Projektowa managerka (ž/m/d) za wótźělenje “Regionalne wuwiśe a woplěwanje mjeńšynow”

Serbski institut pyta k 01.07.2022 za Chóśebuz

projektowu managerku/projektowego managera (ž/m/d) za wótźělenje “Regionalne wuwiśe a woplěwanje mjeńšynow”.

Jadna se wó połne městno, kótarež jo pó casu wobgranicowane. Reducěrowanje źěłowego casa na nanejmjenjej 30 góźinow na tyźeń jo pó rozgronjenju móžne.

Dla wósebnych wobstojnosćow spěchowanja jo městno nejpjerwjej jano do kóńca lěta 2022 wustajone. Wóno dej se pótom we wobjadnosći z pśistajoneju/pśistajonym nejpjerwjej wó 5 lět pódlejšyś. Myto se płaśi za tarifom TV-L (E9), su-li wósobinske kriteriumy dopołnjone.

Serbski institut jo zwenkauniwersitarna interdisciplinarna slěźaŕska institucija z jadnab 60 pśistajonymi na dwěma městnosćoma (w Budyšynje a Chóśebuzu). Wón slěźi na pólu rěcy, historije a kultury Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy w zachadnosći a źinsajšnem casu. Institutoju pśisłušatej ako jogo integralnej źěła Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Nowe wótźělenje “Regionalne wuwiśe a woplěwanje mjeńšynow” jo jadno z dweju pśedewześowu, ako se na 10 lět spěchujotej z pjenjezymi Zwězka we wobłuku spěchowańskego programa kraja Bramborskeje “Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje”. Wóno dej pśewóźowaś na praksu wusměrjone projekty w źěłowyma wobceŕkoma “Walorizacija serbskeje kultury” a “Rewitalizěrowanje dolnoserbskeje rěcy” a je pódpěrowaś pśez samostatne wědomnostne źěła. Pód titelom “Digitalny portal wó serbskich a łužyskich rěcnych a kulturnych krajinach” su w dalšnem pśedewześu zespominane dalšne projekty.

Waše nadawki:

 • pódpěrowanje projektowego wjednistwa glědajucy na administratiwne nadawki (finance, rozpšawnistwo)
 • koordiněrowanje źěła wótźělenja a źěłowych kupkow z partnarjami w praksy
 • zarědowanje a wótwardowanje digitalneje platformy za projektowy management
 • pódpěrowanje źělnych projektow pśi planowanju a zwopšawdnjenju wobźěleńskich procesow
 • sobustatkowanje pśi sebjeorganizěrowanju a pla zgromadnych pśedewześach nowego wótźělenja „Regionalne wuwiśe a woplěwanje mjeńšynow“
 • medijowe a zjawnostne źěło wótźělenja (w zgromadnem źěle z projektowymi partnarjami a z referentku za wědomnostnu komunikaciju a zjawnostne źěło instituta)

Waš profil:

 • wótzamknjony bachelorowy studium w studijnem směrje, ako zwisujo z managementom, abo wótzamknjone wukubłanje w projektowem managemenśe abo nazgónjenja w pówołanju, ako daju se pśirownaś (na pś. w kulturnem managemenśe, controllingu abo w zastojnstwje)
 • znaśa metodow projektowego managementa
 • zwólnosć za aktiwne a intensiwne interagěrowanje z lokalnymi akterami (serbskeje ciwilneje towarišnosći, statnych a njestatnych kubłańskich institucijow, regionalneje a komunalneje politiki atd.)
 • znaśa komunikaciskich metodow su na wužytk
 • wustne a pisne znaśa engelskeje rěcy (nanejmjenjej B2)
 • znaśa serbšćiny su na wužytk
 • zwólnosć k nawuknjenju resp. pódłymjenju znaśow dolnoserbskeje rěcy jo kšuty kriterium, ako musy byś dopołnjony
 • zwólnosć se dalej kubłaś w relewantnych wobceŕkach (na pś. certificěrowanja w projektowem managemenśe, treningi komunikacije
 • samostatna źěłabnosć, komunikaciska kompetenca a pśemóžnosć źěła we teamje
 • zwólnosć k drogowanju (jězdźaŕska dowólnosć klase B1 jo póžedana)

My Wam bitujomy:

 • wótměnjate źěłowe městno, źož móžośo ze swójimi idejami wuspěchoju pśinosowaś a procese indiwiduelnje a fleksibelnje wugótowaś
 • planowanje karjery, ako se maka z wašymi zajmami a zamóžnosćami a wědobne wulichowanje za pówołańske dalejkubłanje zwězane z financielneju pódpěru
 • źěło w kradu motiwěrowanem projektowem teamje a kooperacija z angažěrowanymi partnarjami w praksy w zapśimujucych praksisowych pśedewześach

Městno se góźi teke za pówołańskich zachopjeńkarjow a wótnabocnikow. Wjaselimy se na Wašo procowanje!

Serbski institut spěchujo rownostajenje žeńskich a muskich we pówołanju a angažěrujo se za to, aby se dało familijowe žywjenje z pówołanim zwězaś. Togodla nagranjamy wósebnje žeńske, aby se wó to źěłowe městno procowali. Glědamy na to, aby śěžko zbrašonym pśi jadnakej gódnosći k źěłu dali prědnosć.

Pšosbu wó pśistajenje pósćelśo nanejpózdźej do 15.05.2022 gromaźe z pśisłušnymi pódłožkami jano w digitalnej formje (pśez e-mail w pdf-formaśe) na direktorat Serbskego instituta na adresu si@serbski-institut.de. Pśistajenje stanjo se pó zwólenju projekta pśez pjenjezedawarje.

Pokazk k woplěwanju datow: Zrownju z pśepósłanim pšosby wó pśistajenje pśiwdajośo nam pšawo, aby Waše wósobinske daty w ramiku pśistajeńskeje procedury pśeźěłali. Toś to zwólenje móžośo kuždy cas a mimo pomjenjenja zawinow napśeśiwo direktoratoju pisnje abo elektroniski anulěrowaś. Wobmysliśo pak, až slědkweześe togo zwólenja buźo k tomu wjasć, až njebuźomy móc na Wašo procowanje w běgu aktualneje procedury wěcej glědaś.


pdf wupisanja źěłowego městna wót 13.04.2022 (nimskorěcna)