Budyšin - 26.10.2023

Što čini serbskej rěči wosebje (kompleksnej)? – Nowa studija wušła

Komplexitaet_und_sozioling_Typ_in_den_Flex_des_Sorbischen__Spisy_71 - mini
Cover "Komplexität und soziolinguistische Typologie in den Flexionssystemen des Sorbischen" von Thomas Menzel, erschienen als Band 71 in der Schriftenreihe des Sorbischen Instituts (2023)

W rjedźe Spisow Serbskeho instituta je w Ludowym nakładnistwje Domowina w oktobrje 2023 wušła rěčespytna kniha Thomasa Menzela z titulom Komplexität und soziolinguistische Typologie in den Flexionssystemen des Sorbischen.

Izolowane rěče, kotrež so w stabilnych socialnych poměrach wot jedneje generacije přichodnej dale dawaja, ale kotrež so jenož zrědka wot cuzych jako druha rěč nawuknu, su husto kompleksne fleksiske systemy wuwiwali. To přitrjechi tež za serbšćinu, kotraž ma porno druhim słowjanskim rěčam poměrnje wulki inwentar fleksiskich kategorijow. W tym leži ćežišćo přepytowanja Thomasa Menzela: Wón wopisuje mjez druhim kategoriju žiwosće a muskowosobowosće, serbski dual a fleksiju preteritumowych tempusow – a to na spisownorěčnej a dialektalnej runinje.

Wosebity fokus kładźe awtor při tym na wuwićowe rozdźěle mjez delnjo- a hornjoserbšćinu w zwisku z jeju wšelakorymi sociolinguistiskimi wuměnjenjemi.

Přeprošenje na knižnu premjeru

z awtorom Thomasom Menzelom

  • štwórtk, dnja 18. januara 2024, 19 hodź.
  • w Smolerjec kniharni, Sukelnska 27, 02625 Budyšin

Što čini gramatiku delnjo- a hornjoserbšćiny tak wosebitu (kompleksnu)? Zhromadnosće a rozdźěle dweju morfologiskeju systemow w jeje historiskim wuwiću – hladajo na wšelake serbske dialekty a spisowne rěče.

Zhromadne zarjadowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina, Maćicy Serbskeje a Serbskeho instituta