helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Wuwiće předčitanskeje funkcije za delnjo- a hornjoserbsku spisownu rěč


Tuta naprawa so sobu financuje z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow Sakskeho krajneho sejma.

Při składnosći implementowanja „předčitanskeje funkcije“ za němske teksty na internetowej stronje Serbskeho instituta (k docpěću bjezbarjernosće) je so znowa pokazało, zo hodźa so za wobě serbskej spisownej rěči (hornjoserbšćinu a delnjoserbšćinu) prawnisce trěbne naprawy k spěchowanju inkluzije we wobłuku digitalneje komunikacije jenož pod wuraznje poćeženymi wuměnjenjemi přesadźić. Mjeztym zo steja za „wulke“ rěče hižo dawno hotowe wuwite a poměrnje tunje produkty k dispoziciji, njeeksistuja w serbskej spisownej rěči ani wužiwajomne komercielne produkty ani dosahace wědomostne předdźěła za spěšne wuwiće.
Po tym zo bě so spočatk lěta 2018 z pozitiwnym wuslědkom ze strony Serbskeho instituta sonděrowało, hač by wuwiće předčitanskeje software za delnjo- a hornjoserbšćinu na zakładźe tuchwilneho slědźerskeho stawa kaž tež najskerje k dispoziciji stejaceho fachoweho personala scyła w přiměrjenym času realizujomne było, su so za druhu połojcu lěta 2018 ze Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) najprjedy spěchowanske srědki za koncepcionelnu fazu přizwolili. 2019 přizamkny so pilotowa faza, w kotrejž zestaji so nadrobne wopisanje stawa slědźenja wo serbskej fonetice, fonologiji a ortoepiji a wuwi so na tym natwarjacy plan slědźenja. Nimo toho zahaji so wuwiće prototypa za hornjoserbsku spisownu rěč hladajo na to, zo předleža za hornjoserbšćinu hižo dosć wobšěrne slědźenja jako zakład. Za delnjoserbšćinu maja so wotpowědne přepytowanja hakle přewjesć.
Wot 2020 běži hłowna faza projekta, kontryž ma so hač do 2023 wotzamknyć. Hdy móhli so do toho docpěte mjezystawy zjawnosći spřistupnić, njehodźi so tuchwilu hišće rjec.


Wobdźěłanje projekta: Lechosław Jocz (ekstern), Jan Měškank , Astrid Schmiedelowa
Cyłkowny nawod: Hauke Bartels
Dalši wobdźěleni w SI: Fabian Kaulfürst , Sonja Wölkowa , Marcin Szczepański
...
Plan inkluzije Serbskeho instituta

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN