helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
ZM-XVIII-6-E_11.100025-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKI KULTURNY ARCHIW


Serbski kulturny archiw je jenički zjawny archiw za serbske a sorabistiske dokumenty a zběrki. Kaž tež biblioteka nasta archiw na zakładźe zběrkow bywšeje Maćicy Serbskeje. Wulki dźěl archiwalijow tworja zawostajenstwa serbskich prócowarjow, wědomostnikow, spisowaćelow, wuměłcow a komponistow Delnjeje a Hornjeje Łužicy. Dalši wažny wobstatk je aktowy archiw Domowiny wot jeje załoženja w l. 1912 hač do l. 1989. K tomu přińdu podłožki serbskich towarstwow, na př. Maćicy Serbskeje, studentskich zjednoćenstwow, chórow, „Sokoła“ kaž tež někotrych kubłanišćow a institucijow NDRskeho časa. Wuznamne mjez wobstatkami su nahladne zběrki fotografijow, zawostajenstwa fotografow, zynkopaski, widea a filmowe nahrawanja. Nimo toho zběramy kwalifikaciske dźěła, nowinske wurězki, plakaty a programowe zešiwki. Tute schowamy a spřistupnjamy k historiskemu slědźenju. Runje tak tworja wone zajimawy pokład za načasne serbske kulturne žiwjenje.
Wulki dźěl wobstatkow w Serbskim kulturnym archiwje su dary. Wjeselimy so přez kóždy předmjet – dopisy, protokole serbskich towarstwow, fotografije, amaterske filmy, dopomnjenki, z kotrymž wudospołni so wobraz našich stawiznow a kultury.

Wotewrjenske časy za biblioteku a archiw:
Póndźelu – srjedy: 9.00 – 16.00 hodź.
Štwórtk: 9.00 – 18.00 hodź.
Pjatk: zawrjene

Kontakt: biblioteka-archiw@serbski-institut.de

» Wužiwanski porjad
» Popłatkowy porjad
Wot 24.12.2021 hač do 2.1.2022 wostanje archiw zawrjeny.
Přejemy našim wužiwarkam a wužiwarjam žohnowane hody a strowe nowe lěto!

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki kaž tež Serbski kulturny archiw stej po tuchwilu płaćacych postajenjach w našim domje wotewrjenej.


Za wužiwanje płaća slědowace wuměnjenja:

- Přizjewić so telefonisce (0 3591 4972-0) abo přez mailku (biblioteka-archiw@serbski-institut.de) a dojednać čas wužiwanja.
- W čitarni smě jenož jedyn wužiwar/jedna wužiwarka dźěłać.
- Hladajo na Covid-19: dopokaz dospołneho šćěpjenja abo dopokaz wustrowjenja (nic starše hač 6 měsacow) kaž tež přidatny tak mjenowany negatiwny koronatest.
- Wobkedźbowanje znatych hygienowych předpisow (nošenje FFP2- abo mediciniskeje maski, zakaz přistupa za wosoby z typiskimi symptomami nazymjenja, ...).

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN