošk ke kontaktnolinguistiskemu diskursej.

Zarjadowanja & nowiny

» na naše nowinki
» na naš přehlad zarjadowanjow
» na naše nowinske zdźělenki
» na wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN