Kursteilnehmer:innen hinter einer Mauer während der Stadtführung durch Bautzen. Fabian Kaulfürst steht in ihrer Mitte und erklärt etwas.

Mjezynarodny lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

Mjezynarodny lětni kurs za serbsku rěč a kulturu měri so na student(k)ow, docent(k)ow a profesor(k)ow slawistiki, kaž tež za posrědnikow, přełožowarjow, wuměłcow a dalšich zajimcow. Poskića so hornjoserbske rěčne zwučowanja za započatkarjow a pokročenych, přednoški k serbskej rěči, literaturje, stawiznam a kulturje kaž tež zetkawanje ze serbskej kulturu a jeje wuměłcami.

Lětne kursy posrědkuja we formje třitydźenskeho intensiwneho kursa zakłady k samostatnemu nawuknjenju serbskeje rěče resp. słuža k wudospołnjenju awtodidaktisce přiswojenych znajomosćow a jich nałožowanju na městnje. Dale chce kurs budźić zajim za serbsku rěč a kulturu, zo by so w centrach slawistiskeho slědźenja a kubłanja tež sorabistice kedźbnosć wěnowała a chce dobywać multiplikatorow, kiž wo serbskim žiwjenju a narodnostnej politice w Němskej we wukraju rozprawjeja.

Na dotalnych lěćnych ferialnych kursach wobdźěli so wjace hač 500 profesorow, docentow, studentow, žurnalistow a přełožowarjow z 30 krajow a nimale wšěch kontinentow swěta. Widźomne wuslědki tutych kursow su mnohe disertacije a magisterske dźěła k serbskej rěči, kubłanskej politice, stawiznam tak kaž přełožki a wozjewjenja serbskeje literatury we wukraju hač k zajimawym publikacijam kursantow.

Wot kursantow zběra so stopnjowacy popłatk za wobdźělenje. Wysokosć popłatka orientuje so na wudawkach za zastaranje a přenocowanje. Při tym wobkedźbuja so tež socialne aspekty powabjacych (studenća, přistajeni wědomostnicy) kaž tež wuměnjenja w krajach z kotrychž pochadźeja.

Informacije k aktualnym lětnim kursam namakaće stajnje poł lěta do starta kursa w našej lisćinje zarjadowanjow. Přizjewjenja za lětni kurs 2024 su wot spočatka lěta 2024 móžne.

Kontakt:

Z prašenjemi wobroćće so prošu na dr. Fabiana Kaulfürsta.

Lětni kurs 2024
Serbski institut
Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin

Zajimcy za delnjoserbšćinu namakaja na stronkach Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu informacije k aktualnym kursam.

Dotalne lěćne kursy

Lěćne kursy za serbsku rěč a kulturu w Budyšinje zarjaduja so wot 1967 zwjetša w dwulětnym rytmusu – w 1960-80tych lětach přez Lipsčansku uniwersitu, wot 1992 wot Serbskeho instituta w Budyšinje. Z organizatoriskich a kapacitnych přičin móžachu so na ferialnych kursach do 1994 stajnje 25-30 zajimcow wobdźělić, po saněrowanju internata Serbskeho gymnazija zmóžnichmy 50 powabjacym wobdźělenje na kursu. Ličba přizjewjenjow wučinješe sčasami hač do 100 zajimcow.

 • Mjezynarodny lětni kurs serbskeje rěče a kultury – 2022 (22.7.–6.8.) w Budyšinje z 52 wobdźělnikami z 9 krajow. – Nowinska zdźělenka z koordinatami, programom a citatami(wozjewjena 21.7.), Přinošk z rozprawu wobdźělnicy z wobrazowej galeriju (wozjewjeny 1.9.)
 • W lěće 2020 planowany lětni kurs dyrbješe so koronapandemije dla wotprajić.
 • Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu – 2016 (8.–23.7.) w Budyšinje
  17 wobdźělnikow ze 7 krajow
 • Serbska lětnja šula. – 2012 (4.–16.8.) w Lipsku (1. tydźeń) a Budyšinje (2. tydźeń)
  27 wobdźělnikow z 9 krajow
 • XVIII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2012 (30.7.–17.8.) w Budyšinje
  35 wobdźělnikow ze 14 krajow
 • XVII. Lěśojski ferialny kurs za serbsku rěc a kulturu – 2010 (26.7.-13.8.) w Choćebuzu
  39 wobdźělnikow z 12 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Finskeje, Jendźelskeje, Španiskeje a USA
 • XVI. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2008 (27.7.–15.8.)
  49 wobdźělnikow z 16 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Madźarskeje, Awstriskeje, Finskeje, Japanskeje a USA
 • XV. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2006 (24.7.-11.8.)
  48 wobdźělnikow z 14 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Madźarskeje, Nižozemskeje, Jendźelskeje, Finskeje, USA a Brasilskeje
 • XIV. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2004 (26.7.-13.8.)
  47 wobdźělnikow z 13 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Finskeje, Nižozemskeje, Japanskeje a USA
 • XIII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2002 (15.7.-1.8.)
  51 wobdźělnikow z 17 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Francoskeje, Italskeje, Finskeje, Kanady, Taiwana, USA
 • XII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2000 (17.7.-4.8.)
  55 wobdźělnikow z 17 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Jendźelskeje, Islandskeje, Finskeje, Japanskeje, USA
 • XI. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1998 (27.7.-14.8.)
  50 wobdźělnikow z 18 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Jendźelskeje, Finskeje, Egiptowskeje, Južneje Koreje, Japanskeje, USA
 • X. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1996 (15.7.-2.8.)
  46 wobdźělnikow z 16 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Francoskeje, Šwedskeje, Norwegskeje, Jendźelskeje, Južneje Koreje, Japanskeje a USA
 • Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1994 (18.7.-5.8.)
  36 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Japanskeje a USA
 • Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1992 (13.7-31.7.)
  22 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Japanskeje a USA
 • VII. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1982 (13.7.-27.7.)
  23 wobdźělnikow z 12 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Belgiskeje, Italskeje, Šwedskeje, Japanskeje a USA
 • VI. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1977 (18.7.-30.7.)
  37 wobdźělnikow z 9 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Jendźelskeje, Nižozemskeje a Italskeje
 • V. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1975 (14.7.-27.7.)
  35 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Awstriskeje, Nižozemskeje, Italskeje
 • IV. Mjezynarodny wysokošulski kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1973 (11.7.-25.7.)
  25 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich, z Awstriskeje, Jendźelskeje a Japanskeje a USA
 • III. Mjezynarodny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1971 (12.7.-25.7.)
  29 wobdźělnikow z 10 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Awstriskeje, Francoskeje, Norwegskeje, Jendźelskeje a Japanskeje
 • II. Mjezynarodny wysokošulski kurs za sorabistiku. – 1969 (13.7.-28.7.)
  26 wobdźělnikow z 10 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Italskeje, Jendźelskeje a USA
 • I. Mjezynarodny wysokošulski kurs za sorabistiku. – 1967 (16.7.-31.7.)
  26 wobdźělnikow z 9 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Awstriskeje, Šwedskeje a Francoskeje