helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Mały rěd Serbskeho instituta 13


Fiktive Welten auf Postkarten

Sorben in der Massenkultur

2009. 136 stronow. A5-brošura. 94 barbnych wobrazow
ISBN: 978-3-9808608-9-5. 7,50 Euro

awtorka: Marja Měrćinowa
Z dobywanim postowych kortkow na kóńcu 19. stolěśa su se teke postowe kortki z łužyskimi – specielnje pak ze serbskimi motiwami - wudawali. Toś tu nowu formu mjazsobneje korespondence su luźe tencas wjelgin derje pśiwzeli, pśedewšym pśiběrajucy a rozkwitajucy turizm jo tym pisanym kórtkam k wósebnemu rozmachoju pśipomagał. Wótněnta jo było wjelika moda, w elektriskej, zeleznicy, piwowej zagroźe abo samo w pśibrjoznem košu sejźecy, tym lubym a znatym w domowni póglědnicy pisaś. Kulturna wědomnostnica dr. Marija Mirtšinowa wót Serbskego instituta w Budyšynje jo se wenowała wuslěźenjeju togo masowego fenomena a jo pśi tom wósebnje na serbske nastupnosći glědała. W swójej publikaciji „Fiktive Welten auf Postkarten. Sorben in der Massenkultur“, wopisujo dr. Mirtšinowa wuznam, kótaryž su serbske motiwy na postowych kortkach zabrali. Pśi tom jo rowno tak pśedstajenje Serbow pśez cuzych, akol teke samsepśedstajenje Serbow we wónem mediumje pśepytowała. Na jadnom boce su se wobrazy wó Serbach z postowymi kortkami w njeznatej licbje rozšyrjowali, na drugem boce pak su teke Serby sami wopytali z pomocu póglědnicow swoju identitu zwurazniś a za to serbske narodne gibanje funkcionalizěrowaś. Nowe knigły pódawaju nadrobne zawjeźenje do stawiznow serbskich postowych kortkow w pśirownowanju k powšyknemu wuwiśu. Mimo togo wopśimuju dokradne analyze jadnotliwych póglědnicow ze serbskimi motiwami a wobšyrny źěl z wobrazami.


Wobsah

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Biblioteka a Serbski kulturny archiw stej zasej wótwórjenej.

Wó wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN