helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Wutwar normatiwneje bazy za hornjoserbski prawopisnu kontrolu (faza II)


Wot lěta 2009 dźěłaštaj informatikarjej nimopowołansce a zwoprědka na swoju iniciatiwu na hornjoserbskim prawopisnym modulu za Microsoft Office kaž tež Open/LibreOffice. Bazu tworještej hornjoserbski słowoskład, kaž kodifikuje jón Hornjoserbsko-němski prawopisny słownik Pawoła Völkela we wobdźěłanju Tima Meškanka a nowowuwity morfologiski generator. 2016 su rěčespytnicy Serbskeho instituta definicije fleksiskich klasow morfologiskeho generatora za pronomeny, numeralije a werby zaměrnje přepruwowali a korigowali. Trěbne změny implementowachu so w zhromadnym dźěle z wuwiwarjomaj generatora, Bernhardom Baierom a Witom Bejmakom, do systema. Z tym předležeše kónc 2016 přepruwowana wersija morfologiskeho generatora jako zakład za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu. Hižo 2017/18 je so datowa baza prawopisneje kontrole rozšěriła wo słowoskład, zapisany w ekwiwalentach Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki (NHSNL, 2006) a zběrkach šulskeje terminologije, wobdźěłanych we wobłuku projekta noweho němsko-hornjoserbskeho słownika.
Předmjet předležaceho předewzaća je poslednje wobšěrne rozšěrjenje datoweje bazy, z kotrymž docpěje so wysoki stopjeń aktualnosće a dospołnosće. Dalše rozšěrjenja budu w přichodźe na zakładźe monitoringa hornjoserbskeho pismowstwa móžne. W projekće je předwidźane zapřijeće sćěhowacych datowych wobstatkow:
(a) zapřijeće dotal w awtomatiskej prawopisnej kontroli njewobsahowaneje leksiki z Němsko-hornjoserbskeho słownika (NHS, 1989/1991): Tutón w Instituće za serbski ludospyt nadźěłany słownik wobsahuje tójšto hornjoserbskeje leksiki, kotraž njeje ani w staršich ani w nowšich słownuikach registrowana (na testach bazowace trochowanje: ca. 15–20 000 nowych leksemow). Hakle zjimanje leksiki z Prawopisneho słownika (Völkel) a NHS wotbłyšćuje hromadźe z hižo integrowanym Słownikom noweje leksiki někak dospołny wobraz načasneho hornjoserbskeho słowoskłada, dalokož je w słownikach registrowany.
(b) Datowa baza wobkedźbuje swójske mjena jenož zdźěla. Toje je wosebje problematiske, dokelž maja tež tute pomjenowanja fleksiske formy a systematiske wotwodźenki. Po přikładźe mjenoweho modula delnjoserbskeje prawopisneje kontrole, wobdźěłaneho w lěće 2017 In Anlehnung an das 2017 ma so tutón wobstatk systematisce rozšěrić, wosebje hladajo na wosobowe, ale tež na geografiske mjena. Zezběrany material hromadźi so w datowej bance hornjoserbskich swójskich mjenow.

Wobdźěłanje projekta: Sonja Wölkowa (nawod) , Richard Bigl, Bernhard Baier (eksternje)
Julij 2019: rozšěrjenje: Serbske předmjena
Pressemitteilung
Předewzaće spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN