Slawistiska bibliografija

Anja Pohončowa je wot septembra 2008 čłonka Komisije za linguistisku bibliografiju při mjezynarodnym komiteju slawistow, při čimž je wona zamołwita za zapřijeće sorabistiskich publikacijow a za zestajenje a hladanje lisćiny hornjo- a delnjoserbskich klučowych słowow.
W nadawku komisije w Instituće za slawistiku Pólskeje akademije wědomosćow realizowany kooperaciski projekt „iSybislaw“ je jako specialistiska bibliografija noweho typa koncipowana, kotraž skići jako datowa banka w interneće bohate informacije (mjez druhim klučowe słowa, anotacije) wo najnowšej rěčespytnej fachowej literaturje (wot lěta 1992). Z tym zmóžnja so zaměrne pytanje, kotrež wjedźe k přiměrjenym a dokładnišim wuslědkam. Zapřijeće sorabistiskich publikacijow do njeje spěchuje widźomnosć sorabistiki w mjezynarodnym wědomostnym swěće.
W kooperaciji z uniwersitu w Amsterdamje wobdźěła A. Pohončowa sorabistiske rěčespytne publikacije tež za Brill Linguistic Bibliography Online , kotraž nastawa pod patronatom Stajneho mjezynarodneho komiteja linguistow . Dokelž jedna so w tutym padźe wo najaktualniše publikacije, móža so tute informacije po wěstej modifikaciji tež do systema iSybislaw přewzać.


Na projekće wobdźěleni: Anja Pohončowa