Budyšin - 04.03.2022

Namołwa: Darować za Ukrainu

Serbski institut podpěra namołwu Ekumeniskeho tachantskeho wobchoda Budyšin z.t. (hlej download) za socialnu załožbu „Fonds swj.
Wolodymyra“. Tež němski zwjazk komponistow je so tutej namołwje k darowanju přizamknył:

Česćene knjenje, česćeni knježa!

Ruska wjedźe wójnu w Ukrainje. W zapadoukrainskim měsće Lwiwje spyta socialna załožba „Fonds swj. Wolodymyra“ ukrainsko-katolskeje cyrkwje w tutych časach pomhać wosebje ćěkancam a tym, kotřiž su přez wójnu škodu poćerpjeli. Jeli chceće tute dźěło podpěrać, móžeće to přez towarstwowe konto Ekumeniskeho tachantskeho wobchoda Budyšin:

DE33 8509 0000 5626 2110 05 při Ludowej bance Drježdźany-Budyšin,
zaměr: St. Wolodymyr Fonds Lviv/Lemberg.

Wupisaja so darjenske kwitowanki – dary pósćelu so direktnje na konto załožby w Pólskej.

Prosymy wo to, zo byšće namołwu z přichilnosću na wědomje wzali a ewtl.
wozjewili abo dale pósłali.

Zapłać Bóh a wutrobny postrow – njech sće wšitcy wěsći a škitani –

we wulkej zrudobje,

Peter-Paul Straube

Ekumeniski tachantski wobchod Budyšin z.t.
Při mjasowych jitkach 5
02625 Budyšin
info@domladen-bautzen.de
www.domladen-bautzen.de
Dr. Peter-Paul Straube
předsyda
+49 (0)160/98521885

Informacije z konkretnymi poskitkami podpěry za ukrainskich wědomostnicow a wědomostnikow #ScienceForUkraine namakaće w našej zdźělence wot 15.03.2022.