helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

AKTUALNE


Zarjadowanja

15.07.2020,
17:00 hodź.

APERO na zahrodźe - „Demokratie – Eine gefährdete Lebensform

Předstajenje knihi a debata
Till van Rahden a Lutz Rathenow w rozmołwje z Rolandom Löfflerom

Demokratija njeje samozrozumliwa. Zo bychmy dodnili, što ju wohrožuje, što ju sylni, što wona wot kóždeho jednotliwca a kóždeje jednotliwče trjeba, přeprošuje Serbski institut zhromadnje ze Sakskej krajnej centralu za politiske kubłanje na čitanje z diskusiju.

přizjewjenje: Korona-pandemije dla je přizjewjenje pod si@serbski-institut.de trěbne.

» medijowe wozjewjenje
Budyšin
Dwórnišćowa 6

zahroda Mariana Britze
23. - 25.04.2020Konferenca wobrazowe archiwy so korony dla digitalnje wotměje.

Konferenca měri so na institucije, kotrež so wo zběrki wobrazow staraja, na akterki a akterow, kotřiž w tutych archiwach a z jich wobstatkami dźěłaja, kaž tež na praktiki, kiž z dokumentaciju, wužiwanjom a specifiskej fachowej analyzu zwisuja.

» na call for papers “konferenca wobrazowe archiwy”

14.07.2020,
8:15 hodź.
Dźeń serbskich institucijow: Za kulisy pohladać

UPDATE 24.03.20:‎ Korony dla bu zarjadowanje wotprajene.

Předstajimy powołanja:
  • archiwar/ka
  • bibliotekar/ka
  • wědomostny/a sobudźěłaćer/ka‎

Budyšin
24.07. - 08.08.2020Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

UPDATE 18.05.20: Lětuši lětni kurs dyrbi so bohužel dla wirusoweje pandemije wotprajić. Přichodny kurs wotměje so po turnusu 2022.

Poskitk:
  • ‎hornjoserbske rěčne zwučowanja za započatkarjow a pokročenych (zajimcy za delnjoserbšćinu njech wobkedźbuja prošu pokiw deleka)
  • rěčespytne, stawizniske, kulturnostawizniske a ludowědne čitanja a specialne kursy
  • ekskursije ke kulturnohistorisce wažnym městnosćam Łužicy
  • zetkawanje ze serbskej kulturu a jeje wuměłcami

» Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu
Budyšin

nowinki


Dźeń archiwow 2020: Wot depeše k tweetej

Něhdźe 50 hosći je na 10. dnju archiwow 2020 k nam přišło. Wosebje za film „Lěto 1950 w Serbach“ so zajimowachu, ale tež za serbske šwabachske pismo.
(fota: Frank Müller)

» dalše informacije

Screenshot des Twitter-Kanals des Sorbischen Instituts

Serbski institut na twitteru

K hesłu „Wot depeše k tweetej“ so hodźi, zo zahaji Serbski institut w měrcu 2020 swój kanal na twitteru: @serbskiinstitut

Na www.twitter.com/serbskiinstitut nětko přidatnje k našej webstronje a wokolnikej wo nowostkach rozprawjamy.

» Slědujće nam .

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło. Na wotewrjenju w Centeru na Žitnych wikach w Budyšinje je ministerka kultury Barbara Klepsch hesło „Sorbisch? Na klar.“ a motiwy kampanje wotkryła.

Zaměr je, kedźbnosć za serbsku rěč budźić, wědu šěrić kaž tež akceptancu a připóznaće za jeje wužiwanje w zjawnosći přisporjeć. Serbšćina ma so nětko a nadal we wšědnej komunikaciji swójbow, w cyrkwi a šulach samozrozumliwje wužiwać, ale runje tak w předewzaćach a zjawnych zarjadach.

» na kampanju: www.sorbisch-na-klar.de .

.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Sommerferienkurs Sorbisch

Wšě městna našeho mjezynarodneho ferialneho kursa wobsadźene

Wjeselimy so, zo je za lětuši kurs hoberski zajim – wšitke městna ferialneho kursa 2020 pak su mjeztym wobsadźene. Formular za přizjewjenje tuž wjace w syći njesteji.

Ferialny kurs za hornjoserbsku rěč a kulturu budźe wot 24. julija do 8. awgusta 2020 w Budyšinje.

Na prašenja Wam wotmołwi dr. Fabian Kaulfürst .

.

Konferenca "Wobrazowe archiwy. Kak so wěda rjaduje | dźěłowe praktiki | potenciale wužiwanja"

Konferenca měri swój fokus na institucije, kiž so wo zběrki wobrazow staraja, na akterki a akterow, kotřiž w tutych archiwach a z jich wobstatkami dźěłaja, kaž tež na praktiki, kiž z dokumentaciju, wužiwanjom a specifiskej fachowej analyzu zwisuja.

čas a městno:

23. – 25. apryla 2020, Drježdźany, Riesa Efau

» dalše informacije


Wotnětka so za lětni kurs serbšćiny přizjewić (kedźbu: wšitke městna hižo rezerwowane)

11.02.2020: Wjeselimy so, zo je za ferialny kurs 2020 njewšědnje wulki zajim – hižo nětko pak su wšitke městna za lětuši kurs rezerwowane. Tohodla formular za přizjewjenje tule hižo njesteji.


Serbski institut přihotuje dalši mjezynarodny lětni kurs za (hornjo)serbsku rěč a kulturu. Wón wotměje so lětsa wot 24. julija do 8. awgusta w Budyšinje. Wotnětka je móžno, so za njón přizjewić. Wotpowědny formular a nadrobniše informacije wo kursu namakaće tule .
Maće-li prašenja, wobroćće so prošu na dr. Fabiana Kaulfürsta.
.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
download mw


Zjawny přednošk 16.1.2020 w 14hodź. wot prof. phdr. Leoša Šatavy, Karlowa universita (Praha)

.
Noworěčnicy w konteksće mjeńšinowych rěčow a rewitalizaciskich hibanjow (teorija a praksa)

Přednošk měri so na tematiku „noworěčnikow“. Su to wosoby, kotrež su znajomosć rěče na hinaše wašnje nabyli hač „maćernorěčni“. Tutón fenomen je dźensa w zwisku z prócowanjemi wo přetraće a rewitalizaciju mjeńšinowych rěčow wosebje aktualny. W srjedźišću přednoška steja sćěhowace temy: terminologija, poćah mjez rěču a etniskosću, typologija „postwernakularnych rěčow“, sociolinguistiske rozdźěle mjez „tradicionelnymi“ a „nowymi“ rěčemi, prašenja awtentiskosće a legitimnosće kaž tež pytanje za nowej rěčnej praksu. Předstaja so nimo toho konkretne přikłady wozrodźenja rěče z pomocu „noworěčnikow“.

Přednošk budźe w serbskej rěči.

Sydarnja Serbskeho instituta, Budyšin
download přeprošenja

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN