helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Wuwiće předčitanskeje funkcije za delnjo- a hornjoserbsku spisownu rěč


Tuta naprawa so sobu financuje z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow Sakskeho krajneho sejma.

Při składnosći implementowanja „předčitanskeje funkcije“ za němske teksty na internetowej stronje Serbskeho instituta (k docpěću bjezbarjernosće) je so znowa pokazało, zo hodźa so za wobě serbskej spisownej rěči (hornjoserbšćinu a delnjoserbšćinu) prawnisce trěbne naprawy k spěchowanju inkluzije we wobłuku digitalneje komunikacije jenož pod wuraznje poćeženymi wuměnjenjemi přesadźić. Mjeztym zo steja za „wulke“ rěče hižo dawno hotowe wuwite a poměrnje tunje produkty k dispoziciji, njeeksistuja w serbskej spisownej rěči ani wužiwajomne komercielne produkty ani dosahace wědomostne předdźěła za spěšne wuwiće.
Po tym zo bě so spočatk lěta 2018 z pozitiwnym wuslědkom ze strony Serbskeho instituta sonděrowało, hač by wuwiće předčitanskeje software za delnjo- a hornjoserbšćinu na zakładźe tuchwilneho slědźerskeho stawa kaž tež najskerje k dispoziciji stejaceho fachoweho personala scyła w přiměrjenym času realizujomne było, su so za druhu połojcu lěta 2018 ze Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) najprjedy spěchowanske srědki za koncepcionelnu fazu přizwolili. 2019 přizamkny so pilotowa faza, w kotrejž zestaji so nadrobne wopisanje stawa slědźenja wo serbskej fonetice, fonologiji a ortoepiji a wuwi so na tym natwarjacy plan slědźenja. Nimo toho zahaji so wuwiće prototypa za hornjoserbsku spisownu rěč hladajo na to, zo předleža za hornjoserbšćinu hižo dosć wobšěrne slědźenja jako zakład. Za delnjoserbšćinu maja so wotpowědne přepytowanja hakle přewjesć.
Wot 2020 běži hłowna faza projekta, kontryž ma so hač do 2023 wotzamknyć. Hdy móhli so do toho docpěte mjezystawy zjawnosći spřistupnić, njehodźi so tuchwilu hišće rjec.


Wobdźěłanje projekta: Lechosław Jocz (ekstern), Jan Měškank , Astrid Schmiedelowa
Cyłkowny nawod: Hauke Bartels
Dalši wobdźěleni w SI: Fabian Kaulfürst , Sonja Wölkowa , Marcin Szczepański
...
Plan inkluzije Serbskeho instituta

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN