Mjeńšynowe rěcy w Francojskej: Strategije a zajźowy rěcnego planowanja a rewitalizacije

termin: 17.11.2022 09:00 - 17:00 zeger
Městno zarědowanja: Stary měsćański dom Chóśebuz, Stare wiki 21, 03046 Chóśebuz

Mjazynarodne zejźenje k temje “Mjeńšynowe rěcy w Francojskej: Strategije a zajźowy rěcnego planowanja a rewitalizacije”. K tomu comy kazaś wšyknym luźam, profesionelnym akteram z institucijow a zastupjarjam a zastupjaŕkam ciwilneje towarišnosći, ako su zajmowane na zdźaržanju a rewitalizěrowanju serbskeju rěcowu.

Zejźenje co na zakłaźe mjeńšynowych rěcow w Francojskej pokazaś pótrjebnosći a móžnosći rěcnego planowanja a glědajucy na serbskej rěcy wó nich diskutěrowaś. Rěcne planowanje jo koordiněrowany a institucionalizěrowany proces, w kótaremž se gromadu wjedu aktiwnosći wšakich akterskich kupkow a institucijow, ako wšykne nagromadu pśinosuju k zdźaržanju, rewitalizěrowanju a spěchowanju rěcy.

Pśepšosone eksperty z Francojskeje su zastupjarje Zjawnego amta za bretońšćinu (Ofis Publik ar Brezhoneg), uniwersity Korsika a kšywowego zwězka Convergéncia Occitana. Referenty wopisuju wósebnosći situacijow jadnotliwych rěcow a powšyknje rěcneje politiki we Francojskej a wujasnjuju pśed toś teju slězynu strategije za rewitalizaciju rěcow w Bretani, na Korsice a w Okcitańskej.
Ze zejźenim co se wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit prědny raz zjawnosći pśedstajiś. Tema jo motiwěrowana pśez wótmyslone wuźěłanje “serbskeje rěcneje strategije” (masterowego plana za dolnoserbšćinu), kótarež se spěchujo we wobłuku napšawow za strukturnu změnu.

Planowany wótběg

09:00 – 09:30

pśiwitanje

09:30 – 10:00

póstrowne słowa

prof. dr. Hauke Bartels, Serbski institut, direktor

dr. Lutz Laschewski, wjednik wótźělenja za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit

Měto Nowak, Ministaŕstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu Kraja Bramborska

10:00 – 11:00

rezilienca a rewitalizacija okcitaniskeje rěcy napśeśiwo francojskemu narodnemu statoju (Jocelyn Icart, Convergéncia Occitania)

11:00 – 11:30

pśestawka

11:30 – 12:30

planowanje a zwopšawdnjenje rěcneje politiki za bretońšćinu (Visant Roue, Ofis Publik ar Brezhoneg)

12:30 – 14:00

połdnjowa pśestawka

14:00 – 15:00

šanse a wupominanja pśi normalizěrowanju korsiskeje rěcy (Sébastien Quenot, Università di Corsica Pasquale Paoli)

15:00 – 15:30

pśestawka

15:30 – 16:00

pšawniske a politiske zakłady dolnoserbskeje rěcneje rewitalizacije (Měto Nowak, Ministaŕstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu Kraja Bramborska)

16:00 – 17:00

dokóńcna podiumowa diskusija


impresije


plakat