helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Wutwar internetoweho portala wo hornjoserbšćinje


2018 wozjewi so analognje k portalej dolnoserbski.de koncipowany internetowy rěčny portal hornjoserbsce.de, wobsahowacy tuchwilu jako zazběh efektiwnje wužiwajomnu onlineprezentaciju „Rěčnych kućikow“ . Hnydomny wutwar strony njebě falowacych kapacitow dla předwidźany. Diskusije wo dalšim wuwiću internetoweje strony soblex.de, kotruž SI sobu njese, wužadachu sej změnu tutoho planowanja. W tym zwisku wuwi so kónc 2018/spočatk 2019 w mjezsobnych rozmołwach (internje, ze Załožbu a z wuwiwarjom strony soblex.de, B. Baierom) zhromadna strategija za dalše wuwiće. Wona předwidźi sukcesiwne přewzaće systema soblex do zamołwitosće SI a jeho perspektiwisku integraciju do strony hornjoserbsce.de. Zaměr je postupne wobohaćenje dotal na soblex přistupnych informacijow wo dalše leksikografiske resursy při wobkedźbowanju etablěrowanych leksikografiskich zasadow.
Jako prěnje ma so Němsko-hornjoserbski słownik (1989/91 = DOW=alt), kotryž je so w projekće Wutwar normatiwneje bazy za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu (faza II) za wuhódnoćenje serbskorěčneho materiala retrodigitalizował, podobnje kaž delnjoserbsko-němske słowniki na stronje dolnoserbski.de/ndw w internetowej wersiji wozjewić. To je zdobom wuměnjenje za jeho zwjazanje ze soblex. Jako dalši krok ma so tež „Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki“ (2006) na tute wašnje k dispoziciji stajić.
Cyły proces dyrbi so při wobmjezowanych kapacitach jako pódlanski projekt organizować, tuž budźe jeho kompletne přesadźenje wěsty čas trjebać.

Nawod projekta: Hauke Bartels, Sonja Wölkowa
Wobdźěłanje projekta: Astrid Schmiedel, Marcin Szczepański, Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Měrćin Bałcar
Poradźowanje/podpěra: Wito Bejmak, Bernhard Baier (eksternje)

Zarjadowanja & nowiny

APERO na zahrodźe

„Demokratie – Eine gefährdete Lebensform“ – předstajenje knihi a debata
Till van Rahden a Lutz Rathenow w rozmołwje z Rolandom Löfflerom

15.7.2020, 17.00 hodź.

» dale

Biblioteka za wupožčenje wotewrjena / čitarnja a archiw štwórtk wotewrjenej

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej kóždy štwórtk wot 10.00 hač 16.00 hodź. wotewrjenej.
Přizjewjenje (telefonisce abo přez mailku) je trěbne, dokelž smě jenož jedyn wužiwar/ jedna wužiwarka w čitarni dźěłać.
Nošenje škitneje maski před hubu a nosom je winowatosć.

Skazanu literaturu móžeće nadal wot pó.-srj. 10.00 do 14.00 hodź. a štw. hač do 16.00 hodź. wotewzać. K tomu směće jenož jednotliwje zastupić. Hdyž před abo w bibliotece přebywaće, wobkedźbujće prošu dodźerženje hygieniskich naprawow.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

Swět so měri do Budyšina, zo by serbsce wuknył

Wobdźělnicy z wosom krajow a štyrjoch kontinentow přińdu na lětni ferialny kurs - Mjezynarodny kurs serbšćiny Serbskeho instituta / Wšitke městna wobsadźene – tak spěšnje, kaž hišće ženje

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN