Drježdźany - 26.06.2024

Sorabistiku na Drježdźanskej TU studować

Zhromadna zdźělenka Techniskeje uniwersity Drježdźany (wobłuk duchowne a socialne wědomosće) a Serbskeho instituta.

Sorabistiski studijny program zahaji so w zymskim semestrje 2024/25

Wot zymskeho semestra 2024/25 maja studenća a studentki slawistiki, germanistiki a stawiznow (bachelorowy studij / studij na wučerstwo) kaž tež digitalnych duchownych wědomosćow (t. mj. Digital Humanities, masterowy studij) na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće składnosć, so hłubšo a bjez přetorhnjenja z wobsahami sorabistiki zaběrać. W zarjadowanju “Zawod do slawistiki” twori wěda wo Serbach zawjazowacy wobsah wučby.

“Wuske zhromadne dźěło mjez filologijemi na fakulće za rěčespyt, literarne a kulturne wědomosće na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće ma tež direktne wuskutki na wučbu. Ze zhromadneho zajima na zwjazowacych městnach slawistiki, germanistiki a digitalnych humanistiskich wědomosćow zrodźi so konkretny wuslědk: sorabistika,” tak so prof. dr. Christian Prunitsch, dekan fakulty, wjeseli.

Sorabistiska “čara” wobsahuje štyri do pjeć wučbnych zarjadowanjow na semester (hlej deleka), w kotrychž steja rěč, literatura, stawizny a kultura Serbow w srjedźišću kaž tež rěčne wukubłanje hač do niwowa B. Nimo toho wobkedźbuja so sorabistiske wobsahi w sylnišej měrje w obligatoriskich zawjedźenskich zarjadowanjach prěnjeho a druheho semestra slawistiki. Tež we wobłuku Digital Humanities poskići Techniska uniwersita móžnosć k pohłubšenju sorabistiskeje wědy: “Chcemy wšak runje studentow a studentki druhich studijnych směrow za serbske temy zahorić. Naše projekty za digitalizaciju mnohostronskeho serbskeho kulturneho herbstwa zmóžnja retomas zwjazowacych dypkow w teoriji a praksy,” tak prof. dr. Hauke Bartels, direktor Serbskeho instituta a profesor za sorabistiku na TU Drježdźany.

Nowy sorabistiski curriculum wuwi so we wot VolkswagenStiftung spěchowanym projekće Integrated Digital Sorbian Studies (IDSS), kotryž wot lěta 2022 intensiwne zhromadne dźěło mjez Serbskim institutom w Budyšinje a w Choćebuzu na jednym boku, a Institutomaj za slawistiku a germanistiku na Drježdźanskej TU na druhim boku, zmóžni. Cyle w zmysle projekta a institucije přesahowaceho splećenja wuwučuja docenća uniwersity kaž tež hóstni docenća Serbskeho instituta.

K zahajenju sorabistiskeho studijneho programa poskići uniwersita w zymskim semestrje 2024/2025 sćěhowace zarjadowanja:

  • rěčne kursy za hornjoserbšćinu na niwowych schodźenkach A.1, B1.1 a B2.1 (Lubina Hajduk-Veljkovićowa),
  • seminar “Rum a serbske powědanje” (dr. Willi W. Barthold, originalny titul: Raum und das sorbische Erzählen),
  • seminar “Rěčespyt w mjeńšinowych rěčach a za nje (na přikładźe serbšćiny)” (prof. dr. Hauke Bartels; originalny titul: Sprachwissenschaft in und für Minderheitensprachen (am Beispiel des Sorbischen),
  • zakładny seminar “Serbska literatura w přehledźe” (prof. dr. Christian Prunitsch; originalny titul: Sorbische Literatur im Überblick) a
  • zakładny seminar wo serbskich stawiznach (dr. Friedrich Pollack).

Dalše informacije: Załožba Volkswagenstiftung spěchuje sorabistiku (nowinska zdźělenka k startej projekta, 21.3.2022)

 

Přispomnjenje: Tutón w projekće IDSS wuwity curriculum je poskitk k pohłubšenju mjenowanych studijnych směrow na Drjedžanskej TU a njeje samostatny studijny předmjet. Studij sorabistiki za wučerstwo je nadal jenož na Lipšćanskej uniwersiće móžny.