Drježdźany - 27.09.2022

Direktor Serbskeho instituta na profesora za sorabistiku powołany

Wot 1. oktobra 2022 budźe direktor Serbskeho instituta, dr. Hauke Bartels, profesor za sorabistiku Drježdźanskeje techniskeje uniwersity (TUD). Sakski minister za wědomosć, Sebastian Gemkow, je Hauke Bartelsa na profesora za sorabistiku powołał. Wčera (26.9.) dósta direktor instituta powołanske wopismo z rukow rektorki TUD, prof. Ursule M. Staudinger. Jedna so wo zhromadne powołanje TUD ze Serbskim institutom.

Hauke Bartels je wot lěta 2016 direktor Serbskeho instituta (SI), nimo toho nawoda rěčespytneho wotrjada. Nawodnistwo instituta wostanje hłowny nadawk. Profesura a wučba skrućitej pak kooperaciju mjez SI a TUD, kotraž bu w minjenych lětach dale wutwarjena.

“Wobě zarjadnišći prócujetej so hižo dlěje wo sylnišu prezencu sorabistiki tež na Drježdźanskej techniskej uniwersiće. Přez profesuru dóstanu prócowanja přidatny rozmach. Mały předmjet sorabistika skići šěroke a w mnohim nastupanju zajimawe slědźenske polo. Tute njemóže jenož Drježdźansku slawistiku wobohaćić, ale tohorunja zajim studowacych zbudźić – tež hladajo na praktiske nałožowanje přiswojeneje wědy, na přikład w nowym masterskim studiju Digital humanities“, tak Hauke Bartels.

Nowopowołany profesor za sorabistiku dr. Hauke Bartels budźe w Instituće za slawistiku TUD wuwučować. Jedne ćežišćo budźe wuwiće digitalneje sorabistiki, potajkim zwjazanje tradicionalneje sorabistiki a digitalnych duchownych wědomosćow (Digital humanities). Nimo toho póńdźe wo rěčespyt za mjeńšinowe rěče, wosebje za delnjo- a hornjoserbšćinu.

“Gratuluju knjezej dr. Hauke Bartelsej k powołanju jako profesorej za sorabistiku na Techniskej uniwersiće w Drježdźanach. Powołanje je rjany signal za Serbowki a Serbow w Sakskej a Braniborskej, zo chcemy serbsku rěč a kulturu we wědomosći a wukubłanju skrućić”, zdźěli sakski minister za wědomosć Sebastian Gemkow.

“Fakulta wita jara wutrobnje Hauke Bartelsa, a z nim slědźersce sylneho noweho kolegu. Z jeho powołanjom wotewrja so nowe a wuhlady połne šansy dalšeho wutwara kooperacije ze Serbskim institutom – a to nic jenož na runinje Instituta za slawistiku, ale cyle wědomje tež w dalšich předmjetach fakulty a we wobłuku duchownych a socialnych wědomosćow. Hauke Bartels zastupuje do přichoda wusměrjenu sorabistiku, kotraž naše strategiske cile wuwića perfektnje wudospołnja”, praji prof. dr. Christian Prunitsch, dekan fakulty rěčne, literarne a kulturne wědomosće a rěčnik wobłuka duchownych a socialnych wědomosćow.

Předsydka kuratorija Serbskeho instituta, dr. Caroline Wagner: “W mjenje gremijow kuratorij a wědomostna přirada Serbskeho instituta kaž tež koleginow a kolegow ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu w Braniborskej so wjeselu, zo je so ze zhromadnym powołanjom zwoprawdźiło po dźesać lětach poručenje Wědomostneje rady. Z tym je wjelelětny proces nowostrukturowanja Serbskeho instituta wuspěšnje zakónčeny. Tutón proces je knjez dr. Bartels jako direktor rozsudnje wowliwował a institut k wuspěšnemu partnerej we wědomostnej krajinje sčinił. Z dźakom zhladujemy tež na Załožbu za serbski lud, kotraž je tutón proces stajnje podpěrała.”

Z delnjosakskeho Ammerlanda pochadźacy Hauke Bartels (* 1966) studowaše mjez druhim w Mainzu a Oldenburgu slawistiku a germanistiku a promowowaše w lěće 2004 w slawistice (na uniwersiće Oldenburg). Hižo wot lěta 2001 dźěła wón w Serbskim instituće, najprjedy jako wědomostny sobudźěłaćer we wotnožce za delnjoserbske slědźenja w Choćebuzu, wot 2005 jako wotrjadnik.

Ćežišća wědomostneje dźěławosće Hauke Bartelsa su předewšěm linguistiska dokumentacija a spěchowanje delnjoserbšćiny, mjez druhim přez natwar wobšěrneho historiskeho tekstoweho korpusa a inwentarizowanje a wopisowanje dale dateho serbskeho słowoskłada. Přez mnohe nawabjene projekty třećich srědkow je jemu a jeho teamej postupne přesadźenje wobšěrneho wopisowanskeho programa móžne – wuslědki su na rěčnym portalu www.dolnoserbski.de přistupne.

Dalše informacije k dźěłowym wobłukam, aktualnym slědźerskim projektam a publikaciska lisćina, hlej profilowa strona.