Budyšin - 30.05.2022

Nowe wudaće sorabistiskeho časopisa “Lětopis” wušło

Aktualny zešiwk Lětopisa (1/2022) je před někotrymi dnjemi w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Wobsahuje literarno- a kulturnowědomostne, stawizniske, mjenowědne kaž tež linguistiske nastawki, dwě knižnej předstajeni a nekrolog za sorabista Geralda Stone.

Žanna Nekraševič-Karotkaja přepytuje ludowu lyriku k Ptačemu kwasej a druhim ptačim motiwam w sewjero-słowjanskich ludach a pokazuje funkcionalnu přeměnitosć potrjecheneje tematiki. Pod hesłom “Institucionalna dospołnosć jako dimensija kulturneje wěstoty” poda Jean-Rémi Carbonneau přehlad wo problematice towaršnostno-politiskich organizacijow pola Serbach. Martina Nowakowa a Pětš Šurman zaběrataj so wosebje z personalnej strukturu delnjoserbskeje Maśicy Serbskeje wot jeje załoženja w lěće 1880. Harald Bichlmeier wobkrući staroserbsku etymologiju někotrych njejasnych městnych mjenow w sewjernej Bayerskej, mjeztym zo Walter Wenzel detail mjenoweje struktury serbskich městnych mjenow předstaji. Jan Měškank a Astrid Schmiedel prezentujetaj aktualny prjekt Serbskeho instituta k wuwiću digitalneje předčitanskeje funkcije za delnjo- a hornjoserbšćinu. We wobłuku projektoweho dźěła přewjedu so zakładne slědźenja k serbskej fonetice a fonologiji, kotrež maja so jako serija nastawkow w Lětopisu wozjewić. Prěnje wuslědki tutych slědźenjow wo realizowanju wokalow w delnjoserbšćinje prezentujetaj Lechosław Jocz a Jan Měškank w aktualnym zešiwku.

wudaće Lětopis 1/2022