Pomoc za pytanje w HOTKO

Tu podawaja so někotre pokiwy za najpřihódniše nastajenja pytanskeho programa.

  • Corpus/Korpus – tu ma być wubrany hotko_v2.
  • Allow regular expressions/Povolit regulární výrazy – Jeli chceće z regularnymi wurazami pytać, aktiwizujće wotpowědny knefl pod pytanskim woknješkom.
  • Specify context/Specifikovat kontext – wočini woknješko, w kotrymž móžeće zapodać słowo abo regularny wuraz, kotryž ma resp. nima w konteksće pytaneho słowa abo wuraza stać.
  • Specify query according to the meta-information/Specifikovat dotaz podle metainformaci – wočini lisćinu, w kotrejž móžeće wubrać dźěle korpusa za pytanje, jeli chceće na př. jenož wědźeć hač jewi so někajke słowo tež hižo pola Zejlerja, wuzwoliće jeho w kašćiku “document.author”.

Rezultat naprašowanja je konkordanca (jendź. Concordance), w kotrejž je pytane słowo čerwjene wuzběhnjene. Nětko móžeće nakliknyć čerwjene pytane słowo, a deleka pokaza so šěrši kontekst. Hdyž pak nakliknjeće módry sigle žórła na lěwej stronje, pokaza so deleka dokładniše bibliografiske wopisanje.

Nastajenja za napohlad konkordancy
Hdyž kliknjeće na View w meniju, móžeće wubrać warianty za napohlad rezultatoweho woknješka.

  • Kliknjenje na KWIC/Sentence přešaltuje mjez centrěrowanym pytanym słowom a pokazowanjom cyłych sadow.

Hdyž wubjerjeće Attributes, structures and references, móžeće postajić pokazowane metainformacije wo žórłowych tekstach.

  • Tu měło pod References najlěpje nakliknjene być “document.id”.

Hdyž wubjerjeće General concordance view options, wotewri so meni za nastajenje

  • ličby naraz pokazowanych přikładowych sadow: Page size,
  • wulkosće konteksta, kotryž so naprawo a nalěwo wot pytaneho słowa sobu pokaza, jeli steji wone srjedźa: KWIC Context size
  • Hóčka w delnim kašćiku (Shuffle) wuskutkuje připadnje měšany rezultat, jeli wona njesteji, su přikłady po žórłach rjadowane.