helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

AKTUALNE


Zarjadowanja

27. septembra do 7. nowembra 2021
"Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918"

Nowa wustajeńca Serbskeho instituta je so w aprylu 2021 w Serbskim muzeju digitalnje wotewrěła. Za wustajeńcu su wědomostnicy w něhdźe 40 archiwach rešeršowali, wot Washingtona D.C. hač do Prahi. Z bohateho fundusa su mnohe dotal mało znate dokumenty a wobrazy za prezentaciju wubrali, mjez druhim z Archiwneho zwjazka Budyšin, ze Serbskeho muzeja a ze Serbskeho kulturneho archiwa. Wustajene su tež lětaki, fota, karikatury a politiske plakaty.

Wustajeńca so spěchuje wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborska, wot Sakskeho statneho knježerstwa, wot Němsko-Čěskeho fonda přichoda/ Česko-německý fond budoucnosti a wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.


Drježdźanska krajna a uniwersitna biblioteki SLUB , foyer
30.11.2021doba za powabjenje za slědźerski stipendij je so podlěšiła do kónca nowembra - dalše informacije, hlej research fellowship
 
9. nowembra do kónca lěta 2021dalša stacija pućowaceje wustajeńcy "Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918" Energijowa fabrika w Hórnikecach
10. nowembra 2021, 14:00 do 19:00 hodźInstitutny dźeń 2021
Serbski institut poskića dohlad do aktualnych předewzaćow swojeho slědźenja a informuje wo dźěłowych wuslědkach. Slědowace přednoški steja na dnjowym porjedźe:
  • ‎Wjelestronska rěčna krajina Slěpe-Schleife-Slepo. Slepjanski region a jeho rěče
  • Łužiska krajina po wudobywanju brunicy jako Swětowe herbstwo UNESCO?
  • Wó wuwiśu pśedcytańskeje funkcije za dolnoserbsku pisnu rěc (přednošk w delnjoserbšćinje)
  • Chronika Kulowa, rukopisy serbskich studentow a prěnja serbska wučbnica – nowe serbske digitalizaty

Kulturna fabrika Wojerecy


přidatnje poskićimy livestream na institutnym youtube-kanalu
1./2. decembra 2021Kulturny a kreatiwny sektor pola mjeńšinow w transformaciji - dźěłarnička slědźerskeho projektoweho zwjazka Multiple Transformationen: Gesellschaftliche Erfahrung und kultureller Wandel in Ostdeutschland und Ostmitteleuropa vor und nach 1989 (2020-2022)

program jako pdf-ka
online

nowinki


W rubrice medijowa informacija su dalše aktualne nowinki Serbskeho instituta wozjewjene.

Screenshot des Twitter-Kanals des Sorbischen Instituts

Serbski institut na twitteru

W měrcu 2020 wotewri institut swój kanal na twitteru @serbskiinstitut .

Na www.twitter.com/serbskiinstitut nětko přidatnje k našej webstronje a wokolnikej wo nowostkach rozprawjamy.

» Slědujće nam .


„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło. Na wotewrjenju w Centeru na Žitnych wikach w Budyšinje je ministerka kultury Barbara Klepsch hesło „Sorbisch? Na klar.“ a motiwy kampanje wotkryła.

Zaměr je, kedźbnosć za serbsku rěč budźić, wědu šěrić kaž tež akceptancu a připóznaće za jeje wužiwanje w zjawnosći přisporjeć. Serbšćina ma so nětko a nadal we wšědnej komunikaciji swójbow, w cyrkwi a šulach samozrozumliwje wužiwać, ale runje tak w předewzaćach a zjawnych zarjadach.

» na kampanju: www.sorbisch-na-klar.de .

.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN