Rěčna krajina Slepo. Koncepcija a wuwiće prototypa za informaciski portal wo serbskich rěčnych krajinach

Slepjanski region słuša k tym dźělam serbskeho sydlenskeho ruma w Sakskej, kotrež su hižo wjele lětdźesatkow direktnje wot wudobywanja brunicy potrjechene. Přesydlenja wjacorych wjesnych dźělow a hłuboke zasahnjenja do historisce zrosćeneje kulturneje krajiny su přinošowali k pospěšenju procesa pozhubjowanja praksy a wědy wo regionalnym kulturnym herbstwje. Wosebje wot toho potrjechena je regionalna warianta serbskeje rěče, Slepjanska serbšćina. W projekće je so Slepjanske rěčne herbstwo zhromadnje z lokalnymi akterami tak wobšěrnje kaž móžno inwentarizowało a předstajiło. Tak so zmóžni, serbski raz regiona a z tym zwjazany přistup k (im)materielnemu kulturnemu herbstwu lěpje spóznać a wužiwać. To skruća bazu za zhromadne hajenje lokalnych nałožkow a swjedźenjow a skići móžnosć za wužiwanje herbstwa we wobłukomaj kulturneje ekonomije a kulturneho turizma. W projekće, kiž zwisuje z druhimi naprawami strukturneje změny we Łužicy, je so zdobom nadźěłał prototyp digitalneje informaciskeje platformy k serbskim rěčnym a kulturnym krajinam.

Projekt je so srjedź lěta 2019 zahajił a wotzamknje so kónc 2022 z prezentaciju wuslědkow na wědowym portalu Sorabicon.

Nawod projekta: Hauke Bartels
Na projekće wobdźěleni: Juliana Kaulfürstowa, Marek Slodička, Syman Blum, Kito Kśižank, Fabian Kaulfürst

Spěchowarjo

Logo von

Tuta naprawa je so sobu financowała z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot Sakskeho krajneho sejma.