Budyšin - 20.04.2021

Online prezentacija: Nowa wustajeńca “Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918” w Serbskim muzeju

Nowa pućowanska wustajeńca Serbskeho instituta z titulom „Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918“ je w Serbskim muzeju natwarjena a móže so wopytać, ručež muzej durje zaso wotewri. Dźensa je so wona online předstajiła. Za wustajeńcu su wědomostnicy w něhdźe 40 archiwach rešeršowali, wot Washingtona D.C. hač do Prahi. Z bohateho fundusa su mnohe dotal mało znate dokumenty a wobrazy za prezentaciju wubrali, mjez druhim z Archiwneho zwjazka Budyšin, ze Serbskeho muzeja a ze Serbskeho kulturneho archiwa. Wustajene su tež lětaki, fota, karikatury a politiske plakaty. Taflowa wustajeńca steji hač do 28. meje 2021 w Serbskim muzeju w Budyšinje. Po tym póńdźe na pućowanje po Łužicy, Sakskej a Braniborskej kaž tež po Čěskej a Pólskej.

“‚Swoboda kiwa!’, tak nadźijachu so spočatk lěta 1919 w Serbach. Po tym, zo bě so po 1. swětowej wójnje stary porjad w Němskej a Europje sypnył, zdaše so samopostajeny přichod Serbow móžny. Tehdy stajane prašenja za kulturnej awtonomiju, za wurunanjom zajimow mjez Serbami a Němcami kaž tež za dorozumjenjom přez hranicy nas hač do dźensnišeho zaběraja a dyrbja so tež přeco zaso znowa stajeć”, praji dr. Friedrich Pollack, nawoda wotrjada kulturne wědomosće w Serbskim instituće.

Wustajeńcu wudźěłali su dr. Jana Piňosová a dr. Friedrich Pollack, historikarjej w Serbskim instituće, zhromadnje z agenturu za stawizny Culture and more z Berlina. Produkowała je ju agentura Hinz & Kunst z Brunšwika.

15 taflow wustajeńcy je dospołnje dwurěčne (hornjoserbsce, němsce). Wudospołnjeja je ćišćane delnjoserbske, čěske, pólske a jendźelske přewodniki.

Projekt je so spěchował wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborskeje, wot Sakskeho statneho knježerstwa, wot Němsko-čěskeho fondsa přichoda/ Česko-německý fond budoucnosti a wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.