helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Přihotowanje internetoweho portala wo hornjoserbšćinje


Za delnjoserbšćinu steji wot lěta 2003 rěčny portal dolnoserbski.de/niedersorbisch.de online k dispoziciji, prěnjotnje jako platforma za prezentaciju Němsko-delnjoserbskeho słownika, kotraž so wot lěta 2010 postupnje wudospołnja z dalšimi poskitkami (retrodigitalizowane słowniki, tekstowy korpus, frazeologija, ortografiske prawidła). Jeho čiłe wužiwanje dopokazuje, zo dopomha tuta strategija koncentrowaneje prezentacije w Serbskim instituće nadźěłanych informaciskich resursow wo serbskej rěči k tomu, zo su wone w zjawnosći derje widźomne a skutkuja ćim lěpje so na dobro rěčneje praksy. W nalěću 2016 skići so Serbskemu institutej móžnosć, wotpowědnu internetowu adresu za hornjoserbšćinu (hornjoserbsce.de /obersorbisch.de ) přewzać. Projekt měri so na koncepcionelne přihotowanje a planowanje realizacije tutoho rěčneho portala, w kotrymž maja so nastawace (DOW) a hižo eksistowace žórła za tutu rěč (na př. frazeologiski słownik ) perspektiwisce na podobne wašnje zjimać a prezentować. Jako prěni modul spřihotuja a spřistupnja so 2018 rěčnokulturne přinoški rjada "Rěčny kućik", kotryž wuhotuja A. Pohončowa, J. Šołćina a S. Wölkowa a kotryž wusyła so prawidłownje w serbskim rozhłosu.

Wobdźěłarjo projekta: Sonja Wölkowa (koordinacija), Fabian Kaulfürst, Anja Pohontsch, Marcin Szczepański
Wot oktobra 2018 online: Rěčne kućiki
Medijowe wozjewjenje
Poskitk "Rěčnych kućikow" so lětnje wo přinoški předchadźaceho lěta rozšěrja, prěnja tajka aktualizacija dźěše w juliju 2019 online.

Zarjadowanja & nowiny

» na naše nowinki
» na naš přehlad zarjadowanjow
» na naše nowinske zdźělenki
» na wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN