helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
ZM-XVIII-6-E_11.100025-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKI KULTURNY ARCHIW


Serbski kulturny archiw je jenički zjawny archiw za serbske a sorabistiske dokumenty a zběrki. Kaž tež biblioteka nasta archiw na zakładźe zběrkow bywšeje Maćicy Serbskeje. Wulki dźěl archiwalijow tworja zawostajenstwa serbskich prócowarjow, wědomostnikow, spisowaćelow, wuměłcow a komponistow Delnjeje a Hornjeje Łužicy. Dalši wažny wobstatk je aktowy archiw Domowiny wot jeje załoženja w l. 1912 hač do l. 1989. K tomu přińdu podłožki serbskich towarstwow, na př. Maćicy Serbskeje, studentskich zjednoćenstwow, chórow, „Sokoła“ kaž tež někotrych kubłanišćow a institucijow NDRskeho časa. Wuznamne mjez wobstatkami su nahladne zběrki fotografijow, zawostajenstwa fotografow, zynkopaski, widea a filmowe nahrawanja. Nimo toho zběramy kwalifikaciske dźěła, nowinske wurězki, plakaty a programowe zešiwki. Tute schowamy a spřistupnjamy k historiskemu slědźenju. Runje tak tworja wone zajimawy pokład za načasne serbske kulturne žiwjenje.
Wulki dźěl wobstatkow w Serbskim kulturnym archiwje su dary. Wjeselimy so přez kóždy předmjet – dopisy, protokole serbskich towarstwow, fotografije, amaterske filmy, dopomnjenki, z kotrymž wudospołni so wobraz našich stawiznow a kultury.

Wotewrjenske časy:
Serbski kulturny archiw je tuchwilnje srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjeny.
Přizjewjenje (telefonisce abo přez mailku) je trěbne, dokelž smě jenož jedyn wužiwar/ jedna wužiwarka w čitarni dźěłać.

kontakt: e-mail: biblioteka-archiw@serbski-institut.de, telefon: (03591) 49720

» Wužiwanski porjad
» Popłatkowy porjad

Zarjadowanja & nowiny

» na naše nowinki
» na naš přehlad zarjadowanjow
» na naše nowinske zdźělenki
» na wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN