„Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku“

Reformation und Ethnizität
termin: 23.11.2017 - 25.11.2017

Reformacija je fundamentalne teologiske a zdobom wuznamne towaršnostne procesy nastorčiła, kotrež su so na cyłu Europu wuskutkowali. Tež za mnohe tak mjenowane małe ludy běštej pačenje cyrkwje a wutworjenje konkurowacych konfesijow na spočatku nowowěka wažna cezura, kotraž wjedźeše k hłuboko sahacym socialnym a kulturnym změnam.

Na konferency maja so na přikładźe Serbow, Estow a Letow w přirunowacej perspektiwje přepytować dołhodobne wuskutki reformacije a tworjenja konfesijow na swět wěry a na žiwjenje małych ludow we wuchodnosrjedźnej Europje w 16. a 17. lětstotku. Cyłkownje 18 referentkow a referentow z wobłuka stawiznow, kulturneje a literarneje wědomosće, rěčespyta, teologije a stawiznow wuměłstwa wěnuje so w swojich přednoškach na jednej stronje łamkam a dołhodobnym procesam po reformaciji, na druhej stronje pak tež kontinuiće mjez do- a poreformaciskim časom. Prašeja so za wobsahami a nošerjemi tehdyšeho wědomostneho diskursa wo ludach a rěčach kaž tež za poměrami mjez stawowym porjadom, etniskosću a konfesiju w zažnym nowowěku. Dale zaběraja so z rólu ewangelskich duchownych, ze spočatkami pismowstwa a literatury w ludowych rěčach, z konfesionalizaciju ludoweje kultury kaž tež z wuskutkami změny wěry na stawizny wuměłstwa a architektury w Livlandskej a Łužicy.

Nježadamy sej žadyn konferencny popłatk. Organizatoriskich přičin dla pak prosymy wo přizjewjenje z mejlku najpozdźišo hač do 10. nowembra 2017: reformation(at)serbski-institut.de

Konferenca spěchuje so wot Załožby „Fritz Thyssen“ kaž tež wot społnomócnjeneje zwjazkoweho knježerstwa za kulturu a medije na zakładźe wobzamknjenja Němskeho zwjazkoweho sejma we wobłuku kooperaciskeho projekta Kulturneho ruma Hornja Łužica–Delnja Šleska „Wobliča reformacije w Hornjej Łužicy, Čěskej a Šleskej“ .

We wuskej kooperaciji z Baltiskej historiskej komisiju.


wulkosć: 1.3 MB
wulkosć: 0.41 MB