Datowa banka hornjoserbskich eksonymow

W kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ je so datowa banka wuwiła, kotraž poskića hornjoserbske wotpowědniki za geografiske mjena wšěch družin z cyłeho swěta rěčnje korektnje sprachlich korrekt. Zakład zběrki mjenow tworjachu wupiski z aktualnych wučbnicow geografije w hornjoserbskej rěči kaž tež lisćiny mjenow, kotrež su so wot fachowych wučerjow zestajeli. Přidatnje zapřijachu so tež wotpowědne mjena z “Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki” a z 5. nakłada “prawopisneho słownika”.
Datowa zběrka je myslena jako pomocny srědk za šulsku praksu kaž tež za potrjeby hornjoserbskich medijow a ma stabilizowanju spisownorěčneje normy słužić. Zdobom twori wona materialowu bazu za přepytowanje procesow a zakonitosćow rěčneje integracije cuzorěčnych mjenow do rěčneho systema hornjoserbšćiny a steji tak we wuskim zwisku z projektom “Němsko-hornjoserbskeho słownika”.


Wuslědki

Nawod projekta: Anja Pohončowa
Na projekće wobdźěleni: Dr. habil. Sonja Wölkowa, Bianka Wenke (extern, WITAJ-Sprachzentrum ), Thomas Hojenski (extern, ISS Lausitz)