Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

termin: 10.02.2022 - 31.03.2022
Městno zarjadowanja: Łužiski seminar Praha (Společnost přátel Lužice), Zwjazowacy běrow Swobodneho kraja Sakska (adresa: U Lužického semináře 13, 118 00 Praha)

“Swoboda kiwa”, rěka spočatk 1919 z wulkej nadźiju, jako so europska zemjepisna karta po skónčenju Prěnjeje swětoweje wójny znowa rjaduje. Pućowaca taflowa wustajeńca prezentuje wjeršk serbskich narodnych prócowanjow mjez swětowymaj wójnomaj. Při tym stajane prašenja za kolektiwnym samopostajowanjom, za tolerancu a wurunanjom zajimow mjez mjeńšinu a wjetšinu su hač do dźensnišeho aktualne.

Wustajeńca so spěchuje wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborska, wot Sakskeho statneho knježerstwa, wot Němsko-Čěskeho fonda přichoda/ Česko-německý fond budoucnosti a wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

dalše informacije a wobrazy