Budyšin - 20.04.2021

Online prezentacija: Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta z titelom “Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918” jo w Serbskem muzeju natwarjona a buźo móc se ned woglědaś, gaž muzej źurja zasej wótcynijo. Źinsa jo se online pśedstajiła. Wědomnostniki su za nju we jadnab 40 archiwach rešeršěrowali, wót Washingtona D.C. až do Pragi. Z bogatego fundusa su wjeliku licbu wšakich dotychměst mało znatych dokumentow a wobrazow za prezentaciju wuzwólili, mjazy drugim z Budyšyńskego zwězka archiwow, ze Serbskego muzeja a ze Serbskego kulturnego archiwa. Prezentěruju se teke lětaki, fotografije, karikatury a politiske plakaty. Wustajeńca buźo w Serbskem muzeju w Budyšynje až do 28. maja. Pótom wudaju se tofle na drogowanje pśez Łužycu, Saksku a Bramborsku, a slědkoju teke pśez Česku a Pólsku.

“‚Lichota kiwa!’ – jo rozlěgało na zachopjeńku lěta 1919 w serbskej Łužycy. Pó 1. swětowej wójnje, za tym ako stary pórěd w Nimskej a Europje jo do kopice padnuł, jo se zdało, až Serby budu móc wóttychměst sami swój pśichod twariś. Tencas su se stajili pšašanja za kulturneju awtonomiju, za wurownanim zajmow mjazy Serbami a Nimcami kaž teke za dorozměśim pśez statne granice – pšašanja, kótarež nas až do źinsajšnego dnja gibju a kótarež deje se zasej a zasej wótnowotki stajaś”, groni dr. Friedrich Pollack, wjednik wótźělenja za kulturne wědomnosći pśi Serbskem instituśe.

Wustajeńcu stej wuźěłałej dr. Jana Piňosová a dr. Friedrich Pollack, historikarja pśi Serbskem instituśe, gromaźe z agenturu za historiju Culture and more z Barlinja. Producěrowała jo ju agentura Hinz & Kunst z Brunšwika.
Te 15 tofle wustajeńce su wšykne we dwěma rěcoma wugótowane (na górnoserbski a nimski). Je dopołniju dolnoserbske, česke, pólske a engelske pśewódniki.

Projekt jo se spěchował wót Ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska, Kněžaŕstwo sakskego statu, Nimsko-česki fonds pśichoda a wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodaŕskich planow, wobzamknjonych wót Zwězkowego sejma, Bramborskego krajnego sejma a Sakskego krajnego sejma.