Předstajenje Słowjanow w prastawizniskich muzejach w NDR

termin: 05.10.2022 18:00 Uhr
Městno zarjadowanja: Muzej Budyšin – žurla Žitne wiki 1 02625 Budyšin

W nacionalsocialistiskim času bě z Germanami prašenje za etniskim pochadom Němcow jasnje wotmołwjene. Muzeje prastawiznow sposrědkowachu wobraz njepřetorhnjeneje kontinuity mjez “němskim narodom” a daloko wróćo sahacym “germanskim prawěkom”. Słowjanske wobsydlenje wuchodneje Němskeje w zažnym srjedźowěku bu porno tomu jako ćmowa doba wopisana, jako njewažne intermeco we wobstajnych germanskich stawiznach wobsydlenja.

Po lěće 1945 dyrbjachu so muzeje w swojich wustajeńcach dospołnje nowo orientować. Ze zasadu antifašizma a ze zwjazkarstwom z druhimi wuchodoeuropskimi słowjanskimi statami za čas zymneje wójny njebě hižo politisce oportune, Germanow wokrasnjacy a antisłowjanski naratiw dale pěstować.

W swojim přednošku wopisuje Arne Lindemann, kak a pod kotrymi wuměnjenjemi so wobraz wo Słowjanach w prastawizniskich muzejach NDR přeměnjowaše. K tomu prezentuje Lindemann wjele fotow z wustajeńcow wulkich prastawizniskich muzejow NDR.

Zhromadne zarjadowanje Budyskeho muzeja a Serbskeho instituta.

K wosobje

Arne Lindemann studowaše pra- a zažne stawizny kaž tež stare stawizny na Humboldtowej uniwersiće w Berlinje. W lěće 2020 promowowaše na Techniskej uniwersiće w Berlinje pola prof. Bénédicte Savoyja we fachowym předmjeće wuměłske stawizny moderny, na temu “Wot herbstwa Germanow k prakomunizmej. Wobrazy wo prastawiznach w muzejach Sowjetskeho wobsadźenskeho pasma a NDR“. Wot lěta 2008 skutkuje jako wědomostny referent Zwjazka muzejow kraja Braniborska z.t.