Budyšin - 01.12.2021

Prezentacija wucbnego filma: Co jo serbske kulturne derbstwo?

Dźensa je Serbski institut dźesaćminutowske widejo na swojim youtube-kanalu wozjewił, w kotrymž rozkładuje so, “Što je serbske kulturne herbstwo?” (hlej https://youtu.be/KVVNfyCvzOw (němska wersija) a https://youtu.be/RAfauvpYecE (delnjoserbska wersija). Oficielna premjera filma budźe jutře w ramiku online-workshopa „Kulturny a kreatiwny sektor pola mjeńšinow we transformaciji“, kotryž traje hišće hač do jutřišeho (2.12). Na dźěłarničce wobdźěla so wědomostnicy a praktikarjo z kulturneje a kreatiwneje sceny, mjez druhim wuměłči Maja Naglowa a Grit Lemkowa kaž tež wědomostnikaj Johannes Staemmler (IASS Podstupim) a Andreas Johannes Wiesand, generalny sekretar Europskeho instituta za přirunowace kulturne slědźenja (European Institute for Comparative Cultural Research).

Film je nastał we wobłuku wjetšeho projekta, kotryž zaběra so z walorizaciju imaterielneho kulturneho herbstwa w słowjansko-němskim konteksće . Widejo je so w lěće 2021 nahrało we wuskim zhromadnym dźěle Serbskeho instituta z towaršnosću DOMPRO (Domowina Niederlausitz Projekt gGmbH) a serbskimi kulturnikami a kulturnicami.

Wón měri so na wšěch na serbskich naležnosćach zajimowanych, kotřiž chcedźa wjace zhonić wo wosebitosćach wjacekulturneje Łužicy. Natwarjejo na aktualnym stawje kulturnowědomostneho slědźenja zaběra so film z prašenjom, što so dźensa jako “serbske kulturne herbstwo” wobhladuje a kajke historiske a aktualne procesy su zakład za tajke zrozumjenje. Za to njeměri so pohlad jenož do zašłosće, ale wosebje tež do přichoda. Staja so prašenje, kak móže so ze serbskim kulturnym herbstwom wobchadźeć, zo by so dale na žiwe wašnje pěstowało.

Krótkofilm doporuča so jako wučbny material za kulturne kubłanje w šulach, uniwersitach kaž tež w muzejach a domizniskich stwach, ale tež jako pomocny poskitk za turistiski, kulturny a kreatiwny sektor kaž tež za politisce rozsudźacych.

Wujasnjowacy film Serbskeho instituta „Što je serbske kulturne herbstwo?“ je so spěchował wot Społnomócnjeneje zwjazkoweho knježerstwa za kulturu a medije a je so podpěrał wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborskeje. Zamołwite za koncepciju a tekst su dr. des. Jenny Hagemannowa, dr. Theresa Jacobsowa a dr. Ines Kellerowa, tři wědomostne sobudźěłaćerki kulturnowědomostneho wotrjada Serbskeho instituta. Dźakujemy so Šćěpanej Hanušej (SerbskiKonsum) za wizuelne wuhotowanje, rěčnicy Jenny Hagemann (němsce) a rěčnikej Gregorej Kliemej (delnjoserbsce) kaž tež hudźbnikej Paulej Geigerzählerej za přewostajenje spěwa „Ja njewěm“.

Zajimowanym zarjadnišćam (na př. muzejam abo kubłanišćam) móže so na naprašowanje link za download sposrědkować. Wobroćće so za to na presse@serbski-institut.de.