Budyšin - 10.11.2023

Wědomostna přirada informuje so wo dźěle a projektach Serbskeho instituta

Na swojim lětnym posedźenju 9./10. nowembra wobhoni so wědomostna přirada Serbskeho instituta wo dźěławosći a aktualnych projektach slědźenišća. Tohorunja premjera běše, zo je cyła přirada na wuradźowanje do Choćebuzu přijěła, zo by zeznała nowe stejnišćo instituta w nowych rumnosćach wotrjada za regionalne wuwiće a škit mjeńšin. Wotrjad je so w minjenym lěće z pomocu srědkow za strukturnu změnu w Braniborskej załožił (hlej zdźělenka).

Předsyda přirady prof. Roland Marti (uniwersita w Saarbrückenje) zwěsći, zo su z wotrjadom w Choćebuzu nimale wjac wědomostnikow w Delnjej Łužicy hač w Budyšinje – z rozsudźacym rozdźělom, zo su to wobmjezowane městna. Přirada doporuči, hižo nětko wo tym přemyslić, kak móže wotrjad po zakónčenju spěchowanja z dźěłom pokročować. W srjedźišću poradźowanjow stejachu nowe projekty wotrjadow. Wědomostnicy Serbskeho instituta wobdźěłaja tučasnje cyłkownje něhdźe 70 projektow. Přirada bě zahorjena wo tematiskej šěrokosći projektow a wo zastupjenych wědomostnych disciplinach. Fokus ležeše na nowych projektach. Tu wjesela so zastupjerjo rěčespyta w gremiju, zo so historiske katolske pismowstwo digitalizuje a zo so z tym zakład za dalše jeho přepytowanje kładźe. Zwjeselace je tež, zo so wobchadna serbšćina přepytuje.

Prěni raz wopyta přirada tak mjenowany Lawski areal w Budyšinje, hdźež ma nastać nowy domicil za Serbski institut a Serbski muzej. “Tak spěšnje kaž móžno ma so twarski projekt zwoprawdźić”, přeje sej prof. Marti w mjenje wědomostneje přirady, dokelž wuměnjenja za składowanje archiwalijow na Dwórnišćowej 6 “njejsu akceptabelne”.

Na wječornym zarjadowanju stejachu serbske filmowe stawizny w srjedźišću – z fokusom na DEFA-filmy. Po prezentaciji filmowych wurězkow rozmołwjachu so na podiju wudawaćelej dr. Grit Lemke a dr. Andy Räder (uniwersita w Rostocku) kaž tež doktorandka Serbskeho instituta Denise Schallenkammerowa. Přez wječor w połnje wobsadźenej žurli Kamjentneho domu wjedźeše kulturna wědomostnica instituta dr. Theresa Jacobsowa. – Wjace k zarjadowanju w Kamjentnym domje a ke knižnemu projektej.

Njewotwisna wědomostna přirada z dohromady dźesać čłonami poradźuje kuratorij a předsydstwo instituta we wšěch wažnych wědomostnych a organizatoriskich naležnosćach. Prěni raz pódla bě nowy sobustaw gremija prof. Paul Videsott ze Swobodneje uniwersity w Bozenje. Přirada wudźěłuje namjety a doporučenja k slědźerskim wobłukam, wosebje k lětnemu dźěłowemu planej a dźěłowej rozprawje direkcije. Za to přewjedu so lětnje posedźenja z wotrjadami, lětsa prěni króć tež z wotrjadom za regionalne wuwiće a škit mjeńšin w Choćebuzu.