Bibliotekar jako fachowy wjednik (m, ž, d) Serbskeje centralneje biblioteki (doba požadanja: 30.9.2023)

Serbski institut pyta k najblišemu terminej bibliotekara jako fachowy wjednik Serbskeje centralneje biblioteki (m, ž, d). Jedna so wo njewobmjezowane městno z dźěłowym časom wot 40 hodź. wob tydźeń. Mzda płaći so při předleženju wosobinskich wuměnjenjow po TV-L E 10. Dźěłowe městno je Budyšin.

Serbski institut je zwonkauniwersitne interdisciplinarne slědźenišćo z něhdźe 60 sobudźěłaćerjemi/sobudźěłaćerkami na dwěmaj městnomaj (Budyšin a Choćebuz). Wón přeslědźuje rěč, kulturu a stawizny Serbow. Integralnej wobstatkaj instituta stej Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Waše nadawki:

 • fachowy nawod personala biblioteki
 • planowanje / management / optiměrowanje bibliotekariskich dźěłowych wotběhow
 • nakup a natwar wobstatka, wuměna pisma (organizacija / korespondenca)
 • zdźerženje wobstatka: planowanje a organizacija restawraciskich dźěłow, zwěsćenje a wobstaranje materiala
 • bibliografiske wuhódnoćenje a zapřimnjenje serbskich / sorabistiskich temow (inkluziwnje cuzorěčneje literatury)
 • natwar a hajenje kontaktow k bibliotekam / archiwam, powołanskim zwjazkam, kulturnym zarjadnišćam, bibliotekskim zwjazkam; sobudźěło w fachowych gremijach biblioteka; wopyt konferencow
 • zjawnostne dźěło: wozjewjenja, wodźenja, wustajeńca we wobłuku našeho domu
 • wohnjoškit / nuzowe dočasne staranje
 • sobudźěło w standardizaciskich wobłukach, kaž GND

Dalše nadawki:

 • podpěranje wotrjadneho wjednistwa při administratiwnych a organizatoriskich naležnosćach
 • zhromadne dźěło a stajna wuměna ze SKA

Wočakujemy:

 • wotzamknjeny studij (Bachelor/Diplom/Master) we wobłuku bibliotekskich a informaciskich wědomosćow abo přirunujomny studij
 • pisomne a ertne wobknježenje hornjo- abo delnjoserbšćiny a němčiny
 • wěste wobchadźenje z rozšěrjenymi programami we wobłuku Office a znajomnosće modulow bibliotekowych systemom, kaž tež systemow bibliotekskeho zwjazka K10Plus (WinIBW)
 • zwólniwosć so do nowych nadawkowych wobłukow a z nowymi IT-nałožowanjemi zadźěłać a so w bibliotekarskim swěće dalekubłać
 • dobre cuzorěčne znajomosće (jendźelšćina, dalša słowjanska rěč)
 • kmanosć nawoda teama a komunikaciska kompetenca

Poskićamy:

 • fachowy nawod a dźěło w motiwowanym, šěroko nastajenym teamje
 • móžnosće dalšeje kwalifikacije

Waše požadanje pósćelće prošu najpozdźišo hač do 30. septembra 2023 z trěbnymi podłožkami a jenož w digitalnej formje (e-mejlka z jeničkim přiwěškom w formaće pdf) do sekretariata Serbskeho instituta na adresu si@serbski-institut.de.

Tež pozdźišo dochadźace prócowanja móža so wobkedźbować, jeli je městno hišće njewobsadźene. Skedźbnimy na to, zo so jězbne kóšty přez institut njenarunaja.
Zapodate podłožki njewróćimy. Serbski institut spěchuje powołanske runostajenje žonow a muži a zasadźuje so za zjednoćomnosć powołanja a swójby. Tohodla su žony wosebje namołwjene so powabić. Na wosebite wobkedźbowanje ćežko zbrašenych při jenakej kwalifikaciji so dźiwa.

Pokiw k škitej datow: Ze zapodaćom swojeho prócowanja přihłosujeće předźěłanju Wašich wosobinskich datow we wobłuku a k přewjedźenju procesa požadanja. Tute přizwolenje móže so kóždy čas bjez podaća přičin pisomnje abo elektronisce napřećo direktoratej cofnyć. Prošu wobkedźbujće, zo wjedźe cofnjenje přizwolenja k tomu, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym požadanskim procesu hižo wobkedźbować.