helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
BZ-Ch-zachod-II1111-1.100005-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKI INSTITUT


Serbski institut přepytuje rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Wón zběra a archiwěruje k tomu trěbne materialije, přihotuje je za wědomostne slědźenje a spřistupnja je zdobom zjawnosći. Nimo toho su interdisciplinarne slědźenja instituta na aktualne połoženje, na wosebitosće a na přirunowanje małych rěčow a kulturow w Europje wusměrjene.

Serbski institut ze sydłom w Budyšinje a wotnožku w Choćebuzu je so k 1. januarej 1992 wot Swobodneho stata Sakska zhromadnje z krajom Braniborska wutworił. Po swojej prawniskej formje je wón zapisane towarstwo. Jeho tradicije jako zwonkauniwersitne slědźenišćo złožuja so na Institut za serbski ludospyt, kotryž bě so lěta 1951 załožił a wot 1952 do 1991 Němskej akademiji wědomosćow (wot 1972: Akademiji wědomosćow NDR) přisłušał. Z nowozałoženjom Serbskeho instituta spočatk 1992 nawjaza so na tradiciju, zdobom pak poskići so šansa za inowaciju. Fachowospecifiske a interdisciplinarne projekty předchadnika, Instituta za serbski ludospyt – běchu to zdźěla předewzaća z dołhodobnym akademijowym charakterom – móžachu so zwjetša dale wjesć.

Slědźenje je we wotrjadomaj za kulturne wědomosće a rěčespyt z dwěmaj stejišćomaj organizowane. Kóždy wotrjad wěnuje so swojemu specifiskemu polu z interdisciplinarneje perspektiwy. Serbski institut kooperuje z druhimi wědomostnymi zarjadnišćemi w tu- a wukraju. Jeho fachowcy spjelnjeja wučbne nadawki na uniwersitach a wysokich šulach. Kóžde druhe lěto wuhotuje institut mjezynarodny prózdninski kurs za serbsku rěč a kulturu.

Institut njepřinošuje jenož k wuwiću wědomosće w teoriji a metodźe, ale posylnja tež – w zmysle wustawkow – čestnohamtske mocy w serbskich towarstwach runje tak kaž w šulach, kulturnych institucijach a medijach skutkowacych Serbow a Němcow, kotřiž so wo zdźerženje bikulturneje substancy prócuja.

Z dwójnym wusměrjenjom na sorabistisko-socialnowědomostne slědźenje a na praktisku podpěru za serbsku rěč a kulturu w Hornjej a Delnjej Łužicy je drje zapołoženje instituta, kiž je kruty wobstatk wědomosće w Němskej, jónkrótne. Z tym zwuraznja so načasny, na dialogu mjez wědomosću a towaršnosću wotpočowacy koncept.

Serbski institut spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Institutny dźeń 2021

Tule namakaće zarjadowanje jako stream na youtube (eksterna stronka)

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN