Nahrawanja rjadu čitanjow “Njewuhojeny swět. Zničenje a wobnowjenje w bajce” su hač do kónca lětnjeho semestra přistupne

termin: 18.10.2023 - 30.09.2024
Městno zarjadowanja: TU Drježdźany, Wienska dróha 48 (Fakulta rěčne, literarne a kulturne wědomosće), rumnosć 0.04

organizacija: dr. Juliane Rehnoltowa, dr. Susanne Hozyna

Nahrawanja přednoškow: www.youtube.com (playlist na oficialnym youtube-kanalu Serbskeho instituta)

Zběrnik: Tuchwilu přihotuje so zběrnik, w kotrymž so jednotliwe přinoški wozjewja.

Serbski institut Budyšin přeprošuje zhromadnje z Techniskej uniwersitu Drježdźany (TUD) a bajkowej załožbu Walter Kahn, kotraž zarjadowanje financielnje podpěruje, na rjad čitanjow “Die unheile Welt. Zerstörung und Erneuerung im Märchen” (Njewuhojeny swět. Zničenje a wobnowjenje w bajce).

Bajki su stawiznički zboža, kotrež maja swoje wuchadźišćo w njezbožu. Dźěsću wumrěje mać, bratřa so do ptačkow přeměnja a kralowske dźowki so wot zmija rubja. Bajki powědaja přikładnje wo mylenju wobstejaceho porjada a wo přewinjenju tuteje krizy. W popularnym powědanju zawinujetej so zničenje a wobnowjenje mjez sobu: Ze zbytkow morjenych rostu pomocliwe rostliny, rozkuskowane wopory wotuća z pomocu magiskich objektow k nowemu žiwjenju, ludźo w zwěrjećej postawje so přez namóc wumóža. Mnohe motiwy wosudnych powědančkow wotbłyšćuja nazhonjenja ludźi z přirodu, kotraž so prawidłownje sama wobnowi, ale tež jich přeće za wustrowjenjom, womłodźenjom a přewinjenjom smjerće.

Fachowcy z Němskeje, Awstriskeje a Šwicarskeje wěnuja so antropologiskemu wuznamej swěta, kotryž so w bajce a druhich formach popularneho powědanja jako NJEWUHOJENY inscenuje. Referenća přepytuja teksty po dialektice zničenja a wobnowjenja a skića wułoženja a perspektiwy slědźenjow wo bajkach a powěsćach.

Koordinaty a pokiwy

Zjawny rjad čitanjow wotměwaše so w zymskim semestrje 2023/24, stajnje srjedu wot 16.40 do 18.10 hodź. Rjad je so přidatnje w livestreamje přenjesł (hač na zarjadowanje 29.11.2023). Nahrawanja su – dalokož móžno – přez youtube-kanal Serbskeho instituta wozjewjene (direktny wotkaz přez titul přednoška w lisćinje jednotliwych terminow tu deleka).

Terminy zarjadowanjow

Zjeće resp. krótke wopisanje přednoškow namakaće na němskej wersiji stronki.

Nowinska informacija k zazběhej rjadu čitanjow (wot 17. oktobra 2023).


Plakat a baner


Materialije za download

wulkosć: 6.05 MB
wulkosć: 2.74 MB