helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003967_knizny-rynk-magacin_150dpi.100024-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKA CENTRALNA BIBLIOTEKA


Załožona 1949. Głowny nadawk: Zběraś cełu literaturu w serbskej rěcy, wó Serbach a wó Górnej a Dolnej Łužycy. Serbska centralna biblioteka jo zrazom wědomnostna fachowa knigłownja Serbskego instituta a wobsejźi pśez wuměnu z wukrajnymi bibliotekami naglědny wobstatk slawistiskich a słowjańskich knigłow a casopisow.
Zakładny wobstatk biblioteki twóri zbytk knigłownje Maśice Serbskeje. Toś ten wobstatk historiskich knigłow jo se wudopołnjał pśez nakup resp. darjenje priwatnych knigłownjow Oty Wićaza, Pawoła Neda, Měrćina Nowaka-Njechorńskego a Jana Meškanka. Z casa załoženja w lěśe 1958 pódpěrujo Ludowe nakładnistwo Domowina z winowatosćowymi eksemplarami pšawidłownje Serbsku centralnu biblioteku.
Cełkowna rozměra biblioteki: 100 000 medijowych jadnotkow. Z togo 27 000 casopismowych zwězkow; knigłowe wudaśa: 13 000 w serbšćinoma, 25 000 w słowjańskich rěcach.


Změnjony wótwórjeński cas:
wótwórjeński cas za wupóžycenje do togo skazaneje literatury: wót pónjeźele do srjody wót zeger 10 do 14, štwórtk wót zeger 10 do 16.
‎wótwórjeński cas za cytaŕnju: štwórtk wót zeger 10 do 16. jano z pśizjawjenjom

Kontakt: e-mail: biblioteka-archiw@serbski-institut.de, telefon: (03591) 49720

» Pórěd za wužywanje
» Popłatkowy pórěd

biblioteka zasej za wupóžycenje wótcynjona / cytaŕnja a archiw stwórtk wótcynjonej

Za wupóžycenje a slědkdaśe materialijow jo biblioteka wót pónjeźele do srjody wót zeger 10 do 14 a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjona.
Cytaŕnja a archiw stej stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjonej, ale jano z pśizjawjenjom do togo.

Myto Miny Witkojc 2020

Wutšobnje gratulěrujomy našomu dłujkolětnemu sobuźěłaśerju a kolegoju Manfredoju Starosće k pósćenju myta Miny Witkojc kraja Bramborskeje! Źěkujomy se za lěta płodnego zgromadnego źěła, źož jo na kóńcu teke nastał cesto wužywany Nimsko-dolnoserbski słownik ako zakład za znaty rěcny portal www.dolnoserbski.de .

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN