helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
BZ-Ch-zachod-II1111-1.100005-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKI INSTITUT


Serbski institut pśepytujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Dolnej a Górnej Łužycy w zachadnosći a pśibytnosći. Wón zběra a archiwěrujo k tomu notne materialije, pśigótujo je za wědomnostne slěźenje a spśistupnja je rownocasnje zjawnosći. Mimo togo su interdisciplinarne slěźenja instituta wusměrjone na aktualne połoženje, na wósebnosći a pśirownowanje małych rěcow a kulturow w Europje. Sobuźěłaśerje wopytuju kulturnu a rěcnu praksu Serbow we wobyma Łužycoma ze swójimi móžnosćami pódpěrowaś.

Serbski institut ze sedłom w Budyšynje a wótnožku w Chóśebuzu jo se wutwórił k 1. januarjoju 1992 wót Lichotnego stata Sakska gromaźe z krajom Bramborska. Pó swójej pšawniskej formje jo wón zapisane towaristwo. Jogo tradicije ako zwenkauniwersitarne slěźenišćo złožuju se na Institut za serbski ludospyt, kótaryž jo se załožył w lěśe 1951 a jo pśisłušał wót 1952 do 1991 Nimskej akademiji wědomnosćow (wót 1972: Akademiji wědomnosćow NDR).

Serbski institut kooperěrujo z drugimi wědomnostnymi institucijami w tu- a wukraju. Jogo fachniki wugbaju wucbne nadawki na uniwersitach a wusokich šulach. Kužde druge lěto wugótujo institut mjazynarodny prozdninski kurs za serbsku rěc a kulturu.

Serbski institut spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow, wobzamknjonych wót Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN