helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

DR. ANJA POHONČOWA


SLĚDŹERSKE PROJEKTY:
 • Serbski kulturny leksikon digitalnje – koordinacija
 • Funkcionalnostilistiske aspekty hornjoserbskeje słowotwórby

» e-mail
ŽIWJENJOBĚH
1989–1994studij sorabistiki a rusistiki na Lipšćanskej uniwersiće
1995–1999doktorandka na Serbskim instituće z.t., wotrjad zadelnjoserbske slědźenja
2000 promocija na Techniskej uniwersiće w Drježdźanach k leksikaliskemu wobwliwowanju delnjoserbskeje spisowneje rěče přez hornjoserbšćinu
wot septembra 1999 sobudźěłaćerka w rěčespytnym wotrjedźe Serbskeho instituta Budyšin

ČŁONSTWO
 • předsydstwo Maćicy Serbskeje (městopředsydka)
 • Hornjoserbska rěčna komisija
 • Komisija za linguistisku bibliografiju při Mjezynarodnym komiteju slawistow
 • Komisija za słowjansku słowotwórbu při Mjezynarodnym komiteju slawistow

DŹĚŁOWE WOBŁUKI

 • spisowna hornjoserbšćina w zańdźenosći a přitomnosći
 • leksikologija, słowotwórba a leksikografija hornjoserbšćiny
 • moderna terminologija w hornjoserbšćinje
 • bibliografija sorabistiskeho rěčespyta

PUBLIKACIJE (Wuběr)

» dospołna lisćina

Knihi
 • Der Einfluss obersorbischer Lexik auf die niedersorbische Schriftsprache, Bautzen 2002, 386 s. (Spisy Serbskeho instituta; 30) recensije »

Nastawki
 • Zawjazanje Serbskeje bibliografije do digitalnych informaciskich systemow, w: Lětopis 65 (2018) 2, s. 112–121 (sobuawtor: Wito Bejmak)
 • Zarys hornjoserbskeje słowotwórby, in: Lětopis 64 (2017) 1, s. 71–86
 • Rol’ praktičeskich rekomendacij po kul’ture rěči v verchnolužickich SMI, in: RAN, Institut slavjanovedenija (wud.), S. S. Skorvid (otv. red.): Minoritarnye i regional’nye jazyki i kul’tury slavii, Moskva 2017, s. 186–195
 • Internetowe žórła jako zakład rěčnych analyzow serbšćiny? in: Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hgg): Wortbildung und Internet. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee 2016, s. 351–364
 • Adjektiwiske diminutiwy w hornjoserbšćinje, w: Stramljič Breznik, Irena (wud.): Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga / Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rol’ / Diminutives in Slavic Languages : Form and Role. Maribor 2015. – (Knijžna zbirka Zora; 113), s. 319–330
 • Upper Sorbian, in: Müller, Peter O.; Ohnheiser, Ingeborg; Olsen, Susan; Rainer, Franz (wud.): Word-Formation 40.4. An International Handbook of the Languages of Europe, De Gruyter, 2016, s. 2811–2831
 • Rěčne kućiki w serbskim rozhłosu. Tradicija rěčneho poradźowanja jako srědk rěčneje kultury w hornjoserbšćinje, in: Jana Šołćina, Božo Ćorić (red.): Słowjanske spisowne rěče a medije. Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komitej slawistwo, Budyšin 18.–21.6.2014, Budyšin 2015 (Kleine Reihe des Sorbischen Instituts; 25), s. 183–189
 • Sorbisches Kulturlexikon, hrsg. von F. Schön und D. Scholze unter Mitarbeit von S. Hose, M. Mirtschin und A. Pohontsch, Bautzen 2014, 579 s.; awtorka: Obersorbisch, s. 291–294 , Wendisch, s. 497–498, Wortbildung, s. 524–526; sobuawtorka: Alphabet, s. 11, Interferenz, s. 167–170, Orthografie, S. 294–297, Sorbisch, s. 373– 375, Sprachkultur, s. 391–393, Sprachpolitik, s. 393–395, Sprachpurismus, s. 395–396, Wörterbücher, s. 526–530, Wortschatz, s. 531–533
 • Hornjoserbska słowotwórba – staw slědźenja a perspektiwy, in Zeszyty Łużyckie, Warszawa 47 (2013), s. 106–120
 • Wužiwanje swójskich mjenow w hornjoserbšćinje, in: Lětopis 60 (2013) 2, s. 58–73
 • Kompleksne adjektiwy w hornjoserbšćinje, w: Leksikologiske přinoški II. IV seminar serbskeje słowotwórby a leksiki. Uniwersytet Gdański / Serbski institut 31.5.–1.6.2012 / Redaktion: Małgorzata Milewska-Stawiany, Sonja Wölke, Budyšin 2013 (Kleine Reihe des Sorbischen Instituts; 17), s. 32–44
 • Wosebitosće při wužiwanju słowotwórbnych srědkow w publicistice Jakuba Barta-Ćišinskeho, in: Dietrich Scholze, Franz Schön (wud.), Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909. Erneuerer der sorbischen Literatur / Wobnowjer serbskeje literatury, Budyšin 2011 (Spisy Serbskeho instituta;54), s. 224–232
 • Internacionalizmy w hornjoserbskej spisownej rěči přitomnosće. Zarys problematiki (= Internationalismen in der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Abriss der Problematik), in: Lětopis 56 (2009) 1, s. 81–92
 • Spreewaldstuben in Berliner Museen, in: Sorbische Kostbarkeiten = Serbske drogostki / herausgegeben vom Wendischem Museum Cottbus, Cottbus/Chóśebuz 2009, S. 41–69
 • Neologizmy w hornjoserbskej spisownej rěči a jich leksikografiske fiksěrowanje (= Neologismen in der obersorbischen Schriftsprache und ihre lexikographische Fixierung), in: Leksikologiske přinoški : III. seminar serbskeje słowotwórby / red. M. Milewska-Stawiany und S. Wölkowa, Bautzen/Budyšin 2008, s. 43–49
 • Zawjazanje Serbskeje bibliografije do digitalnych informaciskich systemow, in: Lětopis 65 (2018) 2, s. 112–121 (sobuawtor: Wito Bejmak)
 • Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy (= Neueste Tendenzen in der Entwicklung der niedersorbischen Schriftsprache), in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe: Język, Literatura, Kultura, Łódź 3 (2006), s. 73–82
 • Schrift, Rechtschreibung und Aussprache, in: Der Niedersorben Wendisch, Bautzen 2003, s. 22–29
 • Tworjenje moderneje serbskeje leksiki w konflikće mjez słowjanskej słowotwórbu a němskim wliwom (= Bildung moderner Lexik im Konflikt zwischen slawischer Wortbildung und deutschem Einfluss), in: Komparacja współczesnych języków słowiańskich : Słowotwórstwo/Nominacja / red. Ingeborg Ohnheiser, Opole 2003, s. 160–170 (sobuawtorka: Jana Schulz)
 • Leksikaliske wobwliwowanje dolnoserbskeje pisneje rěcy pśez gornoserbšćinu (= Zur lexikalischen Beeinflussung der niedersorbischen Schriftsprache durch das Obersorbische), in: Lětopis 48 (2001) 1, s. 13–23
 • Procowanja wo pśibliženje gorno- a dolnoserbskego pšawopisa po lěśe 1945 (= Bemühungen um eine Annäherung der ober- und niedersorbischen Rechtschreibung nach 1945), in: Lětopis 47 (2000) 1, s. 3–21

Recensije a rozprawy
 • XVI. mjezynarodny kongres slawistow w Běłohrodźe, 20.–27. awgusta 2018, w: Lětopis 66 (2019) 1, s. 141–145 (sobuawtorojo: Thomas Menzel, Jana Šołćina)
 • Konferenca „Słowjanske spisowne rěče a medije“, w: Lětopis 62 (2015) 1, s. 131–134 (sobuawtorka: Sonja Wölkowa)
 • Mjezynarodna konferenca „Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dźiś a jutro” we Waršawje, 3./4. oktobra 2013, w: Lětopis 61 (2014) 1, s. 144–146 (Mitautorin: Sonja Wölke)
 • Mjezynarodny sympozij slawistow w Moskwje, in: Rozhlad 59 (2009) 6, s. 226–227 (sobuawtorka: Jana Šołćina)
 • Erika Worbs, Andrzej Markowski, Andreas Meger: Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989. Harrassowitz-Verlag: Wiesbaden 2007, 320 s., Rez. in: Lětopis 56 (2009) 1, s. 131–133
 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego : językoznawstwo łużyckie za lata 1998–2004, Online

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN