helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
AG-InterdiscProjekt_IMG_0018_IIb100015-1100015-1.100814-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

WUPISANJA


14.01.2022 – wupisanje wědomostneho sobudźěłaćerja/wědomostneje sobudźěłaćerki we wobłuku informatiki/digital humanities (ž/m/d)- požadanje do 1. oktobra 2021

x
Serbski institut pyta k najblišemu terminej

wědomostneho sobudźěłaćerja/wědomostnu sobudźěłaćerku we wobłuku informatiki/digital humanities (ž/m/d).

Jedna so wo 50%-owske městno z dotal postajenym wobmjezowanjom na tři lěta. Rozšěrjenje wobjima městna a podlěšenje přistajenja stej móžnej. Mzda płaći so po TV-L (E13), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski institut je zwonkauniwersitne interdisciplinarne slědźenišćo z něhdźe 60 sobudźěłaćerjemi/sobudźěłaćerkami na dwěmaj městnomaj (Budyšin a Choćebuz). Wón přeslědźuje rěč, kulturu a stawizny Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zańdźenosći a přitomnosći. Integralnej wobstatkaj instituta stej Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Tuchwilu dźěła so w Serbskim instituće hižo na wjacorych předewzaćach z poćahom k digital humanities, předewšěm w rěčespyće kaž tež w bibliotece a archiwje. Z tu wupisanym městnom ma so tutón wobłuk wosebje z wusměrjenjom na stawizniske a kulturne wědomosće zesylnić.

Waše nadawki:
 • ‎koncipowanje datowych modelow a nastajenje digital asset management systemow za kulturnowědomostne slědźerske daty (z wothłosowanjom z druhimi projektami wobłuka IT/digital humanities w Serbskim instituće)
 • kreatiwne sobudźěło při wuwiću dalšich projektow we wobłuku digital humanities
 • pruwowanje naprawow a instrumentow za wuwiće digitalnych kompetencow sobudźěłaćerjow kaž tež wuměna a natwar kontaktow a splećenjow z relewantnymi partnerami w druhich duchownowědomostnych slědźenišćach

Waš profil:
 • ‎zakónčeny wysokošulski studij na polu
  ‎- digital humanities abo
  - informatiki resp. přirunajomnych informaciskotechniskich předmjetow z wupokazanej duchownowědomostnej (wosebje stawizno- a kulturnowědnej) kompetencu abo
  - stawizniskich resp. kulturnych wědomosćow z wupokazanej informaciskowědomostnej a informaciskotechniskej kompetencu
 • ‎nazhonjenja w realizaciji internetowych aplikacijow a znajomosće aktualnych frameworkow (programowanje a wuwiwarske graty)
 • samostatne wašnje dźěła, komunikaciska kompetenca a teamakmanosć
 • zwólniwosć k dźěłu w serbskorěčnej wokolinje‎

Serbski institut poskića Wam wotměnjawu, dynamisku a interdisciplinarnu dźěłowu a slědźersku wokolinu. Stajna přitomnosć na dźěłowym městnje w Budyšinje njeje trěbna. Stańće so z čłonom motiwowaneho teama w kolegialnej atmosferje. Wjeselimy so na Waše powabjenje!

Serbski institut spěchuje powołanske runostajenje žonow a muži a zasadźuje so za zjednoćomnosć powołanja a swójby. Tohodla su žony wosebje namołwjene so powabić. Na wosebite wobkedźbowanje ćežko zbrašenych při jenakej kwalifikaciji so dźiwa.

Waše požadanje pósćelće prošu najpozdźišo hač do 13. februara 2022 z trěbnymi podłožkami a jenož w digitalnej formje (e-mejlka z jeničkim přiwěškom w formaće pdf) do direktorata Serbskeho instituta na adresu si@serbski-institut.de.

Tež pozdźišo dochadźace prócowanja móža so wobkedźbować, jeli je městno hišće njewobsadźene.

Pokiw k škitej datow: Ze zapodaćom swojeho prócowanja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow we wobłuku a k přewjedźenju procesa požadanja. Tute přizwolenje móže so kóždy čas bjez podaća přičin pisomnje abo elektronisce napřećo direktoratej cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k tomu, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym požadanskim procesu hižo wobkedźbować.
Wupisanje městna (jako pdf-ka)

Praktikum w Serbskim instituće? Tu so požadajće!

Serbski institut je zwonkauniwersitne slědźenišćo ze sydłom w Budyšinje a wotnožku w Choćebuzu. Wón wěnuje so interdisciplinarnemu přeslědźenju rěče, kultury a stawiznow Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zańdźenosći a přitomnosći kaž tež přirunowacemu slědźenju wo małych rěčach a mjeńšinach w Europje. K institutej słušatej Serbska centralna biblioteka a Serbski kulturny archiw jako najwjetšej zjawnej specialnej zběranišći za serbske a sorabistiske materialije a dokumenty.

Poskićamy městna za praktikum we wšěch dźěłowych wobłukach instituta na woběmaj stejišćomaj. Narěčimy z tym předewšěm studowacych na polu stawiznow, kulturnych a socialnych wědomosćow, rěčespyta, bibliotekskich a informaciskich wědomosćow kaž tež na polu digital humanities a podobnych předmjetow. Wuchadźejo z Wašich wosobinskich znajomosćow a zajimow poskićamy Wam wjelestronske a wotměnjace polo nadawkow we wobłukach slědźenja, projektowehomanagementa, wědomostneje komunikacije a zjawnostneho dźěła.

Wočakujemy wot požadarjow/požadarkow zajim za dźěłowe pola Serbskeho instituta. Znajomosće serbšćiny abo druhich słowjanskich rěčow su witane, tola njejsu z wuměnjenjom. Wočakuja Was angažowany team a putace nazhonjenja w jónkrótnej interdisciplinarnej dźěłowej wokolinje.

Praktika w Serbskim instituće so njepłaća. Časowy wobjim a dźěłowe časy móža so indiwidualnje dojednać.

Z prašenjemi a požadanjemi wobroćće so prošu na nas: si@serbski-institut.de
Wuwěšk: Praktikum w Serbskim instituće (pdf-ka, staw: nowember 2021)

21.09.2021 – wědomostno-technisku asistencu za kulturnowědomostny wotrjad (m/ž/d) - požadanje do 31.10.2021

Serbski institut pyta k najblišemu terminej

wědomostno-technisku asistencu za kulturnowědomostny wotrjad (m/ž/d)

Serbski institut je zwonkauniwersitne interdisciplinarne slědźenišćo z něhdźe 60 sobudźěłaćerjemi/sobudźěłaćerkami na dwěmaj městnomaj (Budyšin a Choćebuz). Wón přeslědźuje rěč, kulturu a stawizny Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zańdźenosći a přitomnosći. Integralnej wobstatkaj instituta stej Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Waše nadawki:
 • wobstaranje powšitkowneje telefoniskeje a pisomneje korespondency wotrjada
 • organizowanje kaž tež přihotowanje zakónčace wobstaranje posedźenjow a zarjadowanjow
 • podpěra wotrjadneho wjednistwa při administratiwnych a organizatoriskich naležnosćach
 • podpěra wotrjada při wědomostnych rešeršach a wědomostnym předźěłanju datow
 • podpěra při zjawnostnym dźěle wotrjada‎

Wočakujemy:
 • ‎wotzamknjene wukubłanje we wobłuku běrowoweje komunikacije/office-managementa abo wotpowědne powołanske nazhonjenja
 • pisomne a ertne wobknježenje hornjo- abo delnjoserbšćiny a němčiny
 • wěste wobchadźenje z rozšěrjenymi programami we wobłuku office a CMS
 • dobre cuzorěčne znajomosće
 • teamakmanosć a komunikaciska kompetenca
 • samostatne a strukturěrowane wašnje dźěła kaž tež wysoka měra organizaciskeje kmanosće

Poskićamy:
 • ‎wšelakore, wotměnjawe dźěłowe polo
 • dźěławosć w motiwowanym, šěroko nastajenym a wjacerěčnym teamje
 • móžnosće dalšeje kwalifikacije

Dźěłowe městno je Budyšin. Jedna so najprjedy wo na dwě lěće wobmjezowane městno z podźělnym dźěłowym časom. Sćěhowace podlěšenje je móžne a so požadane. Mzda płaći so př předleženju wosobinskich wuměnjenjow po TV-L.

Waše požadanje pósćelće prošu najpozdźišo hač do 31. oktobra 2021 z trěbnymi podłožkami a jenož w digitalnej formje (e-mejlka z jeničkim přiwěškom w formaće pdf) do direktorata Serbskeho instituta na adresu si@serbski-institut.de.

Tež pozdźišo dochadźace prócowanja móža so wobkedźbować, jeli je městno hišće njewobsadźene.
Serbski institut spěchuje powołanske runostajenje žonow a muži a zasadźuje so za zjednoćomnosć powołanja a swójby. Tohodla su žony wosebje namołwjene so powabić. Na wosebite wobkedźbowanje ćežko zbrašenych při jenakej kwalifikaciji so dźiwa.

Pokiw k škitej datow: Ze zapodaćom swojeho prócowanja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow we wobłuku a k přewjedźenju procesa požadanja. Tute přizwolenje móže so kóždy čas bjez podaća přičin pisomnje abo elektronisce napřećo direktoratej cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k tomu, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym požadanskim procesu hižo wobkedźbować.
download wupisanja


wotzamknjene - 23.08.2021 – wědomostna sobudźěłaćerka/wědomostny sobudźěłaćer (ž/m/d) we wobłuku kompjuteroweje linguistiki/digitalnych rěčnych resursow - požadanje do 1. oktobra 2021

Serbski institut pyta za rěčespytny wotrjad k najblišemu terminej

wědomostneho sobudźěłaćerja/wědomostnu sobudźěłaćerku (ž/m/d) we wobłuku kompjuteroweje linguistiki/digitalnych rěčnych resursow.

Jedna so wo połne městno, kotrež je tuchwilu wobmjezowane na tři lěta. Jeli wobsteji přeće, je tež dźělnočasowe přistajenje předstajomne. Mzda płaći so po TV-L (E13), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski institut je zwonkauniwersitne interdisciplinarne slědźenišćo z něhdźe 60 sobudźěłaćerjemi/sobudźěłaćerkami na dwěmaj městnomaj (Budyšin a Choćebuz). Wón přeslědźuje rěč, kulturu a stawizny Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zańdźenosći a přitomnosći. Integralnej wobstatkaj instituta stej Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Waše nadawki:
Z wupisanym městnom ma so zesylnić naš team, kiž dźěła na serbskich digitalnych rěčnych resursach, zo by so dotal předewšěm za delnjoserbšćinu wuwity informaciski poskitk hladał a wutwarił (hlej dolnoserbski.de ). Na podobne wašnje maja so tež za hornjoserbšćinu rěčne resursy zdźěłać a poskićić (hlejhornjoserbsce.de – w natwarje). W tutym wobłuku je mjez druhim planowana dalša retrodigitalizacija słownikow na bazy XML kaž tež wobdźěłanje a anotacija korpusowych tekstow (TEI). Zaměr je srjedźodobny natwar wobšěrneje slědźerskeje infrastruktury za wobdźěłanje, wuhódnoćenje a poskićowanje tajkich resursow.

Waš profil:
 • wotzamknjene wotpowědne wysokošulske kubłanje na polu kompjuteroweje linguistiki, alternatiwnje na polu informatiki z wotpowědnym wusměrjenjom; ewentualnje tež na polu digital humanities abo duchownowědomostneje discipliny z wotpowědnym přidatnym wukubłanjom abo powołanskimi nazhonjenjemi
 • wobšěrne nazhonjenja na polu programěrowanja (wokolina Java, dale na př. Python)
 • wěste wobchadźenje z XMLowymi technologijemi (XSLT, JAXP, Saxon, na př. Oxygen XML Editor)
 • znajomosće na polu weboweho wuwića (full stack; tuchwilu předewšěm na bazy JAVA/Servlets)
 • znajomosće na polu awtomatiskeho předźěłanja rěče na bazy tekstow (korpusowa linguistika, linguistiska informatika, digitalna leksikografija, text mining)
 • zwólniwosć k sobudźěłu w interdisciplinarnych projektach na polu digitalnych duchownych wědomosćow; jara dobre analytiske kmanosće kaž tež dobra komunikaciska kompetenca a teamakmanosć

Wočakuje so nimo toho zwólniwosć k sobudźěłu w serbskorěčnej wokolinje a k přiswojenju hornjo- abo delnjoserbšćiny – při tym skići institut podpěru. Dźěło z wjacerěčnymi datami je w Serbskim instituće wšědna praksa, znajomosć słowjanskich rěčow je při tym wužitna. Zwólniwosć k wotpowědnemu dalekubłanju je trěbna.

Serbski institut poskića Wam wotměnjawu, dynamisku a interdisciplinarnu dźěłowu a slědźersku wokolinu tež z dlěšodobnej perspektiwu. Stajna přitomnosć na dźěłowym městnje (w Budyšinje abo Choćebuzu ze zapřijećom přeco tamneho stejišća) njeje trěbna. Wjeselimy so na Waše powabjenje!

Serbski institut spěchuje powołanske runostajenje žonow a muži a zasadźuje so za zjednoćomnosć powołanja a swójby. Tohodla su žony wosebje namołwjene so powabić. Na wosebite wobkedźbowanje ćežko zbrašenych při jenakej kwalifikaciji so dźiwa.

Waše požadanje pósćelće prošu najpozdźišo hač do 1. oktobra 2021 z trěbnymi podłožkami a jenož w digitalnej formje (e-mejlka z přiwěškom w formaće pdf) do direktorata Serbskeho instituta na adresu si@serbski-institut.de. Tež pozdźišo dochadźace prócowanja móža so wobkedźbować, jeli je městno hišće njewobsadźene.

Pokiw k škitej datow: Ze zapodaćom swojeho prócowanja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow we wobłuku a k přewjedźenju procesa požadanja. Tute přizwolenje móže so kóždy čas bjez podaća přičin pisomnje abo elektronisce napřećo direktoratej cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k tomu, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym požadanskim procesu hižo wobkedźbować.
Wupisanje městna wot 23.8.2021 jako pdf-ka

Wotzamknjene - Relaunch domjaceje stronki www.serbski-institut.de jako bjez barierowa stronka (19.05.2021)

download próstwy wo poskitki (19.05.2021)

Wotzamknjene - 23.02.2021 – Wupisanje městna: wědomostny sobudźěłaćer/wědomostna sobudźěłaćerka we wobłuku IT/digital humanities (ž/m/d) - Wupisanje podlěšene do 30.04.2021!

xx
Serbski institut pyta k najblišemu terminej

wědomostneho sobudźěłaćerja/wědomostnu sobudźěłaćerku we wobłuku IT/digital humanities (ž/m/d)

Jedna so wo 75%-owske městno z wobmjezowanjom na tři lěta. Mzda płaći so po TV-L (E13), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski institut je zwonkauniwersitne slědźenišćo z něhdźe 60 sobudźěłaćerjemi/sobudźěłaćerkami na dwěmaj městnomaj (Budyšin a Choćebuz). Wón přeslědźuje rěč, kulturu a stawizny Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zańdźenosći a přitomnosći. Integralnej wobstatkaj instituta stej Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Waše nadawki:
 • koncipowanje organizatoriskich a předewšěm informacisko-techniskich aspektow planowaneho „Centralneho registra serbskeho kulturneho herbstwa“ z hłownej zamołwitosću; při tym mj. dr.
 • modelěrowanje digitalnych reprezentacijow kulturnych datow (nałožowanje standardow a jich dalewuwiwanje) a
 • ‎wuwiće digitalneje infrastruktury za registrowanje, zawěsćenje a prezentaciju kulturnych datow (datowe banki, user interface atd.).
 • Po zakónčenju ca. lěto trajaceje koncepciskeje fazy: sobudźěło w sćěhowacej pilotowej fazy.

Waš profil:
 • zakónčeny wysokošulski studij na polu informatiki abo we wotpowědnych susodnych disciplinach,
 • znajomosće we wobłuku digital humanities (digitalizacija, wobdźěłanje a analyza datow), tež we wobchadźenju z duchownowědomostnymi slědźenskimi datami a jich modelěrowanju,
 • nazhonjenja při modelěrowanju datow z pomocu Open Linked Data a ontologijow,
 • praktiske kmanosće zasadźenja datowych bankow a wotprašowanskich rěčow (SQL, SPARQL), wuwića interfacow,
 • praktiske znajomosće na wšelakich dźělnych polach systemoweje techniki za informacisku technologiju; jara dobre fachowe znajomosće na polu programowanja a wěsty wobchad z wuwiwarskimi gratami (na př. PHP, JavaScript, Java, Python etc.), při elektroniskim wobdźěłanju wobrazowych datow (Photoshop, GIMP etc.), w Markup-rěčach (wosebje XML/TEI) kaž tež w kartografiji/GIS-software,
 • samostatne dźěło kaž tež dobra kmanosć za skutkowanje w teamje.‎

Serbski institut skići dynamisku a wjelestronsku dźěłowu wokolinu, charakterizowanu přez interdisciplinarne duchownowědomostne slědźenje. Zwólniwosć k dźěłu w serbskorěčnej wokolinje so wočakuje. Stajna přitomnosć na dźěłowym městnje w Budyšinje njeje trěbna.

Na wosebite wobkedźbowanje ćežko zbrašenych při jenakej kwalifikaciji so dźiwa.

Waše pisomne požadanje pósćelće prošu najpozdźišo hač do 30. apryla 2021 z trěbnymi podłožkami a jenož w digitalnej formje (e-mejlka z jeničkim přiwěškom w formaće pdf) do direktorata Serbskeho instituta přez adresu si@serbski-institut.de.

Pokiw k škitej datow: Ze zapodaćom swojeho prócowanja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow we wobłuku a k přewjedźenju procesa požadanja. Tute přizwolenje móže so kóždy čas bjez podaća přičin pisomnje abo elektronisce napřećo direktoratej cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k tomu, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym požadanskim procesu hižo wobkedźbować.
xx
download wupisanja

Wotzamknjene - 01.12.2020 – Wupisanje městna studentskeje pomocnicy/studentskeho pomocnika

Serbski institut pyta wot 1. januara 2021 (wobmjezowane do 31.07.2021) studentsku pomocnicu/ studentskeho pomocnika (hač 10h/ tydźeń) jako podpěru za slědźerski projekt „Serbske kulturne a kreatiwne hospodarstwo w transformaciji“. Pytamy někoho, kiž wobknježi serbšćinu na maćernorěčnym niwowje. Dźěłowy čas hodźi so fleksibelnje organizować. Dźěła so přewažnje na digitalnym puću.

Nadawki
 • powšitkowna podpěra slědźerskeho projekta
 • wobstaranje literatury
 • transkripcija rozmołwow
 • podpěra při organizaciji dźěłarničkow‎


Pytamy studentku/studenta, kotraž/kotryž je
 • zapisana jako porjadna studentka/ zapisany jako porjadny student
 • angažowana/y, spušćomna/y a zamóže samostatnje dźěłać
 • teamakmana/y a ma organizaciski talent
 • zajimowana/y na slědźerskim projekće‎


Dalše informacije k projektej: saxorum.hypotheses.org/5075 .

Zajimcy přizjewja so prošu direktnje pola wobdźěłarki projekta dr. Theresy Jacobsoweje pod theresa.jacobsowa@serbski-institut.de.
download "Wupisanje studentskeje pomocy" 12/2020

wotzamknjene - 10.06.2020 – Wupisanje městna: referentka/referent (ž/m/d) za komunikaciju a zjawnostne dźěło

xx
Serbski institut pyta k najblišemu móžnemu terminej, najzašo pak wot 1.8.2020

referentku/referenta (ž/m/d) za komunikaciju a zjawnostne dźěło

Městno ma so w skrótšenym časowym wobjimje (maksimalnje 30 hodźin tydźensce) wobsadźić a je najprjedy wobmjezowane hač do kónca 2022, zběhnjenje wobmjezowanja je móžne. Mzda płaći so po TV-L (hač do E 13), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski institut jako zwonkauniwersitne slědźenišćo z něhdźe 50 přistajenymi na dwěmaj stejišćomaj (Budyšin a Choćebuz) přeslědźuje rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Wón hromadźi a archiwuje za to trěbne materialije.

Waše nadawki
 • koordinacija a dalewuwiće zjawnostneho dźěła instituta w swójskej zamołwitosći
 • zamołwitosć za medijowe dźěło
  - monitorowanje temow, analyza medijoweje rezonancy
  - natwar a hladanje medijoweho rozdźělaka, pisanje a rozpósłanje medijowych zdźělenjow
 • wudźěłanje a přesadźenje strategijow rozšěrjenja wuslědkow wědomostneho slědźenja w zjawnosći (transfer wědy, wědomostna komunikacija)
 • redakcionelne wobdźěłanje webstrony instituta z pomocu nastroja CMS (Content Management System)
 • redakcionelna zamołwitosć za zdźěłanje wokolnika
 • wuwiće a přesadźenje koncepta za wustup w socialnych medijach
 • sobudźěło při organizaciji a dokumentaciji institutnych zarjadowanjow
 • koordinacija planowanskeho a rozprawniskeho dźěła

Waš profil
Wuměnjenje za wobsadźenje su:
 • zakónčeny wysokošulski studij po móžnosći na polu žurnalistiki, public relations, komunikaciskich a medijowych wědomosćow abo na přirunajomnym polu z wjacelětnymi nazhonjenjemi při zjawnostnym a medijowym dźěle
 • jara dobre ertne a pisomne znajomosće němskeje a jendźelskeje rěče; wjeselo na pisanju powěsćow a jara dobre kmanosće zwuraznjenja

Witane su:
 • wuběrna komunikatiwnosć a organizaciska kmanosć kaž tež wotewrjenosć za kontakty a kmanosć k dźěłu w teamje
 • samostatne a koncepcionelne dźěło
 • wěste wobchadźenje ze socialnymi syćemi
 • wěstosć we wužiwanju informaciskeje technologije (MS Office)
 • wěste ertne a pisomne wobchadźenje z hornjo- a delnjoserbšćinu. Hewak wočakuje so zwólniwosć, sej zaměrnje znajomosće serbšćiny přiswojić, krótkodobnje znajmjeńša zwólniwosć k dźěłu w serbskorěčnej wokolinje.

Skićimy
 • wotměnjawe polo dźěławosće z móžnosću, sobu postajeć na přichod wusměrjene wuwiće w modernym zwonkauniwersitnym slědźenišću z bohatymi tradicijemi a specifiskim razom
 • sobudźěło na dynamiskim, kreatiwnym a sylnje interdisciplinarnym slědźerskim polu

Při předleženju jenakich kwalifikacijow so na prěnjorjadne wobkedźbowanje požadanjow ćežko zbrašenych dźiwa.

Waše pisomne požadanje pósćelće prošu hač do 3. julija 2020 z přisłušnymi podłožkami w digitalnej formje (e-mailka z přiwěškom w jeničkej pdfce) do direkcije Serbskeho instituta na adresu si@serbski-institut.de. Předstajenske rozmołwy su planowane 22. abo 23. julija 2020.

Datoškitny pokiw: Ze zapodaćom swojeho požadanja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow we wobłuku a k přewjedźenju požadanskeho procesa. Tute přizwolenje móže so bjez podaća přičinow napřećo direkciji pisomnje abo elektronisce cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wuskutkuje cofnjenje přizwolenja, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym procesu wupisanja hižo wobkedźbować.
xx
download wupisanja

wotzamknjene - 1.11.2019 – Wupisanje dźěłoweho městna

W Serbskim instituće w Budyšinje (dźěłowe městno) ma so wot 1. februara 2020 sćěhowace městno wobsadźić:

sobudźěłaćerka/sobudźěłaćer we Wědomostnym sekretariaće (ž/m/d)

Regularny dźěłowy čas wučinja 30 hodźinow na tydźeń (75 %). Mzda płaći so po TV-L (E13), jeli su wosobinske wuměnjenja date. Přistajenje je wobmjezowane do kónca lěta 2022. Cyłodnjowske přistajenje je pod wuměnjenjemi móžne.

Serbski institut přepytuje jako zwonkauniwersitne zarjadnišćo z něhdźe 50 přistajenymi w Budyšinje a Choćebuzu rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Wón zběra a archiwěruje k tomu trěbne materialije.

Hłowne nadawki:
 • ‎koordinacija a intensiwne sobuskutkowanje při zjawnostnym dźěle a organizaciji transfera wědomosće
 • intensiwne sobuskutkowanje w managemenće a při prócowanjach wo projekty třećich srědkow, mjez druhim informowanje a poradźowanje slědźerkow a slědźerjow k spěchowanskim programam a wotpowědnym žadanjam
 • sobuskutkowanje při organizaciji a dokumentaciji centralnych institutnych zarjadowanjow (klawsury, gremijowe zetkanja, institutne dny, konferency, přednoški)
 • koordinacija zestajenja planow a rozprawow
 • organizacija dalekubłanjow na polu projektoweho managementa a nawabjenja třećich srědkow


Naše wuměnjenja/naroki:
 • ‎wotzamknjeny wysokošulski studij duchownych wědomosćow abo na socialnowědomostnym polu
 • znajomosće na polu spěchowanja slědźenja a managementa projektow třećich srědkow kaž tež wotpowědna poradźowanska kompetenca
 • dobry dohlad do narodneje a mjezynarodneje wědomostneje slědźerskeje krajiny
 • jara dobre znajomosće němskeje a jendźelskeje rěče (ertnje a spisownje)
 • wěsty wobchad ze wšědnej IT (MS Office)


Wěste wobknježenje hornjo- abo delnjoserbšćiny (ertnje a spisownje) je z lěpšinu. Hewak wočakuje so zwólniwosć k přiswojenju hornjo- abo delnjoserbšćiny, znajmjeńša pak zwólniwosć k dźěłu w serbskorěčnej wokolinje.

Skićimy:
 • ‎wotměnjawe polo dźěławosće z móžnosću, w modernym zwonkauniwersitnym slědźerskim zarjadnišću z jara specifiskim profilom, kiž ma zdobom bohatu tradiciju, na přichod wusměrjene wuwiće sobu přewodźeć
 • sobuskutkowanje w dynamiskej a sylnej interdisciplinarnej slědźerskej wokolinje, kotraž wuznamjenja so přez wysoku kreatiwitu a rosćace mnóstwo třećich srědkow


Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Pisomne požadanja ze zwučenymi podłožkami njech pósćelu so hač do 2. decembra 2019 jeničce digitalnje (e-mail z pdf-dataju jako přiłohu) do direktorata Serbskeho instituta: si@serbski-institut.de. Požadanske rozmołwy wotměja so 11. abo 12. decembra 2019.

Pokazka na škit datow: Ze zapodaćom powabjenja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow w ramiku a při přewjedźenju požadanskeho procesa. Přizwolenje móže so přeco bjez podaća přičinow napřećo direktoratej pisomnje abo elektronisce cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k njewobkedźbowanju Wašeho požadanja w dalšim požadanskim procesu.
.
download wupisanja

wotzamknjene - 18.06.2019 – Wupisanje městna: wjednika/wjednicy zarjadnistwa (m/ž/d)

W Serbskim instituće z.t. w Budyšinje (dźěłowe městno) ma so wot 1. januara 2020 wobsadźić městno

wjednika/wjednicy zarjadnistwa (m/ž/d)

w połnym časowym wobjimje (tydźensce 40 hodźin). Mzda płaći so po TV-L (E 9), jeli su wosobinske wuměnjenja date. Městno je na 2 lěće wobmjezowane. Slědowace zběhnjenje wobmjezowanja je móžne a so přeje.
Serbski institut jako zwonkauniwersitne slědźenišćo z něhdźe 50 sobudźěłaćerjemi/sobudźěłaćerkami na dwěmaj stejišćomaj (Budyšin a Choćebuz) přeslědźuje rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Wón hromadźi a archiwuje za to trěbne materialije.

Ćežišća dźěławosće:
 • samostatne wobdźěłanje zarjadniskich naležnosćow, wosebje rjadowanje financow a wotličenja, controllinga, hospodarskeho planowanja, realizowanja hospodarskeho plana, wobhospodarjenja financnych srědkow kaž tež zrěčenskich, wobstaranskich a nadawkidawarskich naležnosćow
 • wobdźěłanje personalnych a mzdowych naležnosćow w swójskej zamołwitosći
 • zaručenje dodźerženja zakonskich a spěchowanskoprawniskich předpisow w prašenjach financow, personala a wobstaranja
 • poradźowanje a podpěranje institutneho wjednistwa w prašenjach spěchowansko- a dźěłoprawniskich kaž tež w administratiwnych, organizatoriskich a twarskich naležnosćach
 • sobudźěło w towarstwowych naležnosćach Serbskeho instituta z. t.


Wočakowane kwalifikacije:
 • wuspěšnje wotzamknjeny wysokošulski studij na wotpowědnym fachowym polu (financne hospodarstwo, zawodne hospodarstwo, hospodarske prawo abo pod.)
 • alternatiwnje přirunujomna kwalifikacija z wjacelětnymi dźěłowymi nazhonjenjemi we wobłuku zjawneho zarjadnistwa abo na wědomostnym zarjadnišću w zamołwitej poziciji
 • wobšěrne znajomosće a nazhonjenja w hospodarskim, spěchowanskim, dawkowym a nadawkidawarskim prawje, w tarifowym prawje zjawneje słužby, dźěłowym prawje kaž tež nazhonjenja w personalnym zarjadnistwje
 • začuće zamołwitosće, samostatnosć a swědomitosć su we wysokej měrje trěbne kaž tež swójska iniciatiwa při modernizaciji zarjadniskich wotběhow (na př. digitalne zarjadnistwo datow)
 • wěste ertne a pisomne wobknježenje němčiny kaž tež dobre znajomosće jendźelšćiny
 • rutinowane wobchadźenje z programami MS-Office
 • Dźěławosć žada sej integritu a komunikatiwnosć kaž tež kmanosć k teamowemu dźěłu. Předpokładuje so wysoka zwólniwosć k zasadźenju, organizaciski talent kaž tež fleksibelnosć. Wjacelětne dźěłowe nazhonjenja na wotpowědnym polu bychu wužitne byli.
 • Witane je nimo toho dobre ertne a pisomne wobknježenje hornjo- abo delnjoserbšćiny. Hewak wočakuje so zwólniwosć, sej znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny zaměrnje a ruče přiswojić.


Při předleženju jenakich kwalifikacijow so na prěnjorjadne wobkedźbowanje požadanjow ćežko zbrašenych dźiwa.

Waše pisomne požadanje pósćelće prošu hač do 29. julija 2019 z přisłušnymi podłožkami do direkcije Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin abo z e-mejlku (přiwěški w jeničkej pdfce) na si@serbski-institut.de.

Z kóštowych přičin požadanske podłožki njewróćimy. Prošu zapodajće jenož kopije.
xx
download wupisanja

wotzamknjene - 26.06.2018 – Wupisanje městna doktoranda/doktorandki

W Serbskim instituće w Budyšinje z wotnožku w Choćebuzu ma so w blišim času

doktorandske městno (wobjim 50 %)

wobsadźić. Tute městno je na tři lěta wobmjezowane. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50 %), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

K powabjenju su namołwjeni wysokošulscy absolwenća z rěčespytnych, stawizniskich, kulturnych a socialnych wědomosćow kaž tež nakromnych fachowych wobłukow z wuraznym zajimom za temy mjeńšinoweho slědźenja. Wočakuje so koncepcija a wobdźěłanje inowatiwneho promociskeho předewzaća, kotrež zaběra so na přikładźe Serbow z prašenjemi wutworjenja wěstoty za kulturu a rěč w mjeńšinowym konteksće. K orientaciji móhł njedawno w Serbskim instituće nastaty konferencny spis “Dimensije kulturelneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow” (Lětopis 2017/2) słužić. Promociski projekt měł so tutej tematice hladajo na historisku, kulturnowědomostnu abo (socio-)linguistisku perspektiwu wěnować. Dale wočakujemy wot doktoranda zwólniwosć ke koncepcionelnemu a wobsahowemu sobudźěłu w interdisciplinarnym teamje kaž tež podpěru při planowanju a přewjedźenju wědomostnych zarjadowanjow a publikacijow.

Wuměnjenja/kwalifikacije:
 • ‎wotzamknjenje wysokošulskeho studija (magister, master, diplom abo přirunajomne) na polu stawizniskich abo kulturnych wědomosćow, rěčespyta, slawistice, sorabistiki abo w susodnym fachowym wobłuku
 • znajomosće na polu serbskich stawiznow, rěče a kultury so přeja
 • znajomosće hornjo-/delnjoserbšćiny abo druheje zapadnosłowjanskeje rěče su za žórłowy a literarny studij z lěpšinu; wočakuje so zwólniwosć k (dalšemu) přiswojenju serbšćiny
 • dobre znajomosće w jendźelšćinje w słowje a pismje
 • samostatne, strukturěrowane wašnje dźěła a zamóžnosć, w teamje dźěłać

Tute městno je předwidźane za wědomostnu kwalifikaciju w ramiku promocije. Fachowe poradźowanje tutoho disertaciskeho projekta wotměje so w kooperaciji ze znajmjeńša jednej uniwersitu.

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech pósćelu so ze zwučenymi podłožkami a z krótkej projektowej skicu (maksimalnje tři strony) hač do 5. awgusta 2018 přez e-mail (po móžnosći w pdf-dataji) do direktorata Serbskeho instituta. Tež pozdźišo dochadźace požadanja móža so wobkedźbować, jeli je městno hišće wotewrjene. Požadanske rozmołwy wotměja so najskerje w 35. kalendrowym tydźenju 2018 w Budyšinje. Ewentualne jězbne wudawki so přewzać njemóža.
xx
download wupisanja

wotzamknjene - 26.06.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

W Serbskim instituće Budyšin z wotnožku w Choćebuzu ma so we wotrjedźe kulturne wědomosće w blišim času wobsadźić

0,5 městna za wědomostnu sobudźěłaćerku/wědomostneho sobudźěłaćerja.

Přistajenje je wobmjezowane na tři lěta. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50%), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Hłowny nadawk sobudźěłaćerja/sobudźěłaćerki je koncepcija a wobdźěłanje inowatiwneho slědźerskeho předewzaća, kotryž zaběra so předewšěm z historisko-kulturnowědomostneje perspektiwy z instutionelnymi a diskursowymi zakładami a z wurazowymi formami serbskeje kultury a identity w modernje. Za teoretisko-metodisku orientaciju doporuča so njedawno w Serbskim instituće nastaty konferencny spis “Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow” (Lětopis 2017/2). Dale wočakuje so zwólniwosć ke koncepcionelnemu a wobsahowemu sobudźěłu w inter-disciplinarnym teamje, přednošowanska a publikaciska dźěławosć kaž tež podpěra při planowanju a přewjedźenju wědomostnych zarjadowanjow a publikacijow a při nawabjenju srědkow třećich. Na tutym městnje je móžno, so wědomostnje dale kwalifikować, na přikład we wobłuku promocije.

Wuměnjenja/kwalifikacije:
 • ‎znajmjeńša wotzamknjenje wysokošulskeho studija (magister, master, diplom abo přirunajomne) abo promocija we wobłuku stawizniskich, kulturnych, literarnych, wuměłstwowych abo medijowych wědomosćow abo na susodnym fachowym polu
 • funděrowane znajomosće za tutón slědźerski kontekst relewantnych teorijow a metodow
 • znajomosće na polu serbskich stawiznow, rěče a kultury so přeja
 • znajomosće hornjo-/delnjoserbšćiny abo druheje zapadnosłowjanskeje rěče su za žórłowy a literarny studij z lěpšinu; wočakuje so zwólniwosć k (dalšemu) přiswojenju serbšćiny
 • dobre znajomosće w jendźelšćinje w słowje a pismje
 • samostatne, strukturěrowane wašnje dźěła a zamóžnosć, w teamje dźěłać

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech pósćelu so ze zwučenymi podłožkami a z krótkej projektowej skicu (maksimalnje tři strony) hač do 5. awgusta 2018 přez e-mail (po móžnosći w pdf-dataji) do direktorata Serbskeho instituta. Tež pozdźišo dochadźace požadanja móža so wobkedźbować, jeli je městno hišće wotewrjene. Požadanske rozmołwy wotměja so najskerje w 35. kalendrowym tydźenju w Budyšinje. Ewentualne jězbne wudawki so přewzać njemóža.
xx
download wupisanja

wotzamknjene - 01.06.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so w blišim času

městno studentskeho pomocnika / studentskeje pomocnicy

we Wotrjedźe kulturne wědomosće za podpěranje interdisciplinarneho projekta „Serbska Łužica – rumy a sony narodneje mjeńšiny wot 1918 do dźensnišeho“ wobsadźić. Mzda płaći so po směrnicach TdL. Dźěłowy čas wučini někak 40 hodźinow na měsac. Dźěłowe městno je Budyšin.

Wopisanje dźěłowych nadawkow
- organizatoriske podpěranje projekta „Serbska Łužica – rumy a sony narodneje mjeńšiny wot 1918 do dźensnišeho“
- rešeršowanje za literaturu a w archiwach
- zdźěłanje krótkich tekstow
- přihotowanje a dowobdźěłanje zarjadowanjow

Wuměnjenja a znajomnosće
- wjeselo na organizatoriskich nadawkach
- němčina, serbšćina, jendźelšćina (jara dobre)
- wěsty wobchad ze zwučenymi PC-programami (MS Office, Citavi, html)
- samostatnje a zamołwiće dźěłać

Zajimcy wobroća so prošu hač do 15. junija 2018 na dr. Janu Piňosovu: 03591-4972-0.
vv
» download wupisanja

wotzamknjene - 21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so wobsadźić we wobłuku spěchowanskeho programa SMWK za humanistiske wědomosće 2018–2020 z ćežišćom: „1918 – šifra za změnu a započatk“

najzašo wot 1. apryla 2018
městno wědomostneje sobudźěłaćerki/wědomostneho sobudźěłaćerja
we wotrjedźe kulturne wědomosće

z 65 % regularneho dźěłoweho časa (pod wuměnjenjom přizwolenja financnych srědkow). Přistajenje je časowje wobmjezowane hač do 31. decembra 2020. Mzda płaći so po TV-L (E13, 65%), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Wobdźěłarka resp. wobdźěłar wupisaneho městna wobdźěła dźělny projekt we wobłuku na Serbski institut zawjazaneho slědźerskeho předewzaća „Serbska Łužica – rumy a sony narodneje mjeńšiny wot 1918 do dźensnišeho“. W srjedźišću dźělneho projekta steja poćahi mjez čłowjekom a přirodu w Hornjej a Delnjej Łužicy, kotrež maja so z pomocu w kulturnych wědomosćach nałožowanych metodach zwěsćić a analyzować.

nadawki:
– wobdźěłanje swójskeho projekta w interdisciplinarnym slědźerskim teamje
– wudźěłanje přednoškow a publikacijow
– wobdźělenje na koncipowanju a přewjedźenju workshopow a konferencow

wuměnjenja:
– znajmjeńša wotzamknjeny wysokošulski studij (magister, master) w empiriskim kulturnym slědźenju, literarnej wědomosći, europskej etnologiji, socialnowědomostnej geografiji abo podobnym předmjeće
– nazhonjenja a znajomosće metodow w kulturnowědomostnym slědźenju
– zwólniwosć ke kooperatiwnemu slědźenju
– znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny abo druheje zapadosłowjanskeje rěče; zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojić
– jara dobre znajomosće jendźelšćiny

Městno skići móžnosć wědomostneje kwalifikacije, prěnjorjadnje w ramiku promocije. Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja ze zwučenymi podłožkami a koncept za projekt zapodajće prošu jenož přez
e-mail z pdf-ku hač do 15. měrca 2018 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

Rozmołwy z kandidatkami/kandidatami přewjedu so najskerje 27. měrca 2018.
» download wupisanja

wotzamknjene - 24.10.2017 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

W Serbskim instituće Budyšin z wotnožku w Choćebuzu ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić

0,5 městna z wědomostnej sobudźěłaćerku/wědomostnym sobudźěłaćerjom we Wotrjedźe kulturne wědomosće.


Přistajenje je wobmjezowane na tři lěta. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50%) jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski institut slědźi na polu rěče, stawiznow a kultury Serbow w Hornjej- a Delnjej Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Přistajenje zarjaduje so do slědźenskeho ćežišća „Žiwjenske wašnja we Łužicy w 21. lětstotku“, kotryž rozestaja so z prašenjemi konstituowanja serbskeje resp. heterogeneje kultury wšědneho dnja w swojej kompleksnosći a přepytuje socialne mechanizmy rewitalizacije serbskeje kultury kaž tež akterske aktiwity k jeje zachowanju a wuwiću.
W srjedźišću steja při tym wosebje zwiski ze serbskosću, wjacerěčnosć a přiswojenje rěče kaž tež formy mobilizacije a migracije. Zo bychu so tež nowe strategije do přirunowanja zapřijeli, njeměri so perspektiwa jenož na wjesne, ale tež na měšćanske struktury (na př. Berlin, Drježdźany, Lipsk, Choćebuz a Budyšin), w kotrychž jewja so komponenty serbskeho žiwjenja. Interdisciplinarny přistup zmóžnja přepytowanje demografiskich, hospodarskich, ekologiskich, socialnych, nabožnych, socialno-linguistiskich a popularnych aspektow.

Nadawki:
- wobdźěłanje swójskeho projekta w interdisciplinarnym slědźerskim teamje
- wudźěłanje přednoškow a publikacijow
- wobdźělenje na koncipowanju a přewjedźenju workshopow a konferencow

Wuměnjenja:
- wotzamknjeny wysokošulski studij (znajmjeńša master) w kulturno- abo socialnowědomostnym předmjeće
- nazhonjenja z empiriskimi metodami
- jara dobre ertne a pisomne znajomosće jendźelšćiny

Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče su witane. Wočakuje so zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojić. Městno skići móžnosć wědomostneje kwalifikacije, prěnjorjadnje w ramiku promocije.

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 26.11.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.
download wupisanja

wotzamknjene - 25.9.2017 – Wupisanje městna: archiwar/archiwarka ze znajomosćemi na polu IT

W Serbskim kulturnym archiwje (SKA) na Serbskim instituće w Budyšinje ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić połne dźěłowe městno

archiwara/archiwarki ze znajomosćemi na polu IT.


Mzda płaći so po TV-L (E9), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski kulturny archiw je jenički zjawny archiw za serbske archiwalije a zběrki. W jeho wobstatkach namakaja so akty serbskich towarstwow a institucijow, zawostajenstwa, rukopisy, muzikalije, wurězki z nowin, plakaty, fotografije kaž tež zwukowe a filmowe dokumenty. Zhromadnje ze Serbskej centralnej biblioteku twori Serbski kulturny archiw wotrjad Serbskeho instituta.

Nadawkowe ćežišća:
 • archiwariske wobdźěłanje aktow a druhich medijow (zwukowe, filmowe a fotowe objekty)
 • přihotowanje a rjadowanje metadatow za datowe banki we wobłuku archiwa
 • IT-administracija, hladanje software a zamołwitosć za wotběhi digitalizacije w archiwje a w bibliotece kaž tež sobuskutkowanje při dalewuwiću online-přistupa (Web-portal) a při naležnosćach IT-infrastruktury
 • wobdźěłanje naprašowanjow na archiw a poradźowanje wužiwarjow archiwa
 • hladanje archiwnych wobstatkow a přesadźenje zawěsćenskich naprawow‎

Wuměnjenja:
 • wotzamknjene fachowe wysokošulske wukubłanje na polu archiwnistwa abo powołanju wotpowědowace fachowe znajomosće‎
 • wukubłanje abo funděrowane znajomosće na polu programěrowanja, tabeloweje kalkulacije (Excel) a weboweho designa‎
 • znajomosće na polu procesow digitalizacije kaž tež zapodawanja meta-datow‎
 • dobre znajomosće hornjo- a/abo delnjoserbskeje kaž tež němskeje rěče‎
 • zakładne znajomosće serbskeje kultury a serbskich stawiznow‎
 • angažowane, samostatne a na cil a serwis wusměrjene wašnje dźěłanja‎
 • zwólniwosć, so na dalekubłanskich naprawach wobdźěleć‎

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech posćelu so ze zwučenymi podłožkami (tabelariski žiwjenopis, kopije wuswědčenjow, zapis powołanskeho wuwića) hač do 20.10.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kiž pozdźišo dóńdu, móža so wobkedźbować, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.
xxx
Download wupisanja

wotzamknjene - 25.9.2017 – Wupisanje městna: sobudźěłaćerja/sobudźěłaćerki za wědomostne předźěłanje datow

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić połne dźěłowe městno

sobudźěłaćerja/sobudźěłaćerki za wědomostne předźěłanje datow.


Mzda płaći so po TV-L (E13) jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawki:
 • sobudźěło na slědźenskich projektach instituta
 • awtomatiske předźěłanje rěče/korpusolinguistiske wuhódnoćenja (inkluziwnje statistiki a wizualizacije)
 • wuwiće IT-programow a IT-gratow (na př. za wuwiće annotěrowanych korpusow)
 • sobudźěło při natwarje slědźenskeje infrastruktury
 • sobudźěło při digitalizaciskich procesach kaž tež při natwarje a wobhospodarjenju portala za prezentaciju sorabistiskeje wědy

Wuměnjenja za přistajenje:
 • wotzamknjene wysokošulske wukubłanje na polu informatiki abo kompjuteroweje linguistiki
 • nazhonjenja w programěrowanju, na př. w Perl/Python a Java
 • zajim za zhromadne dźěło w interdisciplinarnych projektach digitalnych duchownych wědomosćow
 • zwólniwosć k dalekubłanju a w serbskorěčnym wobswěće dźěłać kaž tež zwólniwosć k přiswojenju hornjo- a/abo delnjoserbšćiny
 • zwólniwosć, we wobmjezowanym ramiku na hladanju bazisoweje IT sobuskutkować
 • jara dobre analytiske kmanosće kaž tež wuběrna kmanosć komunikacije a dźěła w teamje

Jeli maće znajomosće z wobłuka XML-reprezentowanych tekstowych korpusow a nazhonjenja w dźěle z korpusowymi gratami, je to lěpšina. Tohorunja so znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny abo druheje zapadnosłowjanskeje rěče witaja.
Serbski institut poskića dynamiski a mnohostronski dźěłowy wobswět, kiž je přez duchownowědomostne slědźenje charakterizowany. Na instituće skutkuja wjacori sobudźěłaćerjo z IT-nadawkami a IT-znajomosćemi. Tu wupisane dźěłowe městno ma so do tuteje skupiny integrować.

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech posćelu so ze zwučenymi podłožkami (tabelariski žiwjenopis, kopije wuswědčenjow, zapis powołanskeho wuwića) hač do 20.10.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kiž pozdźišo dóńdu, móža so wobkedźbować, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.
xxx
Download wupisanja

wotzamknjene - 02.03.2017 Wupisanje městna – stawiznarka/stawiznar

W Serbskim instituće ma so w blišim času (pod wuměnjenjom přizwolenja wotpowědnych financnych srědkow) wobsadźić

0,5 městna stawiznarki/stawiznarja.

Přistajenje je časowje wobmjezowane hač do 30. septembra 2019. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50%), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawk je wobdźěłanje dźělneho projekta w kooperaciskim projekće „Wirtuelne archiwy za duchownowědomostne slědźenje“, kotryž so přez Saksku akademiju wědomosćow w Lipsku koordinuje:
 • rešeršowanje w archiwach wo centralnych žórłach k wuslědźenju stawiznow Serbow we Weimarskej republice a w nacionalsocializmje
 • koncepcija a natwar wirtuelneho archiwa relewantnych žórłowych wobstatkow
 • intensiwne wobdźělenje na digitalnym wotkrywanju žórłow w zhromadnym dźěle ze Serbskej centralnej biblioteku a ze Serbskim kulturnym archiwom (za techniske kročele digitalizacije je dalše městno předwidźane)
 • přihotowanje wubranych dokumentow za prezentaciju na informaciskim portalu (koncepcija a natwar portala stej dźěl samostatneho projekta)

Wuměnjenja:
 • wysokošulske wotzamknjenje (znajmjeńša master) z ćežišćom nowšich a najnowšich stawiznow/stawiznow přitomnosće
 • wobšěrne nazhonjenja z rešeršu w bibliotekach, z dźěłom w archiwje a wuhódnoćenjom žórłow
 • dopokazane nazhonjenja na polu digitalneho přihotowanja žórłow (trěbne kroki digitalizaciskeho procesa, wosebje znajomosće we wobłuku meta-datow)

Městno skići móžnosć wědomostneje kwalifikacije, předewšěm w ramiku promocije.

Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče resp. zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojeć, su lěpšina.

Při samsnej kmanosći dźiwa so w prěnim rjedźe na ćežkozbrašenych. Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 17.3.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

wotzamknjene - 02.03.2017 Wupisanje městna – sobudźěłaćerka/sobudźěłaćer za digitalizaciju

W Serbskim instituće ma so w blišim času (pod wuměnjenjom přizwolenja wotpowědnych finančnych srědkow) wobsadźić

0,75 městna sobudźěłaćerki/sobudźěłaćerja za digitalizaciju.

Přistajenje je časowje wobmjezowane hač do 30. septembra 2019. Mzda płaći so po TV-L (E6), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawki:
 • sobudźěło na přihotowanju žórłow za natwar wirtuelneho archiwa
 • sobuskutkowanje na workflowje za digitalizowanje (imagowa digitalizacija, zapodawanje meta-datow atd.) wobstatkow archiwa Serbskeho instituta a eksternych archiwow, předewšěm w Sakskej a Barniborskej‎

Wuměnjenja:
 • wotzamknjene fachowe wukubłanje na polu archiwnistwa, medijowych a informaciskich słužbow (FAMI) abo dopokazane přirunajomne znajomosće
 • wobšěrne znajomosće a nazhonjenja na polu zapodawanja datow z podpěru IT inkluziwnje zapodawanje meta-datow‎

Žadanja:
 • nazhonjenja, kmanosće a znajomosće we wobłuku digitalizaciskich procesow
 • nazhonjenja we wobchadźe z archiwalijemi

Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče resp. zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojeć, su lěpšina.

Při samsnej kmanosći so w prěnim rjedźe na ćežkozbrašenych dźiwa.

Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 17. 3. 2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN