Budyšin - 12.03.2021

Prěnja serbska wučbnica, chronika Kulowa a rukopisy serbskich studentow digitalnje spřistupnjene – Cyłkownje přez 1.600 dokumentow online

Njedawno su so pod https://sachsen.digital/ dalše digitalizowane serbske dokumenty wozjewili. Jedna so wo 19 zwjazkow z dohromady 10.600 rukopisnymi stronami z pjera sobustawow studentskeho towarstwa “Serbowka” w Praze, kotrež nastachu w času mjez 1892 a 1925. Nimo toho je so 40 dalšich historiskich ćišćow serbskeho pismowstwa digitalnje spřistupniło, mjez nimi knižne drohoćinki ze 17. lětstotka. Digitalizowali su so wudaća “Serbowki” a historiske ćišće w ramiku Sakskeho krajneho digitalizaciskeho programa, na kotrymž so Serbski institut z lěta 2019 wobdźěli.

Jedna tajka drohoćinka je “Ta mała Biblja” Jana Hübnera z lěta 1733 (Lubij, nakł. Reimers), hlej https://bit.ly/30yR36D (direktny wotkaz k digitalizatej na portalu). Z podpěru Serbskeho muzeja, kotryž je swój eksemplar “Małeje biblije” wupožčił, móžachu so falowace strony wudospołnić.

Ćežišćo zažnych ćišćow je nabožna literatura, to so tež w digitalizatach wotbłyšćuje (hlej připowěsnjena lisćina). Drohoćinka z pola swětoweje fachoweje literatury su “Horne Lużicżke ßerßke Schul-Knischki” z lěta 1778 (druhi nakład, prěni běše 1770) – takrjec prěnja wučbnica ze šěrokej wědu tehdomnišeho časa: čitanje, ličenje, tehdyši pjenježny system, cyrkwinske stawizny, zemjepis a prawe zadźerženje w žiwjenju. Naspomnjenja hódna je tež “Khrónika Kulowa” z lěta 1878.

Rukopisy “Serbowki”: Jedyn lětny zběrnik wobsahuje dźeniki, zběrku literarnych, stawiznowědnych, rěčespytnych a ludowědnych přinoškow, zjatych w rjedźe “Kwětki” a korespondencu studentow. Originale digitalizowanych wudaćow su składowane w Serbskim kulturnym archiwje a wučinjeja něhdźe třećinu wšěch wudaćow “Serbowki”. Tamnej třećinje stej składowanej we wobstatku Hórnikoweje biblioteki we Łužiskim seminarje w Praze. Awtorojo su přewažnje studenća teologije, mjez nimi Mikławš Andricki, Mikławš Dórnik a Jan Cyž.

Z tym je w portalu sachsen.digital cyłkownje 1.634 dokumentow (rukopisy, historiske ćišće, časopisy a dalše wudaća) ze zběrkow Serbskeho instituta spřistupnjene.

“Je to dalši wažny krok za zjawne spřistupnjenje a zachowanje serbskeho kulturneho herbstwa, zo smy nětko dźěl zawostajenstwa “Serbowki” a wuznamne historiske ćišće w ramiku Sakskeho krajneho digitalizaciskeho programa digitalizowali. Chcu so po tutym puću wosebje pola SLUB za zmóžnjenje projekta a płódne zhromadne dźěło dźakować”, tak Wito Bejmak, nawoda Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa.

https://sachsen.digital/sammlungen/sammlungen-des-sorbischen-instituts-bautzen
direktny wotkaz k digitalizowanym zběrkam Serbskeho instituta


wulkosć: 0.42 MB